Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/07/2013 второ гласуване

  Доклад
  Вх. № 353-03-17/25.07.2013 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 354-01-35, внесен от МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и група народни представители на 02.07.2013 г.
  Проект
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

  (обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В Чл. 63, ал. 4 изразът “една година” се заменя с израза ”осем месеца”, а изразът “две години” се заменя с израза “една година и шест месеца”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
  § 1. В чл. 63, ал. 4 думите “една година” се заменят с ”осем месеца”, а думите “две години” се заменят с “една година и шест месеца”.

  § 2. Чл. 197 се изменя по следния начин:
  „ чл. 197. Прокурорът дава указанията си до разследващия орган само в писмена форма. Тези указания не подлежат на възражение.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 234, ал. 8 изразът “две години” се заменя с израза “една година и шест месеца”, а изразът “една година” се заменя с израза ”осем месеца”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
  § 2. В чл. 234, ал. 8 думите “две години” се заменят с “една година и шест месеца”, а думите “една година” се заменят с ”осем месеца”.

  § 4. В чл. 243, ал. 9 се добавя изречение второ със следното съдържание:
  “Отмяната може да се извърши в едногодишен срок от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 243, ал. 9 се създават изречения второ и трето: “Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година – в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.”

  § 5. В чл. 253, т. 3 и т. 4 се изменят по следния начин:
  „т. 3 частният тъжител, частният обвинител и техният повереник;”
  „т. 4 гражданският ищец, гражданският ответник и техният повереник.”

  Предложение от нар.пр. Христо Бисеров
  Параграф 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл.334, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл.369, ал.4”.

  § 6. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Когато са налице предпоставките по ал. 1 и прокурорът въпреки това образува досъдебно производство по общия ред, той е длъжен да се мотивира за това.”
  2. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5, и 6.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. Чл. 360 се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 362 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Когато са налице предпоставките по ал. 1 и прокурорът въпреки това образува досъдебно производство по общия ред, той е длъжен да се мотивира за това.”
  2. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5, и 6.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9 . Чл. 366 се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  § 10. В Част пета „Особени правила” се създава Глава двадесет и шеста, със заглавие „Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия”, със следното съдържание:
  „Глава двадесет и шеста
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ
  Искане на обвиняемия до съда
  Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда.
  (2) В случаите на ал. 1 обвиняемият подава молба до съответния първоинстанционен съд, който незабавно изисква делото.
  Разглеждане на делото
  Чл. 369. (1) Съдът се произнася по молбата еднолично в седемдневен срок и когато установи основанията по чл. 368, ал. 1, връща делото на прокурора, като му дава възможност в двумесечен срок да го внесе за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или със споразумение за решаване на делото, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда.
  (2) Ако до изтичане на двумесечния срок прокурорът не осъществи правомощията си по ал. 1, съдът изисква делото и прекратява наказателното производство срещу обвиняемия еднолично в закрито заседание с определение. След постановяване на определението наказателното производство продължава по отношение на съучастниците, както и по отношение на другите престъпления, за които лицето е привлечено като обвиняем.
  (3) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 1, но на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в съда в едномесечен срок.
  (4) Ако в срока по ал. 3 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното производство срещу обвиняемия с определение.
  (5) Актовете на съда по ал. 2 и 4 са окончателни.”


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 5:
  § 5. Създава се нова глава двадесет и шеста с нови чл. 368 и 369:
  „Глава двадесет и шеста
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ

  Искане на обвиняемия до съда
  Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда или е било спряно на основание чл.25.
  (2) В случаите на ал. 1 обвиняемият подава молба до съответния първоинстанционен съд, който незабавно изисква делото.
  Разглеждане на делото
  Чл. 369. (1) Съдът се произнася по молбата еднолично в седемдневен срок и когато установи основанията по чл. 368, ал. 1, връща делото на прокурора, като му дава възможност в тримесечен срок да го внесе за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или със споразумение за решаване на делото, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда. В тримесечния срок не се включва срокът по чл.242, ал.3.
  (2) Ако до изтичане на тримесечния срок прокурорът не осъществи правомощията си по ал. 1 или съдът не одобри споразумението за решаване на делото, съдът изисква делото и прекратява наказателното производство срещу обвиняемия еднолично в закрито заседание с определение. След постановяване на определението наказателното производство продължава по отношение на съучастниците, както и по отношение на другите престъпления, за които лицето е привлечено като обвиняем.
  (3) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 1, но на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в съда в едномесечен срок.
  (4) Ако в срока по ал. 3 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното производство срещу обвиняемия с определение.
  (5) Актовете на съда по ал. 2 и 4 са окончателни.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл.405, ал.1 се създава т.3:
  „3. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната военно-окръжна прокуратура.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 419 се създава нова ал.2:
  „(2) Определенията на съда по чл.369, ал.5 подлежат на проверка по реда на тази глава на основание чл.422, ал.1, т.1 - 3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума