Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12/12/2012 второ гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 354-01-78, внесен от н.п. Йордан Цонев и група народни представители на 13.11.2013 г., приет на първо гласуване на 4.12.2013г.
  Д О К Л А Д


  Проект !
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за хазарта

  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп. бр. 54, 82, 94 от 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 5, ал. 1, т. 5 думите „хазартни игри от разстояние чрез интернет” се заменят с „онлайн залагания”, думите „хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства” се заменят с „хазартни игри чрез други електронни съобщителни средства”, а думите „за всички хазартни игри от разстояние” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Лиценз за онлайн залагания”;
  2. В ал. 1:
  а) думите „хазартна игра от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”;
  б) в т. 4 след думите „към сървър на” се добавя „Комисията и”, а след думите „ в системата на” се добавя „Комисията и”;
  в) създава се т. 6:
  „6. наличие на упълномощен представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1, когато то е регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да поема задължения за дружеството към трети лица и да го представлява пред държавните органи и съдилищата на Република България .”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания обхваща компютърни системи и мрежи, които включват сървъра на организатора на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите.”;
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение трето: „Данните се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок от 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.”;
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Комуникационното оборудване трябва да извършва както географското локализиране на IP адреса, така и идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се като участник в дадена игра в интернет страницата на организатора. Данните по предходното изречение трябва да се съхраняват за срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им.”

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  В чл. 6, ал. 1, т. 4 думите „министъра на вътрешните работи” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 2 относно чл. 6, в т. 1, буква „в" думите „да поема задължения за дружеството към трети лица" да се заменят с думите "да сключва договори от името на чуждестранното лице". Да се създаде изречение второ:”Упълномощеният представител не може да бъде представител с независим статут по глава шеста от Търговския закон".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Лиценз за онлайн залагания”.
  2. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „хазартна игра от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”;
  б) в т. 4 след думите „към сървър на” се добавя „Комисията и”, след думите „в системата на” се добавя „Комисията и”, а думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“;
  в) създава се т. 6:
  „6. наличие на упълномощен представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1, когато то е регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да сключва договори от името на чуждестранното лице и да го представлява пред държавните органи и съдилищата на Република България. Упълномощеният представител не може да бъде търговски представител по смисъла на глава шеста, раздел II от Търговския закон”.
  3. В ал. 2 думите „ал.3“ се заменят с „ал. 4“.
  4. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания обхваща компютърни системи и мрежи, които включват сървъра на организатора на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение трето: „Данните се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Комуникационното оборудване трябва да извършва както географското локализиране на IP адреса, така и идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се като участник в дадена игра в интернет страницата на организатора. Данните се съхраняват за срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им.”


  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Организаторите на хазартни игри не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен на внос и сервиз на игрално оборудване за собствени нужди.”
  2. Алинеи 9 и 10 се отменят.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 3 ал. 8 да се измени така:
  „(8) Организаторите на хазартни игри не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен за внос на игрално оборудване за собствени нужди при условие, че имат лиценз по този закон.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §3.
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Лицензираните организатори на хазартни игри не може да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен за внос на игрално оборудване за собствени нужди.
  2. Алинеи 9 и 10 се отменят.


  § 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т. 2 и 3:
  „2. реда и начина за участие в игрите;
  3. правилата и условията за организиране на игрите по този закон;”
  2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 4, 5 и 6.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  § 4 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. Създава се чл. 10а:
  Задължение за социално отговорно поведение
  Чл. 10а. (1) С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейската комисия за стандартизация, операторът се задължава да участва в една или няколко доброволно създадени организации на територията на Република България за предпазване на младите хора от хазарт; превенция и лечение на хазартна зависимост; провеждане на отговорна реклама и маркетинг; бързо и ефективно разрешаване на спорове между организаторът на играта и участникът в нея.
  (2) Организаторите на хазартни игри се задължават в 14 дневен срок от получаването на лиценз за дейността си да посочат поне една от организациите по чл. 17, ал. 1, т. 5, чрез които да реализират социалните си ангажименти по ал. 1, чрез декларация по образец.
  (3) Минималните годишни вноски към организациите по чл. 17, ал. 1, т. 5 са:
  а) за организатори на онлайн залагания – не по-малко от 50 000 лв.;
  б) за организатори на игри в игрално казино – не по-малко от 10 000 лв.;
  в) за всички останали организатори на хазартни игри – не по-малко от 5 000 лв.
  (4) Срокът за внасяне на сумите по ал. 3 е 31 март на текущата година, а срокът за лицата, получили лиценз след тази дата е едномесечен от получаването на лиценза.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  В §5, в чл. 10a:
  1. В ал. 1 думите „ организаторът е длъжен да членува” се заменят с „организаторът е длъжен да прави годишни вноски”.
  2. Създават се ал. 5-8:
  „(5) Организаторите на хазартни игри не могат да учредяват, членуват и да участват в управителните органи на организациите по чл. 17, ал.1, т.5.
  (6) Организациите по чл. 17, ал.1, т.5 представят на Комисията и на организаторите на хазартни игри, направили вноски в тях до 31 май на всяка година, отчет за дейността си през предходната година във връзка с изпълнение на социалните си задълженияпо ал.1.
  (7) В 30-дневен срок Комисията се произнася по представените отчети и актуализира регистъра по чл. 17, ал.1, т.5, като отписва от него организаторите, чиито отчети не са одобрени от Комисията.
  (8) Редът и начинът за вписване и отписване на организациите в регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 5, изискванията към дейността им и към представяните от тях годишни отчети се определя с наредба на Комисията.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  Параграф 5 да се измени така:
  „§5.Създава се чл. 10а:
  Задължение за социално отговорно поведение
  Чл. 10а. (1) С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет за стандартизация, операторът се задължава да превежда по сметка на Държавната комисия по хазарта следните годишни вноски:
  а)за организатори на онлайн залагания - 50 000 лв.;
  б)за организатори на игри в игрално казино - 10 000 лв.;
  в)за всички останали организатори на хазартни игли - 5 000 лв.
  (2) Средствата по ал. 1 се разходват за дейности, свързани с предпазване на младите хора от хазарт; превенция и лечение на хазартна зависимост; провеждане на отговорна реклама и маркетинг; бързо и ефективно разрешаване на спорове между организаторът на играта и участникът в нея по ред и условия, определени с наредба на министъра на финансите.
  (3) Срокът за внасяне на сумите по ал. 1 е 31 март на текущата година, а срокът за лицата, получили лиценз след тази дата е едномесечен от получаването на лиценза.

  Комисията не подкрепя предложението за ал. 1 и 2 и подкрепя по принцип предложението за ал. 3 .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Създава се чл. 10а:
  „Задължение за социално отговорно поведение
  Чл. 10а. (1) За спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет за стандартизация, организаторът е длъжен да прави годишни вноски в една или няколко доброволно създадени организации на територията на Република България, вписани в регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 5 за предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и провеждане на отговорна реклама и маркетинг.
  (2) Организаторите на хазартни игри са длъжни в 14 – дневен срок от получаването на лиценз за дейността си да декларират в декларация по образец, утвърден от министъра на финансите организацията/организациите по ал. 1, чрез които ще реализират задълженията си по този закон.
  (3) Минималните годишни вноски към организациите по ал. 1 са:
  1. за организатори на онлайн залагания – 50 000 лв.;
  2. за организатори на игри в игрално казино – 10 000 лв.;
  3. за всички останали организатори на хазартни игри – 5000 лв.
  (4) Срокът за внасяне на сумите по ал. 3 е 31 март на текущата година, а срокът за лицата, получили лиценз след тази дата – е едномесечен от получаването на лиценза.“
  (5) Организаторите на хазартни игри не може да учредяват, членуват и да участват в управителните органи на организациите по
  ал. 1.
  (6) Организациите по ал. 1 представят до 31 май на всяка година на Комисията и на организаторите на хазартни игри, направили вноски в тях, отчет за дейността си през предходната година във връзка с изпълнение на задълженията си по този закон.
  (7) В срок до 30 юни на съответната година Комисията се произнася по представените отчети и актуализира регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 5, като заличава от него организациите, чиито отчети не са одобрени от Комисията.
  (8) Изискванията към дейността на организациите по ал. 1 и към представяните от тях годишни отчети се определят с наредба на министъра на финансите.


  § 6. В чл. 11 ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  § 6 се изменя така:
  „§6. В чл. 11, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Алинея 1 не се прилага само когато игрите се организират онлайн или чрез друго електронно съобщително средство.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  Параграф 6 да се измени така:
  § 6. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за игрите, които се организират онлайн или чрез други електронни съобщителни средства."

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за игрите, които се организират онлайн или чрез друго електронно съобщително средство.”


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 6а:
  § 6а. В чл. 14, ал. 3, т. 1 думите „като не по-малко от една четвърт от тези средства се разпределят за „спорт за всички” по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта”се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 14, ал. 3, т. 1 думите „като не по-малко от една четвърт от тези средства се разпределят за „спорт за всички” по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта”се заличават.
  § 7. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. организации с нестопанска цел, създадени за изпълнение на социалните дейности на организаторите на хазартни игри.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  § 7 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 7а::
  § 7а.В чл.18, ал.1 думите „министъра на вътрешните работи” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи” се заменят с „председателя на Държавната агенция „Национална сигурност”.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 7б:
  § 7б.В чл. 20, ал. 3 след думите „Министерството на финансите” се поставя запетая и се добавят думите „Държавна агенция „Национална сигурност”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 20, ал. 3 след думите „Министерството на финансите” се поставя запетая и се добавя „на Държавната агенция „Национална сигурност”.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 7в:
  § 7в.В чл. 21, ал. 1 след думите „Министерството на финансите” се поставя запетая и се добавят думите „Държавна агенция „Национална сигурност”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 21, ал. 1 след думите „Министерството на финансите” се поставя запетая и се добавя „Държавната агенция „Национална сигурност”.


  § 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения
  1. В ал. 1:
  а) в т. 7 думите „хазартните игри от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”;
  б) в т. 10 думите „организираните игри от разстояние” и „игрите от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”.
  в) точка 14 се отменя;
  г) създава се нова т.15:
  „15. взема решения за определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон, като на страницата си в интернет създава, обновява и поддържа списък на тези интернет страници.”
  д) създава се т.16:
  „16. утвърждава списък с организации с нестопанска цел, създадени по чл. 17, ал. 1, т. 5 като определя изискванията за тяхната дейност в отделна наредба”
  е) досегашната т. 15 става т. 17.
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Решенията по ал. 1, т. 15 се публикуват на интернет страницата на Комисията в деня на издаването им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, за което е взето решение по ал. 1, т. 15 се налага адмистративнонаказателна санкция по чл. 96, ал. 1, буква „а”.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  В §8, в чл. 22, ал.1, да се създаде т.16:
  „16. вписва и отписва от регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 5 организациите с нестопанска цел и одобрява или отказва да одобри годишните отчети за дейността им.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 8:
  а) да отпаднат в т. 1, буква"в", „г", „д" и „е";
  б) да отпаднат т. 2 и 3.

  Комисията не подкрепя предложението за отпадане на т. 1, буква „д” и подкрепя предложението в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 12:
  § 12. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 думите „хазартните игри от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”;
  2. В т. 10 думите „организираните игри от разстояние” и „игрите от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”;
  3. Създава се т.16:
  „16. вписва и заличава от регистъра по чл. 17, ал. 1, т. 5 организациите с нестопанска цел и одобрява или отказва да одобри годишните отчети за дейността им.”


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 8а:
  § 8а. В чл. 25, ал. 4, думите „ал. 1, т.14“ се заменят с „ал.1, т. 15“.

  Предложението е оттеглено.


  § 9. В чл. 26, ал. 4, т. 5 думите „от разстояние” се заменят с „онлайн или чрез други електронни съобщителни средства”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.


  § 10. В чл. 30 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) За издаване и поддържане на лиценз за хазартна дейност се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер 100 000 лв. и променлива част в размер 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.
  (4) За хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, таксата по ал. 3 не се събира.
  (5) Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по ал. 3, подават за всеки месец в Комисията до 15-о число на следващия месец справка по образец, утвърден от председателя на Комисията, за разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – справка за стойността на получените такси и комисиони.
  (6) Променливата част от таксата по ал. 3 се внася в Комисията по банков път в срока за подаване на справката по ал. 5.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 10, в ал. 5 и ал. 6 думите „справка" и „справката" да се
  заменят с „декларация" и „декларацията".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  В §10 се правят следните изменения:
  1. Ал. 3 се изменя така:
  За поддържане на лиценз за хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти с изключение на онлайн залаганията се събира държавна такса в размер на 15 на сто от стойността на направените залози за всяка игра, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисионни за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.
  2. Създава се нова ал. 4 с текст:
  „(4) За издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания се събира двукомпонентна държавна такса състояща са от еднократна такса в размер 250 000 лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.
  3.Ал. 4, 5 и 6 се изменят на ал. 5, 6 и 7
  4.Създава се нова ал. 8 с текст:
  Министърът на финансите предлага на Министерски съвет Наредба за контрол на декларираните и плащани такси по чл. 30 ал 3-7.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10 , който става § 14.
  § 14. В чл. 30 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „лицензи по този закон” се добавя „с изключение на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри”.
  2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
  „(3) За издаване и поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна и променлива част. За издаване на първоначален лиценз се събира еднократната част от таксата в размер на 100 000 лв., а за поддържане на лиценз се събира променливата част от таксата в размер 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие – в размер 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.
  (4) За хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, таксата по ал. 3 не се събира.
  (5) Организаторите на хазартни игри, които заплащат променливата част от таксата по ал. 3, подават за всеки месец в Комисията до 15-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие – декларация за стойността на получените такси и комисионни.
  (6) След подаването на декларацията, но преди изтичане на срока по ал. 5, организаторът на хазартни игри има право да прави промени, свързани с данните по подадената декларация. Промените се извършват чрез подаване на нова декларация. Подадената след изтичане на срока декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за определяне размера на таксата.
  (7) Еднократната част от таксата по ал. 3 се внася по банкова сметка на Комисията преди получаване на удостоверението за издаден първоначален лиценз за организиране на хазартни игри.
  (8) Променливата част от таксата по ал. 3 се внася по банкова сметка на Комисията в срока за подаване на декларацията по ал. 5.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 10а:
  § 10а. В чл. 39, ал. 2 и 3, думите „ал. 8 и 9“ се заменят с „ал. 8“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 15:
  § 15. В чл. 39, ал. 2 и 3 думите „ал. 8 и 9“ се заменят с „ал. 8“.


  § 11. В чл. 41 изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра не променя дефинирания в този закон вид игра.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра могат да се организират и онлайн или чрез други електронни съобщителни средства.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  § 11 се изменя така:
  В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра не променя дефинирания в този закон вид игра.“
  2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
  „(2)Хазартните игри могат да се организират онлайн - пряко чрез Интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.
  „(3)Разрешените хазартни игри по този закон, които не се организират по начините, посочени в предходната алинея, не се считат за хазартни игри онлайн."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 16:
  § 16. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра, не променят вида на играта.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра може да се организират и онлайн или чрез други електронни съобщителни средства.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


  § 12. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „по този закон” се заменят с „в държава – членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  § 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.


  § 13. В чл. 44, ал. 1 думите „четири или пет” се заменят с „три или повече”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  § 13 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17.


  § 14. В глава трета, раздел I се създава чл. 47а:
  „Регистрация на участниците в онлайн залаганията
  Чл. 47а. Участниците в онлайн залагания подлежат на регистрация по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 14 относно чл. 47а думата „регистрация" се заменя с
  „индивидуална регистрация" и накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване на изискванията на чл. 45, ал. 2, т. 1".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п. за създаване на нови параграфи 14а, 14б и 14в с членове 47б, 47в и 47г в глава трета, раздел първи:
  „§ 14а.Създава се чл. 47б:
  Плащания
  Чл. 47б. Плащанията за онлайн залаганията, свързани със залагане и изплащане на печалби, се осъществяват по безкасов път, задължително през банкова сметка на организатора на играта, открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, при спазване на утвърдените на организатора правила по чл. 22, ал. 1, т. 11."
  „§ 14б. Създава се чл. 47в:
  Задължителна информация
  Чл. 47в.Интернет страницата на организатора, чрез която се организират онлайн залагания, трябва задължително да съдържа информация на български език относно: данните на организатора по неговата търговска регистрация, вкл. данъчен и/или друг идентификационен номер; издадения от Комисията лиценз; правилата на хазартната игра; ясно и недвусмислено изброяване на начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и размерите на съответните печалби, услуги за помощ, данни за кореспонденция, включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с организатора и с Комисията; начините за подаване на жалби и сигнали до организатора и до Комисията."
  „§14в. Създава се чл. 47г:
  Комуникационно оборудване
  Чл. 47г.(1) Софтуерът на игрите съдържа генератор на случайни числа, който определя резултатите от игрите, с изключение на игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти.
  (2) Организаторът на онлайн залагания осигурява на контролните органи от Комисията, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи непрекъснат дистанционен достъп до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разположен на територията на Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с участници от територията на България."

  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 18:
  § 18. В глава трета, раздел I се създават чл. 47а- 47д:

  „Регистрация на участниците в онлайн залагания
  Чл. 47а. Участниците в онлайн залагания подлежат на индивидуална регистрация по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4 и при спазване на забраната по чл. 45, ал. 2, т. 1.

  Плащания
  Чл. 47б. Плащанията за онлайн залагания, свързани със залагане и изплащане на печалби, се осъществяват по безкасов път, задължително през банкова сметка на организатора на играта, открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, при спазване на утвърдените правила на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11.

  Задължителна информация
  Чл. 47в. Интернет страницата на организатора, чрез която се организират онлайн залагания, трябва задължително да съдържа информация на български език относно: данните на организатора по неговата търговска регистрация, включително данъчен и/или друг идентификационен номер; издадения от Комисията лиценз; правилата на хазартната игра; ясно и недвусмислено изброяване на начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и размерите на съответните печалби, услуги за помощ, данни за кореспонденция, включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с организатора и с Комисията; начините за подаване на жалби и сигнали до организатора и до Комисията.

  Комуникационно оборудване
  Чл. 47г. Софтуерът на игрите съдържа генератор на случайни числа, който определя резултатите от игрите, с изключение на игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти.

  Достъп до контролния локален сървър
  Чл. 47д. Организаторът на онлайн залагания осигурява на контролните органи от Комисията, Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност” непрекъснат дистанционен достъп до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разположен на територията на Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с участници от територията на Република България.”


  § 15. В чл. 62, ал. 1 думите „което не се определя от генератор на случайни числа” се заличават.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  § 15 да отпадне.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 19.


  § 16. В чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Когато игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, са организирани чрез електронни съобщителни средства, залогът се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Предоставящият такава услуга трябва предварително да се увери, че хазартната игра е разрешена по реда на този закон.
  (4) При залагане чрез електронно съобщително средство се смята, че залогът е направен от лицето - собственик или законен ползвател на електронното съобщително средство.
  (5) Забранява се залагането да се извършва от електронно съобщително средство, което е собственост на държавна или общинска организация или на юридическо лице на бюджетна издръжка, като залогът, направен от такова средство, е нищожен.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 20.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.за създаване на нов § 16а:
  §16а. В чл.65:
  1. досегашния текст става ал.1.
  2. създават се ал.2 и 3:
  (2) Софтуерът на игралните автомати, с които се организират
  онлайн игри, трябва да осигурява възвръщаемост не по-малко от 80 на сто от общата сума на залозите.
  (3) При промяна в броя, типа на виртуалното игрално оборудване
  и джакпот системата само софтуерът на играта подлежи на изпитване по ред и начин, определени с наредбата по чл. 42, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 21:
  §21. В чл.65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Възвръщаемост и изпитване”.
  2. Досегашният текст става ал.1.
  3. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Софтуерът на игралните автомати, с които се организират
  онлайн залагания, трябва да осигурява възвръщаемост не по-малко от 80 на сто от общата сума на залозите.
  (3) При промяна в броя, типа на виртуалното игрално оборудване и джакпот системата само софтуерът на играта подлежи на изпитване по ред и начин, определени с наредбата по чл. 42, ал. 2.”


  § 17. В глава трета, раздел VІІ „Хазартни игри от разстояние“ с чл. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83и 84 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 22.


  § 18. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 13:
  „13. когато организаторът не подаде в срок справката по чл. 30, ал. 5.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 18 думата „справката" да се замени с „декларацията".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  В §18 думите „чл. 30, ал.5" се заменят с „чл. 30 ал.6"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23:
  § 23. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 13:
  „13. когато организаторът не подаде в срок декларацията по чл. 30, ал. 5.“


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 18а:
  § 18а. В чл. 87 думите „ал.1, т.14“ се заменят с „ал. 1, т. 15“

  Предложението е оттеглено.


  § 19.В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Основният текст става ал. 1 и в него след думите председателя на Комисията“ се добавя запетая и израза „и таксите за издаване и поддържане на лиценз“.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) При неплащане в установения срок на таксата за издаване и поддържане на лиценз по чл. 30, ал. 3 за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
  (3) Таксата по чл. 30, ал. 3 не подлежи на възстановяване и се отчита като счетоводен разход за задължените лица.
  (4) Просрочената такса по чл. 30, ал. 3 подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.“

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  В §19 точка 2 в ал. 2, 3 и 4 след думите „чл. 30 ал. 3" се добавят думите „и 4"

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24:
  § 24. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „Комисията“ се добавя „и таксите за издаване и поддържане на лиценз“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) При неплащане в установения срок на променливата част от таксата по чл. 30, ал. 3 за срока на забавата се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
  (3) Неплатената в срок променлива част от таксата по чл. 30, ал. 3 подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на Комисията.“


  § 20. В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
  (1) Който организира хазартна игра или извършва дейност по този закон без лиценз, се наказва с:
  1. глоба в размер от 500 000 до 1 000 000 лв. за организиране на онлайн залагане – за физическо лице или имуществена санкция в размер от 1 000 000 до 2 000 000 лв. за организиране на онлайн залагане- за юридическо лице.
  2. глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. за хазартни игри, които не са организирани онлайн – за физическо лице или имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. за хазартни игри, които не са организирани онлайн – за юридическо лице.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  §20 се изменя така:
  § 20. В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
  „(1) За организиране на хазартни игри или извършване на дейности без лиценз се налага:
  1 имуществена санкция в размер от 1 000 000 до 2 000 000 лв. на юридическо лице, което организира онлайн залагания.
  2. имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. на юридическо лице за хазартни игри, които не са организирани онлайн.
  3. глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. на физическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение, сервиз на игрално оборудване или имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв.на юридическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25:
  § 25. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За организиране на хазартни игри или извършване на дейности без лиценз се налага:
  1. имуществена санкция в размер от 1 000 000 до 2 000 000 лв. на юридическо лице, което организира онлайн залагания;
  2. имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. на юридическо лице за хазартни игри, които не са организирани онлайн;
  3. глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. на физическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение, сервиз на игрално оборудване или имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. на юридическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.”


  § 21. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „хазартни игри от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”, а думата „глоба” се заменя с „имуществена санкция”;
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Организатор на хазартна дейност, който не подаде в срок справката по чл. 30, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В § 21, т.2 в ал. 2 думата „справката" се заменя с „декларацията".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  §21 точка 2 се изменя така:
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Организатор на хазартна дейност, който не подаде в срок справката по чл. 30, ал. 6 или когато дължимата такса не е правилно или пълно изчислена, се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. Организаторът на хазартна дейност има срок от 15 календарни дни да подаде справката по чл. 30 ал. 6 или да нанесе необходимите корекции по нея.
  (3) Организатор на хазартна дейност, който е подал невярна информация до Комисията, касаеща дължимата такса по чл.30 се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 26:
  § 26. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „Организатор на хазартни игри от разстояние” се заменят с „На организатор на онлайн залагания”, думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4 и 5“, а думите „ наказва с глоба” се заменят с „налага имуществена санкция”.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) На организатор на хазартна дейност, който не подаде в срок декларацията по чл. 30, ал. 5 се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.
  (3) На организатор на хазартна дейност, който не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства в декларацията по чл. 30, ал. 5 и 6, водещи до определяне на таксата в по – малък размер, се налага имуществена санкция в размер на неначислената такса, но не по-малко от 5000 лв.“


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на § 21а:
  § 21а. В чл. 105, ал. 2 се отменя

  Предложението е оттеглено.


  § 22. Член 115 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  §22 да се измени така:
  „§ 22. Член 115 се изменя така:
  Чл. 115. За интернет страница на организатор на хазартни игри, която не съдържа цялата задължителна информация по чл. 47в, наказанието за организатора е имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 27:
  „§ 27. В член 115 думите „чл. 79” се заменят с „чл.47в”.


  § 23. В § 1 на допълнителната разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се отменя;
  2. В т. 9 думите „от разстояние” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”;
  3. В т. 11 думите „хазартни игри от разстояние на организатора” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”;
  4. Точка 24 се изменя така:
  „24. "Игрална сесия" при хазартни игри организирани онлайн, е процесът на игра, който започва с направен залог от регистриран участник в централната компютърна система на организатора и приключва с изиграването на залога или с изплащането на печалба в резултат на направения залог.”
  5. Създава се т. 25:
  „25. „Онлайн залагане” е начин за предлагане на хазартна игра, извършена от играч и доставчик на хазартни услуги, чрез използването на комуникация от разстояние.”

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  В §23, т. 5 се изменя така:
  „25. „Онлайн залагане” е начин за предлагане на хазартна игра, извършена от играч и доставчик на хазартни услуги, чрез използването на комуникация от разстояние.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група н.п.:
  В§23:
  а) Точка 1 да отпадне.
  б) В т. 5 предлагаме нова редакция на т.25:
  „"Онлайн залагане" е начин организиране на хазартна игра, чрез комуникационно оборудване между играч и организатор на хазартни игри, при който участниците залагат пряко чрез интернет или друго съобщително средство".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 28:
  § 28. В § 1 „Допълнителна разпоредба” се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 думите „от разстояние” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”.
  2. В т. 11 думите „от разстояние на организатора” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”.
  3. Точка 24 се изменя така:
  „24. "Игрална сесия" при хазартни игри, организирани онлайн, е процесът на игра, който започва с направен залог от регистриран участник в централната компютърна система на организатора и приключва с изиграването на залога или с изплащането на печалба в резултат на направения залог.”
  4. Създава се т. 25:
  „25. „Онлайн залагане” е начин за организиране на хазартна игра, при който играчите залагат пряко чрез интернет или друго електронно съобщително средство, като комуникацията между играча и организатора на хазартната игра се извършва директно по електронен път.”


  § 24. В § 9, ал. 2 се изменя така:
  „(2) В бюджета на Министерството на младежта и спорта ежегодно се предвижда целева субсидия за физическото възпитание и спорта в размер на внесените в държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” данък по Закона за корпоративното подоходно облагане през предходната година и променливата част от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал.3.“

  Предложение на н.п. Георги Кадиев и група н.п.:
  В §24 след думите „чл. 30, ал.З" се добавя „и 4"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29:
  § 29. В преходните и заключителните разпоредби в § 9 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В бюджета на Министерството на младежта и спорта ежегодно се предвижда целева субсидия за физическото възпитание и спорта в размер на внесените в държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” данък по Закона за корпоративното подоходно облагане за предходната година и променливата част от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал. 3.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.


  § 25. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 92 и 109 от 2007 г., изм., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 22 и 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., изм., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16 и 48 от 2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 2011 г., изм., бр. 96 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.,бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.), в чл. 4, ал. 3 думите „ чл. 72, ал. 2” се заменят с „чл. 74, ал. 1.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30.


  § 26. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 108 от 2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 69 и бр. 106 от 2008 г., изм. бр. 32бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., доп., бр. 31, 35, 51 и 77 от 2011 г., , изм. и доп., бр. 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., доп., бр. 15 и 16 от 2013 г., изм. и доп., бр. 23 и 68 от 2013 г., доп., бр. 91 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, т. 6 се изменя така:
  „6. дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;”.
  2. В чл. 5, ал. 4, т. 1 се изменя така:
  „1. дейността от организиране на посочените в закона хазартни игри;”.
  3. В чл. 219 ал.2 и 3 се отменят.
  4. В Глава тридесет и втора, Раздел II „Данък върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние“ се отменя.
  5. В Глава тридесет и втора, Раздел III „Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние“ се отменя.
  6. В Глава тридесет и втора, наименованието на Раздел IV се изменя така:
  „Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга”.
  7. В чл. 235 думите „организирани от разстояние,” се заличават.
  8. В чл. 236 думите „организирани от разстояние,” се заличават.
  9. В Глава тридесет и втора, наименованието на Раздел V се изменя така:
  „Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино”

  10. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текста става ал. 1 и в нея думите „, включително организирани от разстояние,” се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн се облага с корпоративен данък.

  11. В чл. 244 се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите „и/или виртуални игрални автомати” се заличават;
  б) в т. 2 думите „и/или виртуални игрални маси” и „и/или виртуални игрални автомати„ се заличават.
  12. В чл. 245, ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите „и/или виртуален игрален автомат” се заличават;
  б) в т. 2 думите „и/или виртуална рулетка с максимален брой до 10 едновременни игрални сесии” се заличават;
  в) в т. 3 думите „и/или друго виртуално игрално оборудване с максимален брой до 7 едновременни игрални сесии” се заличават;
  г) точка 4 се отменя.
  13. Чл. 268 се отменя.
  14. В допълнителнитеразпоредби, в § 1, т. 69 сеотменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
  § 31. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 108 от 2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 69 и бр. 106 от 2008 г., изм. бр. 32 бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., доп., бр. 31, 35, 51 и 77 от 2011 г., , изм. и доп., бр. 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., доп., бр. 15 и 16 от 2013 г., изм. и доп., бр. 23 и 68 от 2013 г., доп., бр. 91 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;”.
  2. В чл. 5, ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри;”.
  3. В чл. 183 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общините с безработица, по- висока от средната за страната за целите на чл. 184, т. 1 и чл. 189, ал. 1, т. 3 се определят ежегодно със заповед на министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика, която се обнародва в „Държавен вестник”.
  4. В чл. 219 ал. 2 и 3 се отменят.
  5. В глава тридесет и втора раздел II „Данък върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние“, с чл. 220, 221, 222, 223, 224, 225 и 226 се отменя.
  6. В глава тридесет и втора раздел III „Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние“, с чл. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 и 234 се отменя.
  7. В глава тридесет и втора наименованието на раздел IV се изменя така: „Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга”.
  8. В чл. 235 думите „организирани от разстояние” се заличават.
  9. В чл. 236 думите „организирани от разстояние” се заличават.
  10. В глава тридесет и втора наименованието на раздел V се изменя така: „Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино”.
  11. В чл. 242:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „включително организирани от разстояние” се заличават;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък.“
  12. В чл. 243 думите „чл. 242“ се заменят с „242, ал. 1“.
  13. В чл. 244:
  а) в т. 1 думите „и/или виртуални игрални автомати” се заличават;
  б) в т. 2 думите „и/или виртуални игрални маси” и „и/или виртуални игрални автомати„ се заличават.
  14. В чл. 245, ал.1:
  а) в т. 1 думите „и/или виртуален игрален автомат” се заличават;
  б) в т. 2 думите „и/или виртуална рулетка с максимален брой до 10 едновременни игрални сесии” се заличават;
  в) в т. 3 думите „и/или друго виртуално игрално оборудване с максимален брой до 7 едновременни игрални сесии” се заличават;
  г) точка 4 се отменя.
  15. Членове 268, 269, 270, 271, 272, 273 и 274 се отменят.
  16. В допълнителните разпоредби в § 1 т. 69 се отменя.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов параграф, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § …..Платеният до 31 декември 2013 г. данък върху неизползваните удостоверителни знаци за участие се възстановява на лицето по реда на отменения чл. 233, когато след тази дата настъпи някое от следните обстоятелства:
  1. приключване на дял (тираж) на лотарийните игри, или
  2. прекратяване на лиценза на организатора на основание чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 32:
  § 32. Платеният до 31 декември 2013 г. данък върху неизползваните удостоверителни знаци за участие се възстановява на лицето по реда на отменения чл. 233 от Закона за корпоративното подоходно облагане, когато след тази дата настъпи някое от следните обстоятелства:
  1. приключване на дял (тираж) на лотарийните игри, или
  2. прекратяване на лиценза на организатора на основание чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 26а:
  § 26а. (1) В срок до 01.03.2014 г. Държавната комисия по хазарта, съвместно с други държавни органи да изработи инструкция за взаимодействие между държавните органи за превенция, контрол и предотвратяване на дейности, извършвани в нарушение на разпоредбите на този закон.
  (2) Инструкцията по ал. 1 следва да включва:
  - мерки за превенция и предотвратяван организирането на незаконни хазартни дейности;
  - мерки за превенция и предотвратяване посредничеството и подпомагането от физически и юридически лица на организатори на незаконни хазартни дейности;
  - мерки от областта на информационната сигурност с цел ефективно изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал.1, т. 14 във връзка с чл.22, ал. 4.
  - мерки за взаимодействие и обмен на информация между държавните органи за ефективно прилагане на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 33:
  § 33. Председателят на Държавната комисия по хазарта и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ в срок до 1 март 2014 г. със съвместна инструкция определят реда и начина за взаимодействие при осъществяване на мерките по превенция, контрол и предотвратяване на организирането на незаконни хазартни дейности, посредничеството и подпомагането от физически и юридически лица на организатори на незаконни хазартни дейности, както и мерки от областта на информационната сигурност.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 26б:
  § 26б. Започнатите производства по издаване на лицензи до влизане в сила на този закон се довършват по реда му.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 34:
  § 34. Висящите производства по издаване на лицензи се довършват при условията и по реда, предвидени в този закон.


  Предложение от н. п. Вежди Рашидов, Гинче Караминова и Светлана Ангелова за създаване на нов § 27:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 27:
  §27. В бюджета на Министерството на културата ежегодно се превежда целева субсидия за Национален фонд „Култура“ в размер на 10 % от внесената през предходната година променлива част от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал.3 от Закона за Хазарта.
  §27 от преходните и заключителни разпоредби става §28.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов параграф, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § (1) Лице, включено в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14, което подаде искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в срок до 31 март 2014 г., се изключва от списъка от датата на подаване на искането до датата на постановяване на решението на Комисията.
  (2) В случаите на постановяване на решение за отказ за издаване на лиценз, включително когато решението е обжалвано, лицето се включва в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14, смятано от датата на постановяване на решението.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 35:
  § 35. (1) Лице, включено в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14, което подаде искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в срок до 31 март 2014 г., се изключва от списъка от датата на подаване на искането до датата на постановяване на решението на Комисията.
  (2) В случаите на постановяване на решение за отказ за издаване на лиценз, включително когато решението е обжалвано, лицето се включва в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14, считано от датата на постановяване на решението.
  § 27. Законът влиза в сила от 01.01.2014 г., с изключение на § 8, т.1, буква „г” и т. 3, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  §27 се изменя така:
  „§ 27. Законът влиза в сила от 01.01.2014 г., с изключение на § 8, т.1, буква „г”, т. 2 и т. 3, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.”

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 36:
  § 36. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума