Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/01/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от н.п. Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19.12.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, внесен от н.п. Камен Костадинов и Георги Свиленски.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова - заместник-министър и Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“ и Красимир Калайджиев – заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от н.п. Георги Свиленски.
  Със законопроекта се предлага удължаване до 30 юни 2014 г. на срока, в който лицата, извършващи превози на пътници по автобусни линии следва да се приведат в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, като за превозите използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства. Удължаването на срока е продиктувано от невъзможността на превозвачите да изпълнят изискването на закона в предвидения в закона срок до 31 декември 2013 г. поради липса на достатъчен брой фискални устройства, както и поради пропуски в законодателството, касаещо превоза на пътници по градски линии.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта, като препоръчаха Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да направи съответните промени в законодателството, касаещо превозите на пътници по градски линии в срок до 30 юни 2014 г. Членовете на комисията изразиха категорично становище за недопускане на последващо удължаване на срока в закона и стриктно прилагане след 30 юни 2014 г. на изискванията на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства по отношение издаването на билети от лицата, извършващи превози на пътници по автобусни линии. Подкрепа за законопроекта изразиха и представителите на Министерството на финансите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 9 народни представители, „Против” – 7 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от н.п. Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19.12.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума