Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/11/2013 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  към доклад № 353-02-51 от 4.11.2013 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерския съвет на 03.10.2013 г., приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.
  § 5. В чл. 59 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
  (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”

  Предложение на н.п. Ивайло Московски, Емануела Спасова, Теодора Георгиева, Антоний Йорданов, Томислав Дончев, Лиляна Павлова, Иван Вълков, Любен Татарски и Десислава Танева:

  § 5 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  1. § 5 да се измени така:
  В чл. 59 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1да се измени така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 20 на сто – за 2014 г. и 10 на сто – за 2015 г.
  2. Алинеи 1 и 2 по вносител да станат 2 и 3.
  3. Досегашната ал. 3 да стане ал. 4.
  4. да се създадат ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документа от последния извършен технически преглед, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
  (6) Наличието на действащо катализаторно устройство се удостоверява с документ от лаборатория, сертифицирана за анализ и удостоверяване от Агенция „Българска служба за акредитация“, издаден до 12 месеца преди предоставянето му в съответната община. Удостоверението се предоставя до 30 ноември на предходната година.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  В § 5, чл. 59 се правят следните промени:
  а)създава се нова ал. 1 със следното съдържание:
  „Чл. 59 (1) За превозни средства с мощност на двигателя до 74 кВт, включително снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с намаление от 20 до 50 на сто по решение на общинския съвет.”
  б)ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:

  § 5. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Създава се ал. 5:
  „(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума