Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/11/2013 второ гласуване

  Относно: Второ гласуване на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г., № 302-01-34, внесен от Министерския съвет на 30.10.2013 г., приет на първо гласуване на 13.11.2013 г.
  Д О К Л А Д

  З А К О Н
  за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., както следва:

  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 376 121,4
  1. Осигурителни приходи 7 041 886,1
  1.1. Осигурителни вноски 4 422 940,2
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 618 945,9
  2. Неданъчни приходи 18 213,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 198,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 11 710,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 031,2
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 331 872,1
  5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 1 985 181,4


  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 372 443,2
  1. Разходи 9 365 293,2
  1.1. Пенсии 8 147 273,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 774 692,7
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 328 685,6
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 750,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 42 145,2
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 141 149,5
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 718,5
  1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
  1.3.2. Издръжка 16 647,4
  1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 76,7
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 76,7
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл.11, ал.1, т. 2, буква „в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13 , ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 3 678,2
  ФИНАНСИРАНЕ -3 678,2
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 678,2
  Наличност в края на периода 0


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. 1 В ал. 2 :
  В чл. 1 ал. 2 „ Приема консолидирания бюджет на ДОО по разходите и трансферите на обща сума числото „9 372 443.2" се заменя с числото „9 353 443.0"
  Намалението е с 19,2 млн. лв.
  а) в раздел I Разходи и трансфери - всичко числото „9 372 443,2" се заменя с „ 9 353 443.0";
  б) в раздел I, т. 1.1 Пенсии числото „8 147 273,5': се заменя с
  „8 102 273,0"; /Намалението е с 45,5 млн. лв./
  в) в раздел 1.1.1. Пенсии за сметка на ДОО числото
  „7 774 692.7" се заменя с „7 729 692.2"; /Намалението е с 45,5
  млн. лв./
  г) в раздел I, т. 1.2 Социални помощи и обезщетения
  числото „1 141 149,5" се заменя с „1 167 149,8" /Увеличението
  е с 26,3 млн. лв./

  1.2 В ал. 3 Дефицит, Излишък числото „3 678,2" се заменя с „ 22 678,2

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 990 901,6 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 990 901,6
  1. Осигурителни приходи 5 990 251,5
  1.1. Осигурителни вноски 3 371 305,6
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 618 945,9
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 7 773 258,8 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 773 258,8
  1. Разходи 7 773 258,8
  1.1. Пенсии 7 772 741,2
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 731 221,5
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 750,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 39 769,7
  1.2. Социални помощи и обезщетения 517,6


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии", както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -1 782 357,2


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  В чл. 2 се правят следните изменения:
  В ал. 2 Приема бюджета на фонд „ Пенсии" по разходите и трансферите числото „7 773 258.8" се заменя с „7 728 258.3". /Намалението е с45,5 млн. лв./
  а) в раздел Разходи „7 773 258.8" се заменя с „7 728258.3".
  б) в раздел I, т. 1.1 Пенсии „7 772 741.2" се заменя с числото
  7 727 740.7.
  в) в раздел I, т.1.1.1. Пенсии за с-ка на ДОО числото „7 731
  221.5" се заменя с „7 686 221.0".
  В ал. 3 Приема дефицит/излишък/ на бюджета на фонд „Пенсии", както следва числото „-1 782 357.2" се заменя с „- 1 737 356.7".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 330 822,0 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 330 822,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 330 822,0


  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 330 835,7 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 330 835,7
  1. Разходи 330 835,7
  1.1. Пенсии 330 822,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 328 685,6
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 2 136,4
  1.2. Социални помощи и обезщетения 13,7


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:


  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -13,7

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 134 074,0 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 134 074,0
  1. Осигурителни приходи 134 074,0
  1.1. Осигурителни вноски 134 074,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 55 113,4 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 55 113,4
  1. Разходи 50 763,4
  1.1. Пенсии 43 710,3
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 43 471,2
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 239,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 7 053,1
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл.24, т.5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 78 960,6


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 719 228,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 719 228,8
  1. Осигурителни приходи 719 228,8
  1.1. Осигурителни вноски 719 228,8


  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 774 436,8 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 774 436,8
  1. Разходи 771 636,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 771 636,8
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство", както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -55 208,0


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 Приема бюджет на фонд „ общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите числото „774 436.8" се заменя с „779 436.8". /Увеличението е с 5 млн.лв/
  В т.1.2 Социални помощи и обезщетения числото „771 636.8" се заменя с „776 636.8".

  2. В ал. 3 Приема дефицит, излишък по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" числото „- 55 208.0" се заменя с „- 60 208.0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 198 731,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 198 731,8
  1. Осигурителни приходи 198 331,8
  1.1. Осигурителни вноски 198 331,8
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 361 928,3 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 361 928,3
  1. Разходи 361 928,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 361 928,3


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица", както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -163 196,5


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 Приема бюджета на фонд „ Безработица" по разходите и трансферите числото „361 928.3" се заменя с „383 228.3". / Увеличението е с 21.3 млн. лв./
  2. В ал. 3 числото „-163 196.5 „ се заменя с „ - 184 496.5".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 002 363,2 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 002 363,2
  2. Неданъчни приходи 18 213,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 198,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 11 710,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 031,2
  5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 1 985 181,4

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 76 870,2 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 76 870,2
  1. Разходи 76 870,2
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 718,5
  1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
  1.3.2. Издръжка 16 647,4
  1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 76,7
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 76,7
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 925 493,0
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 925 493,0
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 678,2
  Наличност в края на периода 1 921 814,8


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващите се лица:
  а) до 5400 лв. – 420 лв.;
  б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  г) над 7500 лв. – 550 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 150 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 154,50 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. – 7,20 лв.

  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  Чл. 10 се изменя така:
  „Чл. 10 Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. - 9.00 лв.".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.


  Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. – 340 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2014 г. – 540 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности за 2014 г. съгласно приложение № 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. (1) За 2014 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. – 1200 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2014 г. съгласно приложение № 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. За 2014 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2014 г. се извършва във:
  1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
  2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 4, ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „държавните служители” се добавя „по Закона за държавния служител”;
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;”.
  2. В чл. 6:
  а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии” по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;”
  б) в ал. 3, т. 8 след думите „за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.” се добавя „както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения” и се поставя запетая.
  3. В чл. 7 се създава ал. 12:
  „(12) Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:
  1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;
  2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;
  3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;
  4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.”
  4. В чл. 13в, ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1-3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
  5. В чл. 20, ал. 2:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. лихви върху внесени или принудително събрани просрочени осигурителни вноски и върху неправилно извършени осигурителни разходи;”
  б) точка 9 се отменя.
  6. В чл. 33, ал. 5:
  а) точки 6 и 7 се изменят така:
  „6. извършва плащането на пенсиите, обезщетенията и помощите по този кодекс, както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
  7. поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;”
  б) точка 10 се изменя така:
  „10. поддържа информационна система за изплащаните пенсии, обезщетения и помощи по този кодекс и за гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;”
  в) създава се т. 12:
  „12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.”
  7. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение второ:
  „Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на Надзорния съвет в „Държавен вестник”.”
  8. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния осигурителен институт. Съставът на съвета се определя с Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.”
  9. В чл. 40 ал. 6 се отменя.
  10. Наименованието „Глава четвърта „а” Парични обезщетения за безработица” се изменя така:
  „Раздел III
  Парични обезщетения за безработица”.
  11. В чл. 54а ал. 7 се отменя.
  12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „доходът, от който е определено паричното обезщетение” се добавя „по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица”.
  13. Създава се раздел IV с чл. 54к и 54л:
  „Раздел IV
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите
  Чл. 54к. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица
  Чл. 54л. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извърша въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”
  14. В чл. 55, ал. 2 след думите „чл. 4, ал. 1 и 2” се добавя „и чл. 4а”.
  15. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
  16. В чл. 59:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 4 думите „болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „първичните болнични листове”;
  бб) точка 5 се отменя;
  б) алинея 3 се отменя.

  17. В чл. 60, ал. 3 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
  18. В чл. 66:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 3 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „копие от първичния болничен лист”.
  19. В чл. 66а се правят следните изменения и допълнения:
  а) наименованието се изменя така:
  „Задължения на предприятието ползвател”;
  б) след думата „предприятието” се добавя „ползвател”.
  20. В чл. 67 се правят следните изменения:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 2 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
  21. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Децата, които се считат за учащи, се определят с наредбата, издадена на основание чл. 106.”
  22. Член 100 се изменя така:
  „Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.”
  23. В чл. 107:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Контролни органи на Националния осигурителен институт са:
  1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
  2. лекарите - експерти по експертиза на временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
  3. длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки по разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт.”
  24. В чл. 110:
  а) в ал. 5 думите „влезлите в сила” се заличават;
  б) алинея 8 се изменя така:
  „(8) Органът, наложил запора, може с мотивирано решение да разреши определена част от постъпилите или постъпващите суми по сметка на длъжника да се оставят в негово разпореждане. Решението и отказът за издаване на разрешение не подлежат на обжалване.”
  25. В чл. 113, ал. 1 думите „основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс десет пункта” се заменят със „законната лихва”.

  26. В чл. 114:
  а) в ал. 3:
  аа) създава се ново изречение второ:
  „В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал. 1.”;
  бб) досегашното изречение второ става изречение трето;
  б) създава се нова ал. 4:
  “(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което се връчва по реда на чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.”
  в) алинея 5 се отменя.
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в изречение първо след думите „този кодекс” се добавя „или по реда”.
  27. В чл. 114а:
  а) в ал. 1 след думите „за задължения за издръжка” се поставя запетая и се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114”;
  б) в ал. 2 след думите „държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5”.
  28. В чл. 115:
  а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 2;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Давността спира да тече:
  1. при обжалване – докато продължава спорът относно вземането;
  2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ по този кодекс.”
  29. В чл. 117:
  а) в ал. 1, т. 2, буква „ж” думите „чл. 114, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 114, ал. 3, 4 и 5”;
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
  „С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.”
  30. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.”
  31. В § 1, ал. 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби думите „по глава четвърта „а” се заменят с „по раздел ІІІ от глава четвърта”.

  32. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4 ал. 5 се изменя така:
  „(5) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.”
  б) в § 5:
  аа) в ал. 2 думите „с 0,2 на сто” се заменят със „с 0,1 на сто”;
  бб) в ал. 3 думите „0,2 на сто” се заменят с „0,33 на сто”;
  вв) създава се ал. 8:
  „(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.”;
  в) в § 6, ал. 1 думите „отпуснати до 31 декември 2013 г.” се заменят с „отпуснати до 31 декември 2018 г.”, думите „смятано от 1 април” се заменят със „считано от 1 юли” и думите „съответната календарна година” се заменят със „същата календарна година”;
  г) създава се § 6б:
  „§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василева, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
  В § 4, т. 32, буква „г” да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Лютви Местан, Корнелия Нинова, Йордан Цонев и Георги Гьоков:
  В § 4 се създава т. 9а:
  „9а. В чл. 49, ал. 1 думите „24 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
  § 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „държавните служители” се добавя „по Закона за държавния служител”;
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;”.

  2. В чл. 6:
  а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии” по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;”
  б) в ал. 3, т. 8 след думите „за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.” се добавя „както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения” и се поставя запетая.

  3. В чл. 7 се създава ал. 12:
  „(12) Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:
  1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;
  2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;
  3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;
  4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.”

  4. В чл. 20:
  а) В ал. 2:
  аа) точка 2 се изменя така:
  „2. лихви върху внесени или принудително събрани просрочени осигурителни вноски и върху неправилно извършени осигурителни разходи;”
  бб) точка 9 се отменя.
  б) В ал. 6 думите „т. 2 – 9” се заменят с „т. 2 – 8”.

  5. В чл. 33, ал. 5:
  а) точки 6 и 7 се изменят така:
  „6. извършва плащането на пенсиите, обезщетенията и помощите по този кодекс, както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
  7. поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;”
  б) точка 10 се изменя така:
  „10. поддържа информационна система за изплащаните пенсии, обезщетения и помощи по този кодекс и за гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;”
  в) създава се т. 12:
  „12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.”

  6. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение второ: „Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на Надзорния съвет в „Държавен вестник”.”

  7. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния осигурителен институт. Съставът на съвета се определя с Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.”

  8. В чл. 40:
  а) в ал. 3 думите „чл. 115, ал. 4” се заменят с „чл. 115, ал. 2”;
  б) алинея 6 се отменя.

  9. В чл. 49, ал. 1 думите „24 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”

  10. Наименованието „Глава четвърта „а” Парични обезщетения за безработица” се изменя така:
  „Раздел III
  Парични обезщетения за безработица”.

  11. В чл. 54а, ал. 7 се отменя.

  12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „доходът, от който е определено паричното обезщетение” се добавя „по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица”.

  13. В чл. 54ж, ал. 3 думите „чл. 114, ал. 4” се заменят с „чл. 114, ал. 5”.

  14. В глава четвърта се създава раздел IV с чл. 54к и 54л:
  „Раздел IV
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите
  Чл. 54к. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
  Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица
  Чл. 54л. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извърша въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”

  15. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1 и 2” се добавя „и чл. 4а”.

  16. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.

  17. В чл. 59:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 4 думите „болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „първичните болнични листове”;
  бб) точка 5 се отменя;
  б) алинея 3 се отменя.

  18. В чл. 60, ал. 3 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.

  19. В чл. 66:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 3 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „копие от първичния болничен лист”.

  20. В чл. 66а:
  а) заглавието се изменя така:
  „Задължения на предприятието ползвател”;
  б) след думата „предприятието” се добавя „ползвател”.

  21. В чл. 67:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 2 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.

  22. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: „Децата, които се считат за учащи, се определят с наредбата по чл. 106.”

  23. Член 100 се изменя така:
  „Осъвременяване на пенсиите
  Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.”

  24. В чл. 107:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Контролни органи на Националния осигурителен институт са:
  1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
  2. лекарите - експерти по експертиза на временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
  3. длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки по разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт.”

  25. В чл. 110:
  а) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „влезлите в сила” се заличават;
  б) алинея 8 се изменя така:
  „(8) Органът, наложил запора, може с мотивирано решение да разреши определена част от постъпилите или постъпващите суми по сметка на длъжника да се оставят в негово разпореждане. Решението и отказът за издаване на разрешение не подлежат на обжалване.”

  26. В чл. 113, ал. 1 думите „основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта” се заменят със „законната лихва”.

  27. В чл. 114:
  а) в ал. 3:
  аа) създава се ново изречение второ: „В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал. 1.”;
  бб) досегашното изречение второ става изречение трето;
  б) създава се нова ал. 4:
  “(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което се връчва по реда на чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.”
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в изречение първо след думите „този кодекс” се добавя „или по реда”.
  г) досегашната ал. 5 се отменя.

  28. В чл. 114а:
  а) в ал. 1 след думите „за задължения за издръжка” се поставя запетая и се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114”;
  б) в ал. 2 след думите „държавното обществено осигуряване” се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5” и се поставя запетая.

  29. В чл. 115:
  а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 2;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Давността спира да тече:
  1. при обжалване – докато продължава спорът относно вземането;
  2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ по този кодекс.”

  30. В чл. 117:
  а) в ал. 1, т. 2, буква „ж” думите „чл. 114, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 114, ал. 3, 4 и 5”;
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.”

  31. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.”

  32. В § 1, ал. 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думите „по глава четвърта „а” се заменят с „по раздел ІІІ от глава четвърта”.

  33. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4 ал. 5 се изменя така:
  „(5) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.”
  б) в § 5:
  аа) в ал. 2 думите „с 0,2 на сто” се заменят със „с 0,1 на сто”;
  бб) в ал. 3 думите „0,2 на сто” се заменят с „0,33 на сто”;
  вв) създава се ал. 8:
  „(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.”;
  в) в § 6, ал. 1 думите „отпуснати до 31 декември 2013 г.” се заменят с „отпуснати до 31 декември 2018 г.”, думите „смятано от 1 април” се заменят със „считано от 1 юли” и думите „съответната календарна година” се заменят със „същата календарна година”;
  г) създава се § 6б:
  „§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”

  § 5. В чл. 209, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) т. 7 се изменя така:
  „7. разпореждане за събиране на суми, издадено от органите на Националния осигурителен институт, независимо дали е обжалвано;”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) се създава чл. 103а:
  „Чл. 103а. Органите на медицинската експертиза представят в Националния осигурителен институт данните, съдържащи се в издадените болнични листове, и решенията по обжалването им по ред, определен с акт на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителският пенсионен фонд, отпуснати с начална дата до 31 декември 2013 г. се преизчисляват от 1 януари 2014 г. по реда на § 5, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  Форма за търсене
  Ключова дума