Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-35/30.09.2013 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 354-01-47, внесен от Емил Йорданов Радев, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 31.07.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 25 септември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 354-01-47, внесен от Емил Йорданов Радев, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 31.07.2013 г.
  На заседанието присъства г-жа Валя Гигова – член на Висшия адвокатски съвет.
  Законопроектът беше представен от нар. представител Емил Радев.
  Предложението за този законопроект е мотивирано от липсата на режим, който да урежда процедура по фалит на физически лица. Направена е аналогия с обявяването на неплатежоспособност на търговци, залегнало в съвременното търговско право, с фигурата на абсолютна давност в публичното право, както и със създадените от други европейски държави условия за потребителска несъстоятелност.
  Законопроектът предвижда въвеждането на нов за гражданското право институт, а именно този на абсолютната давност. Предлага се създаване на чл. 112а в Закона за задълженията и договорите, с който да се регламентира, че с изтичането на 10-годишен давностен срок, всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от спирането или прекъсването на давността, се погасяват, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Също така се предлага в обхвата на задълженията, за които може да бъде приложен институтът, да не бъдат включвани тези, които произтичат от търговската дейност на физическите лица като еднолични търговци (§ 1). Предвиден е срок от шест месеца от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“ за влизане в сила на същия (§ 2).

  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища от Министерство на правосъдието, Българска търговско-промишлена палата и Омбудсмана на Република България в подкрепа на законопроекта. Становище е постъпило и от Министерство на финансите. В последното се акцентира, че проблемите по отношение на начина и реда за удовлетворяване на претенциите на кредиторите са свързани с неефективност на механизмите за приключване на изпълнителния процес в разумни срокове, а не с липсата на предвидена в Закона за задълженията и договорите абсолютна давност. С оглед гореизложеното, Министерство на финансите не подкрепя настоящия законопроект.
  В становището си Омбудсманът на Република България акцентира на необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за защита на кредиторите от недобросъвестни длъжници и обръща внимание на възможността за проучване на законодателството на други европейски държави в тази област.
  В дискусията взеха участие народните представители Снежина Маджарова, Екатерина Заякова, Иван Иванов, Янаки Стоилов, Хамид Хамид, Филип Попов, Христо Бисеров, Димитър Лазаров и г-жа Валя Гигова.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси във връзка с конкретни хипотези и очаквания ефект от предлаганите промени. Нар. представители се обединиха около становището, че проблемът е с голямо социално значение и законопроектът може да получи принципна подкрепа.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисия по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 354-01-47, внесен от Емил Йорданов Радев, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 31.07.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума