Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/11/2013 второ гласуване

  Второ гласуване на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 302-01-35, внесен от Министерския съвет на 30.10.2013 г., приет на първо гласуване на 13.11.2013 г.
  Д О К Л А Д

  З А К О Н

  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 2 823 110 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3
  I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 823 110
  1. Здравноосигурителни приходи 2 795 160
  1.1. Здравноосигурителни вноски 1 819 900
  1.2. Трансфери за здравно осигуряване 975 260
  2. Приходи и доходи от собственост 20
  3. Глоби, санкции и наказателни лихви 14 500
  4. Други неданъчни приходи 30
  5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ; лекарствени продукти - ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им, и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)


  13 400
  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по разходи и трансфери - всичко на обща сума 2 823 110 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)

  1 2 3
  II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 823 110

  1.
  Разходи
  2 820 020

  1.1.
  Текущи разходи
  2 520 104

  1.1.1.
  Разходи за персонал
  34 454

  1.1.2.
  Издръжка на административните дейности
  13 188

  1.1.3.
  Здравноосигурителни плащания
  2 472 462

  1.1.3.1.
  здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

  176 000

  1.1.3.2.
  здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

  181 000

  1.1.3.2.1.
  в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания


  1 000

  1.1.3.3.
  здравноосигурителни плащания за дентална помощ
  110 000

  1.1.3.4.
  здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

  71 500

  1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти
  556 000

  1.1.3.5.1.
  в т.ч. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение

  527 000

  1.1.3.5.2. в т.ч. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации
  29 000

  1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия
  82 000

  1.1.3.6.1.
  предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО
  18 000

  1.1.3.6.2.
  прилагани в болничната медицинска помощ
  64 000

  1.1.3.7
  лекарствена терапия при злокачествени заболявания
  145 000

  1.1.3.8.
  здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

  988 128

  1.1.3.8.1. в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност
  73 000

  1.1.3.8.2.
  в т.ч. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания

  10 000

  1.1.3.8.3.
  в т.ч. за интензивно лечение
  42 000

  1.1.3.8.4.
  в т.ч. дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г.


  1 000

  1.1.3.8.5.
  в т.ч. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия

  9 000

  1.1.3.9.
  други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ

  58 000

  1.1.3.9.1.
  в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност


  58 000

  1.1.3.10.
  други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон


  104 834

  1.2.
  плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал.1, ред 5

  13 400

  1.2.1.
  лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

  1 500

  1.2.2. дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение  400

  1.2.3.
  дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ;

  3 400
  1.2.4.
  лекарствени продукти - ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им за здравно неосигурени лица


  100

  1.2.5.
  плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО
  8 000

  1.3.
  Придобиване на нефинансови активи
  7 000

  1.4.
  Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

  279 516

  2.
  Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса  3 090

  (3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. с балансирано бюджетно салдо.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, Галина Милева и Десислава Атанасова:
  В чл. 1:
  1. Ал. 1:
  а) навсякъде числото „2 823 110" да се замени с „2 881 110";
  б) в пореден №5 да се допълни „целева субсидия от Държавния бюджет за изпълнения на задълженията, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 9 отЗЗО";
  в) в пореден №5 числото „13 400" да се замени с числото „71 400"
  2. Ал. 2:
  а) навсякъде числото „2 823 110" да се замени с „2 881 110";
  б) в пореден № 1 числото „2 820 020" да се замени с „2 878 020"
  в) в пореден № 1.1.3.8 числото „988 128" да се замени с числото „1 150 962”
  г) пореден № 1.1.3.9. да отпадне
  д) пореден № 1.1.3.10 да отпадне
  е) в пореден № 1.2 числото „13 400" да се замени с числото „71 400"
  ж) да се създаде пореден № 1.2.6 със следното съдържание:

  1.2.6.
  Плащания за медицинска помощ, оказана в
  съответствие с правилата за координация на
  системите за социална сигурност
  58 000

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Джема Грозданова:
  В чл. 1:
  1. В ал.1
  а) В текста преди таблицата сумата 2 823 110 хил. лв. да се увеличи със 150 000 хил. лв. и да стане 2 973 110 хил. лв.
  б) В ред I „ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО”, в ред 1.1 „Здравноосигурителни приходи” и в ред 1.1.1. „Здравноосигурителни вноски” сумите да се увеличат с по 150 000 хил.лв.
  2. В ал.2
  а) В текста преди таблицата сумата 2 823 110 хил. лв. да се увеличи със 150 000 хил. лв. и да стане 2 973 110 хил. лв.
  б) В ред II „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО”, в ред II. 1 „ Разходи”, в ред II. 1.1. „Текущи разходи” и ред II. 1.1 .3 „Здравноосигурителни плащания” сумите да се увеличат с по 150 000 хил. лв.
  в) На ред 1.1.3.2. „Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ" сумата се увеличава с 20 000 хил.лв.;
  г) На ред 1.1.3.3. „Здравноосигурителни плащания за дентална помощ” сумата се увеличава с 10 000 хил.лв.;
  д) На ред 1.1.3.4. „Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност" сумата се увеличава с 5 000 хил.лв.;
  е) На ред 1.1.3.8. „Здравноосигурителни платцания за болнична медицинска помощ" сумата се увеличава с 115 000 хил.лв.

  Комисията подкрепя предложението по т. 2, буква "г”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и по т. 2 букви „а”, „б”, „в”, „д” и „е”.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  В чл. 1:
  1. Алинея 1, ред 5 придобива нова редакция:
  „5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал.1, т.2 от ЗЗ, и за сумите по чл. 37, ал.6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).“
  2. По член 1, ал. 2:
  • На ред 1.1.3.3. „Здравноосигурителни разходи за дентална помощ” сумата се увеличава с 10 000 хил.лв.;
  • На ред 1.1.3.5. „Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти сумата се намалява с 29 000 хил.лв.;
  • Ред 1.1.3.5.1. и ред 1.1.3.5.2. се заличават.
  • На ред 1.1.3.8. „Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” сумата се увеличава с 29 000 хил.лв.
  • На ред 1.1.3.10. „Други здравноосигурителни плащания, съгласно параграф 8 от ПЗР” сумата се намалява с 10 000 хил.лв.
  • На ред 1.2.3. „Дейности за здравно неосигурени жени по чл.82, ал.1, т.2 от ЗЗ” сумата се увеличава със 100 хил.лв.
  • Ред 1.2.4. се заличава.
  • Ред 1.2.5. става ред 1.2.4.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 1:
  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 2 823 110 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3
  I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 823 110
  1. Здравноосигурителни приходи 2 795 160
  1.1. Здравноосигурителни вноски 1 819 900
  1.2. Трансфери за здравно осигуряване 975 260
  2. Приходи и доходи от собственост 20
  3. Глоби, санкции и наказателни лихви 14 500
  4. Други неданъчни приходи 30
  5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)


  13 400
  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по разходи и трансфери - всичко на обща сума 2 823 110 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)

  1 2 3
  II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 823 110

  1.
  Разходи
  2 820 020

  1.1.
  Текущи разходи
  2 520 104

  1.1.1.
  Разходи за персонал
  34 454

  1.1.2.
  Издръжка на административните дейности
  13 188

  1.1.3.
  Здравноосигурителни плащания
  2 472 462

  1.1.3.1.
  здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

  176 000

  1.1.3.2.
  здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

  181 000

  1.1.3.2.1.
  в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания


  1 000

  1.1.3.3.
  здравноосигурителни плащания за дентална помощ
  120 000

  1.1.3.4.
  здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

  71 500

  1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели
  527 000

  1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия
  82 000

  1.1.3.6.1.
  предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО
  18 000

  1.1.3.6.2.
  прилагани в болничната медицинска помощ
  64 000

  1.1.3.7
  лекарствена терапия при злокачествени заболявания
  145 000

  1.1.3.8.
  здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

  1 017 128

  1.1.3.8.1. в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност
  73 000

  1.1.3.8.2.
  в т.ч. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания

  10 000

  1.1.3.8.3.
  в т.ч. за интензивно лечение
  42 000

  1.1.3.8.4.
  в т.ч. дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г.


  1 000

  1.1.3.8.5.
  в т.ч. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия

  9 000

  1.1.3.9.
  други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ

  58 000

  1.1.3.9.1.
  в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност


  58 000

  1.1.3.10.
  други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон


  94 834

  1.2.
  плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал.1, ред 5

  13 400

  1.2.1.
  лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

  1 500

  1.2.2. дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение  400

  1.2.3.
  дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ;

  3 500

  1.2.4.
  плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО
  8 000

  1.3.
  Придобиване на нефинансови активи
  7 000

  1.4.
  Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

  279 516

  2.
  Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса  3 090

  (3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. с балансирано бюджетно салдо.


  Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2014 г. в размер 8 на сто.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) определя:
  1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2;
  2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
  (2) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.6.2, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8:
  1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци, за болнична медицинска помощ;
  2. районните здравноосигурителни каси определят стойността по дейностите по ал. 1 към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ.
  (2) Изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.
  (3) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.
  (4) За определяне на стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение Надзорният съвет на НЗОК приема правила.
  (5) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на ал. 1 - 4.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, Галина Милева и Десислава Атанасова:
  В чл. 4, ал. 1, т. 1 думите „годишна обща стойност" се заменят с „годишна прогнозна стойност"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Предложение на н.п. Десислава Атанасова за нов § 1:
  „§1. (1) Преведените по реда на § 27 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г. се възстановяват от сметките на централния бюджет по банковите бюджетни сметки на Националната здравноосигурителна каса в Българската народна банка.
  (2) Преведените суми по ал. 1 се отчитат по бюджета на Националната здравноосигурителна каса и централния бюджет за 2013 г. като трансфер."

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 и ред 3 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 5 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ; лекарствени продукти - ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им, и за сумите по
  чл. 37, ал. 6 от ЗЗО. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.2 по бюджета на НЗОК.
  (2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, включително за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.
  (3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 5 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  Параграф 2, ал. 1 се изменя така:
  „§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл.1, ал.1, ред. 5 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, дейности по амбулаторни проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал.1, т.2 от ЗЗ, и за сумите по чл. 37, ал.6 от ЗЗО. Средствата се отчитат по чл.1, ал.2 ред 1.2. по бюджета на НЗОК.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
  „§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл.1, ал.1, ред. 5 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал.1, т.2 от ЗЗ, и за сумите по чл. 37, ал.6 от ЗЗО. Средствата се отчитат по чл.1, ал.2 ред 1.2. по бюджета на НЗОК.
  (2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, включително за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.
  (3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 5 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

  § 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от ЗЗО извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от ЗЗО. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.9 и 1.1.3.9.1.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, Галина Минева и Десислава Атанасова:
  В § 3 Редове 1.1.3.9 и 1.1.3.9.1 се заменят с ред 1.2.6.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от ЗЗО от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. (1) С решение на Надзорния съвет на НЗОК на основание
  чл. 15, т. 7 във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗЗО могат да се използват средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 за плащане на разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания.
  (2) Неразплатените здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за 2013 г. се разплащат за сметка на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, Галина Милева и Десислава Атанасова:
  В § 6, ал. 2 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на Националната здравноосигурителна каса може да одобрява компенсирани промени между показателите за разходите и предоставените трансфери за осигуряване на здравноосигурителни плащания.
  (2) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК с изключение на такива, които водят до увеличаване на разходите за персонал. Тази разпоредба не се прилага, когато е необходимо да се осигури финансиране по ал. 1 и/или при неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК.
  (3) Управителят на НЗОК отразява съответните промени по бюджета на НЗОК, които произтичат от допълнително предоставени трансфери от държавния бюджет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. (1) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.10 могат да се разходват по решение на Надзорния съвет на НЗОК след предоставяне на пакет от мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на здравеопазването в Министерския съвет, в следните направления:
  1. усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  2. прецизиране обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ;
  3. подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките.
  (2) Мерките по ал. 1 се внасят в Министерския съвет в срок до
  1 януари 2014 г.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, Галина Милева и Десислава Атанасова:
  Параграф 8 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. (1) През 2014 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
  (2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  В § 10 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "Закона за военноинвалидите и военнопострадалите" се поставя запетая и се добавя "както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г.), обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп., бр. 16 от 2008 г., изм., бр. 13 от 2009 г., изм. и доп., бр. 29 от 2011 г.".
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Агенцията за социално подпомагане превежда на Националната здравноосигурителна каса целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. (1) През 2014 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (Загл. доп. ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г.), (обн., бр. 13 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.) са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
  (2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
  (3) Агенцията за социално подпомагане превежда на Националната здравноосигурителна каса целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

  § 11. През 2014 г. дейностите по асистирана репродукция се заплащат, както следва:
  1. Националната здравноосигурителна каса заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали и са завършили през 2013 г.
  2. Националната здравноосигурителна каса заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г.
  3. Министерството на здравеопазването заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Надзорният съвет на НЗОК може да взема решения за авансово разходване на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ до 5 на сто от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.8.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§ 12. Надзорният съвет на НЗОК може да взема решения за авансово разходване до 5 на сто месечно от средствата по чл.1, ал.2, ред 1.4. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ .“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12:
  § 12. Надзорният съвет на НЗОК може да взема решения за авансово разходване до 5 на сто месечно от средствата по чл.1, ал. 2, ред 1.4. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ.

  Предложение на н.п. Петър Кънев за нов §…:
  „§ …. Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигуряване от НЗОК през 2013 г., се финансират и осигуряват през 2014 г. от НЗОК по досегашния ред, до осигуряването им от Министерството на здравеопазването, но не по-късно от 1 април 2014 г. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5. по бюджета на НЗОК.”

  Параграфи 13– 17 стават съответно 14 – 18.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде § 12а, който става § 13 със следната редакция:
  „§ 13. (1) Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигуряване от НЗОК през 2013 г., се финансират и осигуряват през 2014 г. от НЗОК по досегашния ред, до осигуряването им от Министерството на здравеопазването, но не по-късно от 1 април 2014 г. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5. по бюджета на НЗОК.
  (2) Министерството на здравеопазването възстановява на НЗОК чрез трансфер сумите, които НЗОК е заплатила за доставените количества ваксини за задължителни имунизации и реимунизации в периода 1 януари 2014 - 1 април 2014 г.

  § 13. Националната здравноосигурителна каса внася чрез Министерския съвет в Народното събрание отчет за текущото изпълнение на бюджета на касата към 30 юни 2014 г. и информация за очакваното изпълнение за 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов за нов § 14:
  „§ 14. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (обн., ДВ, бр.101 от 2012 г.) в чл.1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) думите „ по разходите и трансферите на обща сума 2 710 276” се заменят с „по разходите и трансферите на обща сума 2 737 276”;
  б) в колона 3 на ред „ Разходи и трансфери – всичко” числото „2 710 276” се заменя с „ 2 737 276”;
  в) в колона 3 на ред „Разходи” числото „2 707 186” се заменя с „2 734 186”;
  г) в колона 3 на ред „Текущи разходи” числото „2 431 153” се заменя с „2 458 153”;
  д) в колона 3 на ред 1.1.3. „Здравноосигурителни плащания” числото „ 2 383 511” се заменя с „2 410 511”;
  е) в колона 3 на ред 1.1.3.7. „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” числото „ 1 189 511” се заменя с „1 216 511” .
  2. Ал. 3 се изменя така:
  „(3) Утвърждава бюджетното салдо по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. в размер на – 27 000 хил. лв.”
  Параграфи 14 – 17 стават съответно § 15 – 18.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14, който става § 15 със следната редакция:
  „§ 15. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (обн., ДВ, бр.101 от 2012 г.) в чл.1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) В текста преди таблицата думите „ по разходите и трансферите на обща сума 2 710 276” се заменят с „по разходите и трансферите на обща сума 2 737 276”;
  б) в колона 3 на ред ІІ „Разходи и трансфери – всичко” числото „2 710 276” се заменя с „ 2 737 276”;
  в) в колона 3 на ред 1 „Разходи” числото „2 707 186” се заменя с „2 734 186”;
  г) в колона 3 на ред 1.1. „Текущи разходи” числото „2 431 153” се заменя с „2 458 153”;
  д) в колона 3 на ред 1.1.3. „Здравноосигурителни плащания” числото „ 2 383 511” се заменя с „2 410 511”;
  е) в колона 3 на ред 1.1.3.7. „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” числото „ 1 189 511” се заменя с „1 216 511” .
  2. Ал. 3 се изменя така:
  „(3) Утвърждава бюджетното салдо по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. в размер на – 27 000 хил. лв.”

  § 14. В Закона за здравното осигуряване ((обн., ДВ, бр. 70 от
  1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20 и 23 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) С постановлението по ал. 1 се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
  д) създава се ал. 6:
  „(6) Разликата между сумата по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от държавния бюджет по ред, определен с постановлението по ал. 1.“
  2. В чл. 45, ал. 1 т. 17 се отменя.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  Параграф 14 става § 15 и т. 2 се изменя така:
  „2. В чл. 45, ал. 1 т. 16 и 17 се отменят.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16 със следната редакция:
  § 16. В Закона за здравното осигуряване ((обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20 и 23 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) С постановлението по ал. 1 се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
  д) създава се ал. 6:
  „(6) Разликата между сумите по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от държавния бюджет по ред, определен с постановлението по ал. 1.“
  2. В чл. 45, ал. 1 т. 16 и 17 се отменят.

  § 15. В чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) се създава т. 10:
  „10. асистирана репродукция.“

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  Параграф 15 става § 16 и се изменя така:
  „§ 16. В чл. 82 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98, 100 от 2010 г. и бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г, бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 се създава т. 10:
  „10. асистирана репродукция.“
  В ал. 2, т. 1 се изменя така:
  „1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17 със следната редакция:
  „§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98, 100 от 2010 г. и бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г, бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) в чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  „10. асистирана репродукция.“
  2. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
  „1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.“

  § 16. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  § 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

  Предложение на н.п. Нигяр Джафер и Емил Райнов:
  Параграф 17 се изменя така:
  „§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на §14 , който влиза в сила от момента на обнародването на закона в Държавен вестник.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
  „§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 15, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума