Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-32/19.09.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354–01–46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 18 септември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354–01–46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 г.

  На заседанието присъства арх. Владимир Дамянов – председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България.
  Законопроектът беше представен от народния представител – Десислава Атанасова.
  С него се цели да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица.
  Със законопроекта ще се подобри реда за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с оглед повишаване сигурността на кадастралните данни, като в същото време се прецизира и реда за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  Създава се възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт.
  Прецизира се реда за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър. Правоспособността по геодезия се дава на физическите лица от Камарата на инженерите по геодезия. Правоспособностите по геодезия и по кадастър се дават на търговци – юридически лица или еднолични търговци, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С оглед осигуряване на по-голяма сигурност дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци. Специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на основните дейности по геодезия и картография по чл. 3, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и специализираните дейности по чл. 4, ал. 2 от ЗГК, както и за дейности по кадастър за предоставените им за управление имоти се считат за правоспособни по геодезия, съответно по кадастър.
  Предлага се за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност.
  Предвижда се създаване на обща информационна среда за безвъзмезден обмен на данни за нуждите на ведомствата и общинските администрации при изпълнение на правомощията им, определени със закон; при обмена на данни с информационните системи на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти, включително с имотния регистър.
  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се предлагат изменения и допълнения и в други свързани закони - Закона за геодезията и картографията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за транслитерацията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за устройство на територията, Закона за водите и Закона за културното наследство.
  Арх. Дамянов изложи становище за не подкрепа на предложения законопроект на Камарата на архитектите в България със следните аргументи: предложените промени засягат само частта от Закона за кадастъра и имотния регистър, отнасяща се до кадастъра; не са предвидени промени водещи до подобряване взаимодействията между Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, каквито цели трябва да бъдат осъществени с тези промени; създаваната възможност производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри да се открие и извършва по искане и за сметка на физическо или юридическо лице може да доведе до случаи на частен монопол и възможност за оказване на влияние върху дейностите по кадастъра и за търговия с кадастралната информация; промяната на чл. 17, регламентираща изискване правоспособните за дейности по кадастъра лица да са само търговци е неприемлива, т.к. лишава от право физическите лица, вписани в регистъра по чл. 12, ал. 8 и ще доведе до монопол на отделни търговци при извършване на дейностите по кадастъра.
  В хода на дискусията бяха изказани становища в подкрепа на законопроекта, защото с него се усъвършенства нормативната уредба по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, регламентирани са услугите, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще предоставя при обслужване на физическите и юридическите лица.
  Беше отбелязано, че парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи законопроекта, т.к. предложените изменения в закона трябва да са в синхрон с промени в Закона за геодезията и картографията и с европейското законодателство.
  В мотивите към законопроекта е разписано, че с цел подобряване обслужването на гражданите и потребителите на кадастрална информация се предвижда възможност за откриване на изнесени работни места на службите по геодезия, картография и кадастър не само в седалищата на районните съдилища, но и в други по-малки населени места, но проблемът остава нерешен в законопроекта.
  Недостатък е и липсата на предложения за промени в частта за имотния регистър. Акцентира се, че закона се нуждае от сериозни промени, но че предложените не отговарят на очакванията и не водят до постигане на желаните резултати.
  Необходимо е внимателно да се обмислят всички текстове, да се намери много ясен баланс – да изчисти закона от съмнения за лобистки интереси и последствията, които ще произтекат от измененията, и по които трябва предварително да е постигнат консенсус между държавните институции, общините, професионалните и други организации, за да се изготви работещ закон.


  След проведената дискусия и обсъждане, със 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 10 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354–01–46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума