Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
31/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-20/01.08.2013 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 354-01-42, внесен от Корнелия Петрова Нинова, Атанас Стойнов Пъдев и Атанас Тодоров Мерджанов 23.07.2013 г.


  На свое заседание, проведено на 31 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 354-01-42, внесен от Корнелия Петрова Нинова, Атанас Стойнов Пъдев и Атанас Тодоров Мерджанов 23.07.2013 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието - г-жа Атанаска Георгиева – директор на дирекция „Съвет по законодателство”, от Министерство на вътрешните работи - г-жа Росица Грудева главен юрисконсулт в дирекция „Миграция” и г-н Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  Предложението за този законопроект е мотивирано от рязкото намаляване на инвестициите в Република България през 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година и необходимостта от създаване на по-добри условия за привличане на чуждестранни инвеститори в страната.
  Законопроектът предлага връщане на възможността разрешение за постоянно пребиваване да получат чужденци, направили финансова инвестиция в размер от 1 000 000 лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок от минимум 5 години. Законопроектът предвижда контролът и надзорът върху извършените инвестиции да бъдат възложени на Българската агенция за инвестиции. Тя ще отговаря за издаването на удостоверения за извършена инвестиция и ще следи дали същата е прехвърлена или прекратена. Относно последното, законопроектът въвежда за първи път санкция, като предвижда отнемане на правото на постоянно пребиваване на чужденец, чиято инвестиция е прекратена или прехвърлена на трето лице, преди изтичането на определения от закона срок (§ 2).
  Освен това, законопроектът предлага облекчаване на настоящия режим на получаване на право за постоянно пребиваване в Република България при брак с чужденец с право на постоянно пребиваване, придобито на основание направени определени инвестиции (§ 1).
  Законопроектът предвижда и по-благоприятни условия за получаване на българско гражданство от инвеститори, вложили над 2 000 000 лева, както и членове на техните семейства.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища от Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи и КТ „Подкрепа“ в подкрепа на законопроекта. Излага се, че същият ще се отрази положително върху ускоряването на растежа на българската икономика, а със становището на Министерство на икономиката и енергетиката се правят допълнителни предложения за изменение и допълнение на Закона за чужденците.

  В дискусията взеха участие г-жа Атанаска Георгиева, г-н Николай Нанков, нар. представители г-н Петър Петров и г-н Хамид Хамид.
  В хода на дискусията г-жа Атанаска Георгиева изрази подкрепата на Министерство на правосъдието за законопроекта. Г-н Нанков също изказа принципна подкрепа, но обърна внимание, че с предложението по чл. 25, ал. 1, т. 2 се създава привилегировано положение за членовете на семействата на определена категория лица и това трябва да се съобрази с преамбюлната част на Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството, където са налице изисквания за недискриминация при прилагането на разпоредбите й на основа етнически или социален произход, икономическо положение, лично или здравословно състояние.
  Нар. представител Петър Петров изрази резерви във връзка с предлаганите промени в Закона за българското гражданство.
  Нар. представител Хамид Хамид подчерта необходимостта от промени в законопроекта между първо и второ четене.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисия по правни въпроси с 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 354-01-42 внесен от Корнелия Петрова Нинова, Атанас Стойнов Пъдев и Атанас Тодоров Мерджанов 23.07.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума