Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/11/2013 първо гласуване

  по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 302-01-35, внесен от Министерския съвет на 30.10.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 07.11.2013 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., внесен от Министерския съвет.
  Законопроекта се придружава от Решение № РД-НС-04-133 от 28.10.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, който, на основание на чл. 15., ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване, е одобрил предложения Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
  На заседанието на Комисията присъстваха: д-р Румяна Тодорова - управител на Националната здравноосигурителна каса, Людмила Петкова – заместник-министър на финансите и Председател на Надзорния съвет на НЗОК и представители съсловните организации в здравеопазването.
  Мотивите към законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. бяха представени от г-жа Людмила Петкова.
  Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. е съставен в съответствие с възможностите на бюджетната макрорамка в условията на финансова и икономическа криза. Стремежът е в рамките на предвидените финансови ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.
  В частта на приходите допускането е за здравноосигурителна вноска в размер 8 на сто и съотношение на вноската от работодател (осигурител) и работник (осигурен) за 2013 г. 60:40.
  Разчетите за приходите от здравноосигурителни вноски са съгласувани с Националната агенция за приходите и са съобразени с разработената макрорамка от 20 септември 2013 г. от Министерството на финансите.
  Сумата на приходите и трансферите за 2014 г. е съобразена с предвижданията за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства за изплащане вноските за работещите в бюджетната сфера, както и за контингенти осигурени лица, чийто здравноосигурителни вноски са задължение на държавния бюджет.

  1. По приходите:
  В приходната част на бюджета за 2014 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 2 823.1 млн. лв., или повече със 112,9 млн. лв. от одобрените със Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г.
  Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 2 795.2 млн. лв. срещу 2 690.3 млн. лв. по закона за 2013 г. Следователно за 2014 г. се очаква да постъпят повече здравноосигурителни приходи с 104.9 млн. лв.
  От общата сума на здравноосигурителните приходи за 2014 г.- 2 795.2 млн. лв. от здравноосигурителни вноски сe очаква да постъпят -1 819.9 млн. лв., или 70.7 млн. лв. повече от 2013 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет - 975.3 млн. лв., или със 34,2 млн. лв. повече от трансфера за 2013 г.
  От глоби, санкции и наказателни лихви за 2014 г. е предвидено да постъпят 14.5 млн. лв., или колкото са приети със закона за 2013 г.
  Предвидения за получаване трансфер от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ; лекарствени продукти - ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им, и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване е на сума 13,4 млн. лв. и е по-голям със 8,0 млн. лв. от трансфера от Министерството на здравеопазването за 2013 г.

  2. По разходите:
  Разходите и трансферите са разчетени на сума 2 823.1 млн. лв. Тази сума е по-голяма със 112,8 млн. лв. от сумата на разходите и трансферите - всичко за 2013 г.
  В рамките на предложената сума за разходи и трансфери-всичко – 2 823.1 млн. лв., само за разходи са 2820,0 млн. лв. и за предоставяне на трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса са 3,0 млн. лв.
  От общата сума на разходите 2820,0 млн. лв. за текущи разходи се предлагат 2 520.1 млн. лв. Тази сума е по-голяма с 89.0 млн. лв. от същите разходи за 2013 г.; за плащания за сметка на трансфера от Министерството на здравеопазването по ал.1, ред 5 е предвидена същата сума - 13,4 млн. лв.; за придобиване на нефинансови активи се предлагат 7,0 млн. лв., колкото са и за 2013 г. и за резерв за непредвидени и неотложни разходи - 279.5 млн. лв., или в повече с 10.5 млн. лв.;
  От сумата за текущите разходи - 2 520,1 млн. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2014 г. са разчетени на сума 2 472,5 млн. лв., или повече с 88,9 млн. лв. от закона за 2013 г. Тези суми се разпределят по видове здравноосигурителни плащания както следва:
  - здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ за 2013 г. е одобрена сума 176,0 млн. лв. и същата сума се предлага със законопроекта за 2014 г.;
  - здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ от 178,0 млн. лв. за 2013 г. на 181,0 млн. лв. за 2014 г., или увеличенине с 3,0 млн. лв., в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания се предлага за 2014 г. сумата от 1,0 млн. лв., толкова, колкото е за 2013 г.;
  - здравноосигурителни плащания за дентална помощ от 106.5 млн. лв. за 2013 г. на 110,0 млн. лв. за 2014 г. или увелчение с 3.5 млн. лв.;
  -здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност - за 2014 г. сумата е 71,5 млн. лв., колкото е и за 2013 г.;
  - здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти от 534,0 млн. лв. за 2013 г. на 556,0 млн. лв. за 2014 г., или повече със 2,0 млн. лв. в т.ч. за:
  1. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение от 497,0 млн. лв. за 2013 г. на 527,0 млн. лв. за 2014 г., или повече с 30,0 млн. лв.
  2. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации от 35,0 млн. лв. на 29,0 млн. лв., или по-малко с6,0 млн. лв.
  3. за финансиране на разходите за ваксини по националните програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето за 2013 г. са одобрени 2,0 млн. лв., които за 2014 г. са в размер на 1.5 млн.лв. и са включени към плащанията от трансфери от министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 5.

  - здравноосигурителни плащания за медицински изделия от 70,0 млн. лв. за 2013 г. на 82,0 млн. лв., или увеличение с 12,0 млн. лв., в т.ч.:

  1. за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО се предлагат 18,0 млн. лв. за 2014 г. По бюджета за 2013 г. този разход е в рамките на предвидените 70.0 млн.лв. и е в размер на 8.0 млн.лв.

  2. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ за 2014 г. са предвидени 64,0 млн. лв. По бюджета за 2013 г. този разход е в рамките на предвидените 70.0 млн.лв. и е в размер на 62.0 млн.лв.

  - за лекарствена терапия при злокачествени заболявания за 2014 г. са предвидени 145,0 млн. лв. По бюджета за 2013 г. този разход е в рамките на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ и е в размер на 90.0 млн.лв. или увеличение с 55.0 млн.лв..

  - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ от 1 189,5 млн. лв. за 2013 г. на 988,1 млн. лв. за 2014 г., или по-малко със 201,4 млн. лв., в т.ч.за:

  1. диализа при терминална бъбречна недостатъчност от 70,0 млн. лв. за 2013 г. на 73,0 млн. лв. за 2014 г. или повече с 3.0 млн. лв.
  2. диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания от 15,0 млн. лв. за 2013 г. на 10,0 млн. лв. за 2014 г., или по-малко с 5,0 млн. лв.
  3. интензивно лечение от 40,0 млн. лв. за 2013 г. на 42,0 млн. лв. за 2014 г. или повече с 2,0 млн. лв.
  4. дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г. от 15,0 млн. лв. за 2013 г. на 1,0 млн. лв. за 2014 г. или намаление с14,0 млн. лв.
  5. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия със законопроекта се предлагат разходи на сума 9,0 млн. лв., или толкова, колкото са и за 2013 г.
  - за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ със законопроекта се предлага разходи на сума 58,0 млн. лв., или толкова, колкото са и за 2013 г., в т.ч. цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.
  - други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон със законопроекта се предвижда разход от 104,8 млн. лв. Такъв разход По бюджета за 2013 г. няма такъв разход.`


  Плащанията от трансфера на Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 5 са 13,4 млн. лв., в т.ч. за:
  1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето със законопроекта се предвижда разход от 1,5 млн. лв. По бюджета за 2013 г. няма такъв разход.
  2. дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение със законопроекта се предвижда разход от 0,4 млн. лв.
  3. за дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето със законопроекта се предвижда разход от 3,4 млн. лв.
  4. за лекарствени продукти - ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им за здравно неосигурени лица със законопроекта се предвижда разход от 0,1 млн. лв.
  5. за плащания на суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване се предвижда разход от 8,0 млн. лв.
  В законопроекта за 2014 г. за придобиване на нефинансови активи се предлагат разходи на сума 7.0 млн. лв. Толкова е този разход и за 2013 г.
  За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи със закона за бюджета за 2013 г. са одобрени 269.0 млн. лв., а със законопроекта за 2014 г. се предлагат 279,5 млн.лв., или увеличение със 10,5 млн. лв. Тази сума отговаря на изискванията на чл.25 и чл.26, алинея 1, точки 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване.
  Със законопроекта се предлага трансферите за Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. да бъдат на сума 3,1млн. лв., т.е. колкото са и за 2013 г.
  За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2014 г. се предлага да се изразходва сумата 47,6 млн. лв., колкото са одобрени и със закона за 2013 г. Тази сума представлява 3 на сто от разходите за 2014 г. и размера е съгласно изискването на чл. 24, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.
  Със законопроекта за 2014 г. се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето, резултатите от които са отразени в Закона за бюджета на |Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
  3. Със законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. се предлага балансирано бюджетно салдо, каквото е било прието и с бюджета за 2013 г.


  По законопроекта се проведе дискусия с изказвания в подкрепа на бюджет 2014 г., както и становища против неговото приемане.
  След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 10 народни представители; „Против” – 8 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014, № 302-01-35, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума