Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-33/26.09.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 25.09.2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-жа Красимира Стоянова, директор на дирекция „Правна”, г-н Петър Петров, директор по инспекционната дейност и г-жа Силвина Бакърджиева, юрист в Изпълнителна агенция „Морска администрация.
  Законопроектът беше представен от г-жа Красимира Стоянова.
  Две са основните цели, чието постигане обуславя необходимостта от приемане на изменения и допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване. Първата се отнася до въвеждането във вътрешното законодателство на правилата на Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната трудова конвенция, приета на 23.02.2006 г., ратифицирана със закон на Народното събрание на 27.05.2009 г. и влязла в сила на 20.08.2013 г. и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация, подписана на 27.07.2000 г., ратифицирана със закон на Народното събрание на 12.01.2001 г. и влязла в сила на 14.09.2011 г. Втората цел е приемане на съвкупност от мерки на национално ниво, необходими за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
  Измененията, които въвеждането на изискванията на Морската трудова конвенция налагат, са свързани с нуждата да бъдат съобразени особеностите на трудовите и свързаните с тях отношения на моряците, които поради спецификата на работата се различават от тези, уредени в Кодекса на труда. Законопроектът, предвижда определяне на минималната продължителност на почивките на моряците за определени периоди от време и начина на разпределянето им. Освен това, законопроектът въвежда задължение за корабопритежателят да може точно да отчита работното време за период до 12 месеца. Предлага се и въпросът с невъзможността моряците да ползват седмична почивка в минимално установените от Кодекса на труда размери, да бъде разрешен със създаване на разпоредба за компенсиране на неизползваната част от седмичните почивки с допълнителен отпуск на брега след репатрирането или, в случай на невъзможност, със заплащане. Също така, законопроектът предвижда по отношение на моряците да бъде въведено изключение от чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда, изискващ работодателите до 31 декември на текущата календарна година да утвърждават график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година.
  Във връзка с прилагането на правилата на Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г., законопроектът предвижда изменения и допълнения по отношение на арест на търговски кораб или товар като обезпечителна мярка, тъй като съществуващият в момента режим е двойствен по отношение на един и същи правен институт: по конвенцията – за морски кораби и по чл 365 от Кодекса на търговското корабоплаване по отношение на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. Също така, законопроектът въвежда изменения, целящи ясно разграничение между институтите „задържане на кораб”, „забрана за отплаване на кораб” и „задържане на товар” и „арест на кораб”.
  Във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010, законопроектът предвижда въвеждането на съвкупност от мерки. На първо място, определя Изпълнителна агенция „Морска админстрация” за национален орган, който да отговаря за прилагането на Регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътническите услуги от трета държава до българските пристанища, както и да следи за спазването на изискванията на Регламента. В случай на нарушение, законопроектът регламентира размерът на глобата или имуществената санкция да бъде в размер от 2 000 до 10 000 лв. Чрез изменение на Преходните и заключителните разпоредби се прави аналогична промяна, предвиждаща същия размер санкция при нарушение на Регламента, и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България по отношение на пристанищен оператор, предоставящ пристанищна услуга „обслужване на пътници” и в Закона за туризма по отношение на туроператори и туристически агенти при изпълнение на задължението им да осигуряват предприемането на необходимите мерки по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност.
  Освен това законопроектът предвижда и въвеждане на възможност под българско знаме да плават и кораби, използвани за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, които са собственост на граждани на трети страни, притежаващи разрешение за постоянно пребиваване в Република България, урежда вида на индивидуалния трудов договор на морското лице и видовете срочни трудови договори за работа на борда на кораб и други.
  В хода на дискусията, г-н Радев изрази положително становище по отношение на законопроекта, като подчерта важността на приемането му. Неговото становище бе подкрепено и от останалите народни представители.

  Комисия по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума