Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
10/07/2013

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 353-03-7/10.07.2013 г.

  ОТНОСНО: Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354–02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02 юли 2013 г.

  На свое заседание проведено на 10 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения проект за решение.

  Същият беше представен от един от вносителите – народният представител Димчо Михалевски.
  Той изложи, че в последно време изпълнителната власт не изпълнява своите задължения по отношение опазване на околната среда и незаконното строителство в крайбрежни плажни ивици.
  С предлаганото решение Народното събрание ще задължи изпълнителната власт да предприеме мерки за изработването на специализирани карти на територията на крайбрежните плажни ивици по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и за започването на процедура за създаване на национален парк „Българска Черноморие”.
  По този начин ще се гарантира опазването на околната среда и съхраняването на биологичното разнообразие в посочените територии и ще бъдат избегнати възможни негативни въздействия.
  В хода на дискусията народният представител Хамид Хамид подчерта, предлаганото решение не предполага деление на мораториума, като от текста на т. 1 и 3 не става ясно, че след изработването на специализирана карта за всеки обект по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие спира действието на мораториума за него.
  Нар. пр. Дичмо Михалевски отбеляза, че е възможна редакционна поправка на текста на т. 3, която ще бъде съгласувана с всички парламентарни комисии.

  След провелата се дискусия и последвалото гласуване, с 6 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение за налагане на мораториум всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354–02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02 юли 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума