Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/01/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет на 09.01.2014 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите и Соня Вълкова – директор на дирекция ”Правно-нормативна” в Агенция „Митници”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - отменя се издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания. Според действащите към момента разпоредби на Закона за митниците при влязло в сила решение, с което са определени дължими публични държавни вземания, които не са заплатени доброволно, се издава постановление за принудително събиране на публични държавни вземания. Както решението, така и постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания са индивидуални административни актове и подлежат на самостоятелно обжалване както по административен, така и по съдебен ред. Така при наличието на окончателно установени задължения и длъжник събирането на държавните вземания се отлага неоправдано във времето, поради което се предлага отмяна на издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания;
  - предвижда се решенията на митническите органи да подлежат на предварително изпълнение. Посочват се и условията, при наличието на които изпълнението на решението може да бъде спряно по искане на заинтересованото лице от органа, който го е издал;
  - във връзка с отмяната на издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания се предлага изменение на чл. 209, ал. 2, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно което основание за принудително изпълнение ще бъде решението на съответния митнически орган, с което са установени дължимите митни сборове и други публични вземания;
  - предлага се промяна в чл. 211 от Закона за митниците, с която се определя началния момент, от който митническите органи ще начисляват лихва за забава за администрираните от тях публични държавни вземания. Определено е, че това ще става от деня, следващ датата на възникване на задължението;
  - урежда се обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" чрез регламентирането на достъп до автоматизираните им информационни системи;
  - предвижда се по-тежка санкция при повторно нарушение в случаите на контрабанда на тютюневи изделия;
  - предлага се изменение на чл. 234, ал. 4, с което се дава възможност и в случаите, когато е налице пълно избягване на заплащането или обезпечаването на публичните държавни вземания, да не се приложи отнемане на стоката, ако нейната стойност значително превишава размера на избегнатите публични задължения. Така се дава възможност за по-справедливо прилагане на режима за отнемане на стоките чрез преценка на всеки отделен случай.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 10 народни представители, „Против” – 7 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет на 09.01.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума