Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
17/07/2013

  Становище на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 353-03-23/02.08.2013 г.
  Относно: Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г., № 220-00-18, внесен от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на 28.03.2012 г. и Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г., № 320-00-16, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 01.04.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 17 юли 2013 г. Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г., № 220-00-18, внесен на 28.03.2012 г. и Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г., № 320-00-16, внесен на 01.04.2012 г.
  На заседанието присъстваха г-н Пламен Георгиев - председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, г-жа Антоанета Цонкова, г-жа Стоянка Николакова и г-жа Лиляна Терзиева – членове на Комисията. Докладите бяха представени от г-н Пламен Георгиев.
  През 2011 г. в администрацията на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е извършена структурна реформа, насочена към подобряване на ефективността на дейността й. Намалена е и щатната численост. Бюджетът на Комисията за 2011 г. е 5 348 000 лв., който, според отчетеното в доклада, е бил недостатъчен за обезпечаване дейността на Комисията.
  През 2012 г. не е извършвана промяна в структурата, предвид влизането в сила на 19 ноември на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Новият закон определя като правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност новосъздадената Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество и предвижда създаването на нова структура на териториалните й звена по територията на апелативните съдебни райони. Бюджетът на Комисията за 2012 г. е 6 145 760 лв., който при последващи корекции е намален.
  И в двата доклада данните за дейността на Комисията са представени при комбинирано използване на по няколко показателя за различните й стадии. За извършените проверки тези показатели са: брой уведомления; брой лица, за които са тези уведомления; брой проверки и брой лица, които са проверявани. Установява се известна непоследователност при представянето на данните - част от предоставената информация е само за съответния отчетен период, а друга част включва и данни от предходни периоди, което не позволява да се формулират прецизни изводи за ефективността на дейността през съответния стадий.
  През 2011 г. са получени общо 2 999 уведомления за 4 708 лица. За 2012 г. се обособяват два подпериода, предвид влизането в сила на новия закон. При действието на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) са получени 3 004 уведомления за 3 821 лица. При действието на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество уведомленията са 33 броя, като докладът не съдържа данни за броя на лицата, за които са тези уведомления. И в двата доклада, при диференциацията по органи, които са подали уведомленията (органи на досъдебното производство и съд), вече се използва само показателя „брой лица”, но не и този за брой уведомления.
  По отношение на броя на уведомленията и този на лицата и двата доклада отчитат намаляване на тези показатели в сравнение с 2010 г.
  През 2011 г. са образувани 3 352 проверки, а през 2012 г. – 2 226 проверки. Съпоставката на тези данни с данните за броя на уведомленията за съответната година, показва известно несъответствие, за което няма информация на какво се дължи. И за двете години е отчетено намаляване на броя на проверките в сравнение с предходната година. Решение за удължаване на срока на проверките е взето за 710 от тях през 2011 г. и за 294 през 2012 г. (за тези по отменения закон). Като основна причина за необходимостта от такова удължаване се посочва забавянето на отговори по запитвания на Комисията до други органи и организации, най-вече от търговски банки.
  И двата доклада съдържат данни за прекратените проверки – за 2011 г. те са 3 971, а за 2012 г. – 6 471. Изрично се отбелязва, че в тази статистика се включват и проверки, образувани през предходни години, но не са посочени конкретни данни колко са такива.
  Общият брой на проверяваните лица за 2011 г. е 14 979, а за 2012 г. – 12 307. Значително по-високият брой на лицата, в сравнение с този на лицата, за които има уведомление, се дължи на възможността по реда на закона да се проверяват и други лица, които имат определена връзка с лицето, за което е уведомлението.
  През 2011 г. са образувани 173 производства за установяване на имущество, като 28 от тях са въз основа на уведомления, получени през същата година. През 2012 г. тези производства са съответно – общо 135, от които 9 по уведомления, получени през 2012 г.
  През 2011 г. Комисията е взела 145 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечения, за имущество на обща стойност от 84 935 661 лв., а реално е обезпечено имущество на стойност 83 125 678 лв. През 2012 г. решенията от същия вид са 148, общата стойност на имуществото е 182 475 307 лв, а реално обезпеченото – на стойност 142 809 144, 15 лв.
  През 2011 г. делата за отнемане на имущество са 72, а общата стойност на имуществото, за което се иска отнемане е 35 424 750, 50 лв., а стойността на реално отнетото – 9 355 364 лв.
  Акцент и в двата доклада е поставен и на дейността по периодично обучение на служителите в администрацията на Комисията, както и на международното сътрудничество с органи със сходна компетентност в други държави.
  По време на обсъждането на докладите народните представители от Комисията по правни въпроси поставиха въпроса дали въз основа на проведените обучения се изготвят материали, които да могат да бъдат използвани в помощ на ежедневната дейност на служителите. В отговор председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информира народните представители, че има изготвени такива материали след проведено обучение на служителите на Комисията със съдействието на Националния институт по правосъдие, както и че предстои изготвянето на наръчник, който ще е предназначен за преодоляване на противоречива практика по прилагането на закона.
  Във връзка с въпросите, които народните представители поставиха по отношение прилагането на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, г-н Пламен Георгиев обърна особено внимание на дефицитът във финансовото осигуряване на дейността на Комисията за 2013 г. Според него този дефицит ще се задълбочи, тъй като правилата на действащия закон, в частта им на разширяване на правомощията на Комисията, пораждат обективно и необходимост от увеличаване на щата (което вече е направено), както и от неговото своевременно запълване. В същото време предвидените за 2013 г. бюджетни средства са крайно недостатъчни, което е наложило отправяне на искане до Министерството на финансите за корекции в бюджета, чрез които да се обезпечи основно назначаването на нови служители, приоритетно в най-натоварените териториални дирекции в гр. София, гр. Варна и гр. Благоевград.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси формулира следните препоръки по отношение на следващия доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество:
  - да се запази възприетата структура на доклада, тъй като представя информацията в него по достъпен начин;
  - да се избягва възпроизвеждането в доклада на текстове на норми от закона и подзаконовата уредба, която е свързана с него, тъй като използването на такъв подход не допринася за по-задълбоченото разбиране на съдържащата се в доклада информация;
  - при представянето на статистическите данни да се използват показатели, които да позволяват сравнението им.

  След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържал се“ подкрепи внесения Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г., № 220-00-18, внесен на 28.03.2012 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:

  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

  РЕШИ:

  Приема Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на ..... 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  (Михаил Миков)

  След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържал се“ подкрепи внесения Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г., № 320-00-16, внесен на 01.04.2012 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

  РЕШИ:

  1. Приема Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г.
  2. Предлага на вниманието на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на ..... 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  (Михаил Миков)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума