Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/11/2013 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  към доклад № 353-02-44 от 1.11.2013 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г., приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.
  § 19. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „възникнали до датата на подаване на справка-декларацията“ се заменят с „до изтичане края на календарния месец на подаване на справка-декларацията“.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 5“.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В § 19, т. 1 думата „възникнали” да се заличи.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19 и предлага следната редакция:

  § 19. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „до датата на подаване на справка-декларацията“ се заменят с „до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията“.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 5“.
  4. Създава се ал. 11:
  „(11) В случаите по ал. 3 при възложена проверка, данъкът се възстановява изцяло в 30-дневния срок, а при възложена ревизия, данъкът се възстановява изцяло или частично в 30-дневния срок, независимо от срока за извършване на ревизията. В случай на започнала ревизия данъкът се възстановява изцяло, когато няма да бъдат установени допълнителни задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, или частично в размер, представляващ разлика между данъка за възстановяване и размера на допълнително установените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.


  Комисията предлага да се създаде нов § 21:

  § 21. В чл.118, ал. 3 се създава изречение второ: „ В случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства вградени в автомати за самообслужване, фискалния бон, регистриращ продажбата се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.


  § 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 30 и предлага следната редакция:

  § 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума