Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
26/06/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-3/27.06.2013 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 13 юни 2013 г. законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 354-01-18, внесен от Янаки Стоилов и Мая Манолова на 04.06.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 354-01-20, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 06.06.2013 г.
  Общ проект!

  З А К О Н
  за изменение на
  Закона за политическите партии

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г.,
  бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г.)

  Вариант І
  § 1. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думите „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност” се заличават.


  Вариант ІІ
  § 1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За коалициите, представени в Народното събрание, общата сума по ал. 2 се разпределя между съставящите ги партии по коалиционно споразумение, а при липса на такова тя се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия от коалицията в посочена от нея сметка.”

  § 2. Член 26 се отменя.
  § 3. В чл. 31 ал. 2 се отменя.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума