Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/04/2014 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 март 2014 г.
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 03 април 2014 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
  На заседанието присъства г-н Николай Йонов – началник отдел в дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ в Министерски съвет.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Йонов.
  Съгласно разпоредбите на Рамковото споразумение, подписано и ратифицирано през 2010 година, приносът, който е предвиден за България, е в размер 76 милиона швейцарски франка. Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство.
  С предложеното изменение на Приложение 4, в глава B.6 „Фонд за партньорства и експертна помощ” се предлага Фонд „Експертна помощ“ да се слее с Фонд „Партньорства“. Основните мотиви за това изменение са наличието на интерес само към Фонд „Партньорства“, както и по-малкият размер на финансовата помощ по Фонд “Експертна помощ“. С това сливане не се възпрепятства постигането на целта на Фонд „Експертна помощ” за мобилизиране и използване на експертиза чрез краткосрочни консултантски мисии на швейцарски експерти, която ще се осъществява в рамките на партньорствата по проектите от Фонд „Партньорство”. За целта ще се извърши пренасочване на финансови средства към този фонд в размер на 600 000 швейцарски франка.
  Средствата, предвидени за „Краткосрочни консултантски мисии“ от бюджета на Тематичен фонд „Партньорство и експертна помощ”, ще бъдат прехвърлени в перо „Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на предложения(целеви грант)“, като за целта сумата от 2 200 000 швейцарски франка ще бъде увеличена на 2 800 000 швейцарски франка.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 15 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 март 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума