Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
17/07/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-12/18.07.2013 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 353-03-3 от 27 юни 2013 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение на
  Закона за политическите партии

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г.,
  бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Вариант І
  § 1. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думите „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност” се заличават.


  Вариант ІІ
  § 1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За коалициите, представени в Народното събрание, общата сума по ал. 2 се разпределя между съставящите ги партии по коалиционно споразумение, а при липса на такова тя се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия от коалицията в посочена от нея сметка.”


  Предложение от нар. пр. Красимир Велчев и група народни представители:
  В § 1 Вариант ІІ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  § 1. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант І, подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант ІІ и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен:
  Параграф единствен. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думите „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност” се заличават.


  § 2. Член 26 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Христо Бисеров:
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Велчев и група народни представители:
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се нов § 3:
  § 3. Член 27 се изменя така:
  Чл. 27. (1) Общата сума на държавната субсидия на политическите партии и коалиции по чл. 25 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията или коалицията на последните парламентарни избори и от броя на спечелените мандати от партията или коалицията. За един получен действителен глас политическата партия или коалиция получава ежегодно 6 лв. За един спечелен мандат политическата партия или коалиция получава ежегодно 45 000 лв.
  (2) При неучастие на политическата партия или коалиция в пленарните заседания на Народното събрание годишният размер на субсидията по ал. 1, изречение трето се намалява пропорционално на времето на отсъствие на партията или коалицията от пленарните заседания.
  (3) Държавната субсидия на политическите партии по чл. 26 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията на последните парламентарни избори, като за един получен глас партията получава ежегодно 6 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се § 4:
  § 4. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Политическите партии разходват средствата си за разработване и анализ на политики, обучения, подготовка и участие в избори, участие в работата на Народното събрание – за партиите, които имат избрани народни представители, осигуряване работата на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи, пряко свързани с разработване на политики, набиране и квалификация на кадри, поддържане и развитие на материално-техническата база или пряка агитационна и издателска дейност.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 3. В чл. 31 ал. 2 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Христо Бисеров:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Красимир Велчев и група народни представители:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Параграф 3 става § 5.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  Създава се подразделение „Заключителна разпоредба“ и § 6:
  „Заключителна разпоредба

  § 6. Параграф 1 относно отмяната на ал. 2 в чл. 25 и § 3 относно чл. 27, ал. 1 и 3 влизат в сила от 1 януари 2014 г.

  Комисията не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума