Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/04/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 04.02.2014 г.
  Д О К Л А Д
  На заседание, проведено на 3 април 2014 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите- Людмила Петкова – заместник-министър и Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” и от Министерството на икономиката и енергетиката - Мария Иванова – директор на дирекция „Туристическа политика” и Зара Добрева - директор на дирекция „Правна”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мария Иванова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  1. Облекчава се режимът за регистриране на туроператори и туристически агенти, като се намаляват изискванията за образователния ценз и трудов стаж на управителя на фирмата и се съкращават сроковете за разглеждане на документи и за извършване на регистрация на туроператорите и туристическите агенти като се намаляват от 2 месеца на 1 месец.
  2. Създава се нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм, с което се регламентират по-точно формите на детски отдих и туризъм.
  3. Предвижда се приемането на две нови наредби, в които да се разпишат правилата, свързани с изграждането и експлоатацията на басейни и водни атракциони в туризма.
  4. Предлагат се и допълнения на Закона за търговския регистър, като се създава законово основание за предоставяне на достъп на длъжностните лица по регистрация до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на национално равнище. Въвежда се и по-кратък срок за разглеждане на заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци, като вместо три работни дни от постъпването им в търговския регистър при новата уредба се предвижда в случаите на първоначална регистрация на търговци заявленията им да се разглеждат до края на следващия работен ден по реда на постъпването им.
  5. Предлага се допълнение на Закона за местните данъци и такси като в чл. 115 на закона се създава нова алинея 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към съответната община няма да се заплаща такса. Така ще се намали административната тежест за потребителите на административни услуги.
  6. Отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Съгласно действащите към момента разпоредби в България е възприета 5-звездна категоризационна система. Премахването на категоризацията се предвижда да влезе в сила от 1 януари 2015 г. поради необходимостта от промяна и в Закона за местните данъци и такси относно размера на патентния данък за заведенията за хранене и развлечения, който съгласно т. 2 от Приложение 4 към закона се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта, но съобразно неговия вид и категория, съгласно изискванията на Закона за туризма. С оглед отпадането на категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения от 1 януари 2015 г. се налага и промяна в т. 29 от § 1 на Допълнителните разпоредби на закона, като се посочва, че заведенията за хранене и развлечения са обектите от група 26, 27, 28 и 29 на Националния регистър на обекти за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Това пояснение е необходимо с оглед направеното изменение и в т. 2 от Приложение № 4 към глава втора, раздел VI „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което представителите на Министерството на финансите изразиха принципна подкрепа за законопроекта, като обърнаха внимание на факта, че при приемане на предложеното изменение на чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, в съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за публичните финанси, следва държавата да компенсира намалението в приходите на общинските бюджети от тези такси. Във връзка с предложението за отмяна на задължителната категоризация за самостоятелните заведения за хранене и развлечения, която е критерий при определяне на дължимия от тях патентен данък, представителите на Министерството на финансите обърнаха внимание, че това ще създаде затруднения за общините и неравнопоставеност при данъчното облагане на различните заведения за хранене и развлечения и предложиха да се изработи нова единна методика за определяне на патентния данък за всички заведения за хранене и развлечения. В хода на дискусията членовете на комисията също изказаха становища за принципна подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания се предложат изменения на законопроекта, с оглед изразените становища от представителите на Министерството на финансите.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За”- 12 народни представители, „Въздържали се” - 5 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 04.02.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума