Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/11/2013 първо гласуване

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта,
  № 354-01-78, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 13 ноември 2013 г.
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 21 ноември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта.
  На заседанието присъстваха Людмила Петкова – зам.-министър на финансите, Красимир Сивев – дир.дирекция „Данъчна политика” в МФ, Огнемир Митев – председател на Държавната комисия по хазарта, Петър Петров – директор на дирекция „Контрол и правни дейности” в комисията, Ангел Ирибозов – Председател на УС на Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия и Александър Тумпаров от Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри.
  От името на вносителите законопроекта беше представен от народният представител Йордан Цонев.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта има за цел усъвършенстване режима на лицензиране и данъчно облагане на хазартната дейност.
  За правото да се осъществява хазартна дейност на територията на Република България се предвижда такса, която се определя по един и същи начин за всички местни и чуждестранни лица, получили лиценз за хазартна дейност.
  Предвижда се двукомпонентна такса за издаване и поддържане на лиценз за хазартна дейност, която се състои от два задължителни елемента. Първият елемент от таксата е константна величина в размер на 100 000 лв. и се събира еднократно. Вторият елемент от таксата е променлива величина, определена в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие, върху стойността на получените такси и комисионни.
  Проектът предвижда двукомпонентна такса в комбинация с данъчно облагане с корпоративен данък, каквато е добрата практика на облагане на хазартната дейност, съществуваща в редица държави-членки на Европейския съюз – Дания, Великобритания, Малта, Испания и други.
  Във връзка със събирането на таксата проектът предвижда имуществена санкция, в случаите когато за дължимата такса не е подадена справка в законоустановените срокове.
  С проекта се предвижда изискванията към организирането на онлайн залагания да важат за всеки вид хазартни игри, които Законът за хазарта предвижда да бъдат организирани онлайн, тъй като онлайн хазарта не е отделен вид хазартна игра, а способ за провеждане на хазартната игра.
  Преодоляно е противоречието в разпоредбите на Закона за хазарта по отношение на изискванията, на които следва да отговаря игралното оборудване, което може да се използва за организиране на хазартни игри на територията на Република България.
  С проекта се предлага отпадане на ограничението на възможността за откриване на игрални зали и игрални казина в хотелите с три звезди, което беше въведено в закона през 2012 г. и доведе до ограничаване развитието на бизнеса и намаляване на данъчните приходи..
  Със законопроекта се въвежда допълнително изискване, на което трябва да отговаря търговско дружество, регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, за да му бъде издаден лиценз за организиране на онлайн залагания на територията на Република България. Дружеството следва да упълномощи свой представител с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да поема задължения за дружеството към трети лица и да го представлява пред държавните органи в Република България. С въвеждането на това изискване се осигурява възможността на държавния контролен орган в областта на хазарта ефективно да осъществява контролните си функции.
  В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и в Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари са във връзка със задължението на организаторите на хазартни игри в казино да регистрират и идентифицират клиентите си в регистър на хартиен и на електронен носител.
  Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, са свързани с размера и начина на данъчно облагане на хазартната дейност.
  Във връзка с промените в режима на данъчно облагане се предвиждат промени и в административно-наказателните и в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Предвижда се въвеждане на санкции за организиране на хазартни игри онлайн без притежаването на издаден лиценз.
  Становища по внесения законопроект бяха представени от заместник - министъра на финансите Людмила Петкова, както и от представителите на асоциациите от хазартния бранш.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Георги Кадиев, Румен Гечев, Владислав Горанов, Менда Стоянова и Петър Кънев.
  Бяха зададени въпроси относно европейската практика за регулация и данъчно облагане на хазартната дейност, намаляването на данъка и очакваното увеличение на приходите в държавния бюджет, възможността за контрол от страна на НАП, очакванията за лицензиране на нови организатори на онлайн - залагания, участието на фирмите – организатори на хазартни игри в доброволни организации с цел спазване на Мерките за отговорен хазарт, увеличаване на обхвата на рекламата и други.
  На всички зададени въпроси беше отговорено от вносителите на законопроекта и от представителите на МФ.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 10 народни представители, „Против" – 7, Въздържали се" - 1.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 354-01-78, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 13 ноември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума