Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/11/2013 второ гласуване

  Относно: общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 353-02-53 от 5 ноември 2013 г., изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Д О К Л А Д


  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

  (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 62 и 94 от 1992 г.; попр., бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 44, 97 и 99 от 2009г.)

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п. Георги Анастасов за създаване на нов §1:

  § 1. В чл. 4а се създава ал. 4 със следното съдържание:
  „(4) Право по ал. 1 може да се осъществява и след одобряването на окончателните списъци по чл. 4”

  Работната група не подкрепя предложението

  § 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. субсидии от републиканския бюджет, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;”
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. петдесет на сто от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт”.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за §1 и предлага следната редакция:

  § 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. бюджетни субсидии, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;”
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. петдесет на сто от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт”.


  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Изплащането на левовите компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права по ал. 4 в срок до шест месеца.
  (7) При недостиг на средства в бюджета за текущата година задълженията за неизплатените левови компенсации по ал. 6 се включват в размера на субсидията по чл. 6, ал. 1, т. 4 и се изплащат със следващия бюджет.”


  Предложение на н.п. Димитър Горов:
  В § 2, т. 2 се правят следните промени:
  а) в новосъздадената ал. 6 изразът „в срок до шест месеца” се заличава;
  б) в новосъздадената ал. 7 изразът „и се изплащат със следващия бюджет” се заменя с израза „на база приетата средносрочна бюджетна прогноза и се изплащат по реда на ал. 6”

  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Изплащането на левовите компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права по ал. 4.
  (7) При недостиг на средства в бюджета за текущата година задълженията за неизплатените левови компенсации по ал. 6 се включват в размера на субсидията по чл. 6, ал. 1, т. 4 на база приетата средносрочна бюджетна прогноза и се изплащат по реда на ал. 6.”


  § 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., бр. 44 и 99 от 2009 г.) в § 11, ал. 3 думите „в срок до 5 години от влизането в сила на този закон” се заменят с „в срок до 30 ноември 2016 г. включително”.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 4:
  § 4. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс( Обн. ДВ., бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя:
  „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 - относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а” и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.”.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби” и § 4:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 4. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(обн. ДВ., бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 - относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а” и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.”.

  Предложение на н.п. Димитър Горов за създаване на нов параграф със следното съдържание:

  „§…. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Работната група подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 5:

  § 5. Параграф 4 влиза в сила от 1 декември 2013 г.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 5:

  „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 декември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума