Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-31/19.09.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за защита на растенията, № 302–01–10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 18 септември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за защита на растенията, № 302–01–10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на Българска агенция по безопасност на храните: г-н Николай Роснев – заместник изпълнителен директор, г-жа Михаела Мавродинова - главен юрисконсулт, г-жа Нели Манчева - директор на дирекция „Продукти за растителна защита и торове”; от Министерството на земеделието и храните: г-жа Дафинка Грозданова – държавен експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, г-н Тодор Тодоров – старши експерт в същата дирекция и г-жа Диана Филева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативни дейности”.

  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Роснев.
  Действащият Закон за защита на растенията е приет през
  1997 г. и към настоящия момент не отговаря на новите реалности, в които се намират страната, икономиката и в частност растителната защита.
  Това налага да бъдат извършени съществени промени в нормативната уредба на растителната защита, което може да бъде постигнато само с приемането на нов Закон за защита на растенията.
  Новият законопроект създава възможност за решаване на възникналите проблеми чрез въвеждане спазването на общите принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени в нея; детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващия контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.
  Законопроектът определя целите на закона, обществените отношения, които урежда, и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение и прилагане на Международната конвенция за растителна защита и актовете на Европейския съюз в областта на растителната защита.
  Изчерпателно са посочени дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в качеството си на компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към растителната защита.
  Конкретно са определени правомощията на контролните органи при упражняването на последващия контрол за спазване на установените в законопроекта изисквания и видовете публични регистри, които агенцията води в качеството си на разрешаващ и регистриращ орган по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  Нов момент е прехвърлянето на част от правомощията по наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на частни лица консултанти. Дадена е възможност под контрола на БАБХ земеделските производители да наблюдават и да извеждат борбата срещу вредителите по земеделските култури, като ползват услугите на тези консултанти.
  Съгласно изискванията на Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността и натрупания досегашен опит по прилагането й в законопроекта се оптимизират и детайлизират фитосанитарните мерки, които официалният орган предприема в случаите на опасност от или при установена зараза от карантинни вредители, като се предвижда възможност при наложени мерки за унищожаване на растения и растителни продукти засегнатите лица да бъдат обезщетени при определени условия.
  Определя се редът, по който растенията и растителните продукти се движат на територията на Европейския съюз, съответно се внасят, произвеждат, отглеждат, съхраняват и търгуват на територията на България.
  Като изключение от общите правила се установява разрешителен режим за движение на забранени карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти само когато те са предназначени за извършване на научни изследвания и селекция;
  Дава се възможност на официалния орган в България – БАБХ, да делегира под свое ръководство и контрол и при липса на конфликт на интереси изпълнението на част от функциите си по фитосанитарен контрол на други юридически лица.
  Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда.
  За предотвратяване на административни нарушения по закона и предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях се въвежда институтът на принудителните административни мерки при установени нарушения от страна на контролните органи на БАБХ. Принудителните мерки са разписани непосредствено след членовете, които уреждат съответните правила.
  Предвид специфичната материя, която се урежда със законопроекта, в Допълнителните разпоредби се дават легални дефиниции на използваните думи и термини, за да се гарантира в максимална степен точното и еднакво прилагане на закона.
  В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения на други закони, свързани с дейностите по законопроекта.
  Законопроектът осигурява по-добри възможности за опазване на земеделските култури, което ще подобри качеството и безопасността на растителната продукция, а също и процесът на разрешаване на продуктите за растителна защита, като същевременно се ограничи до възможния минимум тяхната употреба с оглед защитата на здравето на хората, животните и околната среда.
  В хода на дискусията беше обърнато внимание на административнонаказателните разпоредби. В чл. 269, ал. 1 се предвижда да бъде налагана санкция освен за нарушаване на закона и за нарушаването на подзаконовите актове по прилагането му, на разписания и предписания, което налага необходимостта от тяхното прецизиране между първо и второ гласуване.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за защита на растенията, № 302–01–10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума