Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-14/25.07.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 24 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Людмила Елкова - заместник-министър на финансите, от Министерство на финансите: г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ , г-н Владимир Петров - директор на дирекция „Държавни разходи“, г-н Любомир Малчев – началник на отдел в дирекция „Държавно съкровище“ и от Министерство на правосъдието: г-жа Евгения Катевска - директор на дирекция „Финанси и бюджет“.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите г-жа Людмила Елкова.
  Законопроектът предлага актуализация на държавния бюджет за 2013 г., която да бъде осъществена при запазване на финансовата и фискалната стабилност и с цел осигуряване на по-реална основа за Бюджет 2014 г. Промяната се налага поради слабия икономически растеж през първото тримесечие на годината, свитото вътрешно потребление, липсата на ефективни политики за растеж и надценени разчети на приходите за 2013 г.
  Липсата на гъвкавост в разходите не дава възможност за изпълнение на важни стабилизационни мерки, като например разплащането на просрочените задължения към бизнеса, обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи граждани, частично покриване на задължение за т.нар. „зелена енергия“, насърчаване на социалната ангажираност на работодателите чрез увеличаване на годишната квота за ваучери за храна за 2013 г. и включване на допълнителни ресурси в резерва за допълнителни и неотложни разходи.
  Промените в държавния бюджет за 2013 г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493,4 млн.лв. (0,6 % от прогнозния БВП). Това променя бюджетната позиция, която остава в рамките на регламентирания лимит от 2% от БВП при спазване на критериите от Маастрихт.
  Предвижда се допълнително дългово финансиране в размер до 1,0 млрд. лв., което няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв.
  В хода на дискусията взеха участие нар. представители Цецка Цачева, Емил Радев, Димитър Лазаров, Данаил Киров.
  Бе направено уточнение от нар. представител Христо Бисеров, че макар да не е изразено в законопроекта по видим начин, от 160,4 млн. лв. задължения към бизнеса, 13,4 млн. лв. са по договори на Министерство на правосъдието, ГД „ИН“, по отношение на местата за лишаване от свобода и 2,8 млн. лв. – за правна помощ.
  Г-жа Цачева постави въпроси относно това откъде се очакват постъпленията, които са заложени в законопроекта като постъпления от неданъчни приходи; как ще бъдат разходвани средствата и кой държавен орган ще определя за какво – законодателният орган или Министерският съвет.
  Заместник-министър Елкова отговори, че постъпленията са формирани на базата на очакваните приходи от дивидент от Българска консолидационна компания, от продажбата на квотите за въглеродни емисии и от дължимо плащане към България във връзка със спечелено арбитражно дело (средствата от което към момента вече са налични). Законопроектът предвижда разходването да се извършва по решение на Министерския съвет, което ще осигури гъвкавост при преценката на неотложните разходи. Прозрачността е гарантирана, с оглед на това, че постановленията на МС са публични.
  Нар. представител Емил Радев постави въпрос какъв ще бъде размерът на лихвите и разходите по дълга, предвиден в законопроекта.
  Милена Бойкова отговори, че тъй като дългът няма да се емитира наведнъж, ще бъдат търсени различни варианти според пазарната среда (както вътрешна, така и външна) към дадения момент.
  Представителите на Министерство на финансите изрично подчертаха стабилизационното значение на буфера за поддържане на фискалния резерв в законовоустановените му граници. Обърнаха внимание и на практическите трудности, които възникват от въведената единна сметка, тъй като механизмът й на функциониране затруднява сериозно определянето на постъпленията по различните видове плащания.

  Комисия по правни въпроси със 7 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума