Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05/11/2013

  Относно: общ проект на приетите на първо гласуване на 5 ноември 2013 г. законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 354-01-45, внесен от Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев и законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 354-01-69, внесен от Петя Аврамова и група народни представители, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание, проведено на 5 ноември 2013 г.
  Д О К Л А Д

  Общ проект!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

  (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 62 и 94 от 1992 г.; попр., бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 44, 97 и 99 от 2009г.)


  § 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. субсидии от републиканския бюджет, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;”
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. петдесет на сто от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт”.


  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Изплащането на левовите компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права по ал. 4 в срок до шест месеца.
  (7) При недостиг на средства в бюджета за текущата година задълженията за неизплатените левови компенсации по ал. 6 се включват в размера на субсидията по чл. 6, ал. 1, т. 4 и се изплащат със следващия бюджет.”

  § 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., бр. 44 и 99 от 2009 г.) в § 11, ал. 3 думите „в срок до 5 години от влизането в сила на този закон” се заменят с „в срок до 30 ноември 2016 г. включително”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума