Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/01/2014 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г, № 302-02-24, внесен от Министерски съвет на
  27 декември 2013 г.
  ДОКЛАД


  На заседание, проведено на 16 януари 2014 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект № 302-02-24 за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.
  На заседанието присъства Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки.
  Законопроектът и договора бяха представени от г-жа Ана Миткова.
  Значителна част от публичните средства се изразходват по реда на ЗОП и статистиката показва, че сумите непрекъснато нарастват, като за последните четири години сумата от 5,5 млрд. лева вече е 8 млрд. лева, без ДДС. Това определя обществените поръчки като един много важен лост за влияние върху стопанските процеси в страната и илюстрира тяхното голямо значение, като фактор за преодоляване на икономическата криза и като двигател за икономически растеж.
  В новоприетите европейски директиви в областта на обществените поръчки се въвежда задължение всички страни-членки да осигурят до 2016 г. цялостна електронна комуникация между възложителите и кандидатите, най-малко до етапа на подаване на електронна оферта. При това предложените технологични решения по никакъв начин не следва да ограничават участието на фирми от страните-членки на съответния пазар, в случая на българския пазар за обществени поръчки.
  Съгласно договора услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ с оглед изработване на концепция и технически спецификации, свързани с реализирането на модел за електронно възлагане на обществени поръчки.
  Предложеният договор е на стойност 350 000 евро и е с продължителност 12 месеца, след влизането му в сила, т.е. след ратификация от Народното събрание.
  Народният представител Петър Кънев запита защо ни е необходим още един консултантски договор за едно и също нещо, след като и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет, която разполага с 3,5 млн. лева бюджет за изпълнението на националния проект БОРКОР, заплаща за консултации по разработването на същите електронни платформи на немски консултанти по договор с правителството на една от провинциите в Германия.
  Народният представител Румен Гечев предложи да се изиска информация за свършеното досега по проекта БОРКОР и да се провери дали има дублиране на услугите.
  Председателят на комисията Йордан Цонев посочи, че вече няколко пъти, и то от скоро, в комисията се води този принципен дебат относно начина по който се подписват международните договори и споразумения - с презумцията за автоматична и едва ли не формална ратификация, без въпроси и без дебат от парламента. Той пое ангажимент да запознае министър-председателя със становището на комисията, че преди подписване на договори и споразумения, подлежащи на ратификация е нужно осъществяването на по-голям контрол от изпълнителната власт относно целесъобразността, в това число и дали дейностите или услугите не са дублирани от някой друг орган или в някое друго споразумение. Той предложи подкомисията, която контролира изразходването на публичните средства да поиска необходимата информация относно изпълнението на проекта БОРКОР.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 8 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - 7.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г, № 302-02-24, внесен от Министерски съвет на 27 декември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума