Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-37/09.10.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 354-01-51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 28.08.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 25 септември 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 354-01-51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 28.08.2013 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет и г-жа Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на регионалното развитие.
  Законопроектът беше представен от народния представител Красимир Ципов.
  С предлагания законопроектът цели прецизиране на текстове от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост с мотивите на Решение № 6 на Конституционния съд по конституционно дело № 5 от 2013 г.
  Предлага се съобщаването на акта за отчуждаване на заинтересуваните собственици да се извършва по общия ред на Административнопроцесуалния кодекс; имотът да се счита за отчужден след влизането в сила на решението за отчуждаване на Министерския съвет или областния управител, съответно – заповедта за отчуждаване на кмета на общината и превеждане по сметка на отчуждения собственик на обезщетението; възможностите за предварително завземане на имота от инвеститора, преди влизане в сила на акта за отчуждаване, да бъдат ограничени.
  Предвижда се съобщаването на актовете на Министерския съвет, областния управител или кмета на общината да се прилага реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, а също така и съответното обезщетение да се превежда по сметка на собствениците на имотите и по този начин изцяло ще са изпълнени предпоставките по чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България за принудително отчуждаване на собственост за държавни или общински нужди при стриктното спазване на законови изисквания и процедури.
  Предлагат се процедури, при които всички права на собственика на отчуждения имот да бъдат защитени: прилагането на тази възможност да бъде поставено под съдебен контрол; същата да се обвърже с механизъм за определяне и изплащане на обезщетение за пропуснатите ползи на собственика до момента на влизане в сила на отчуждаването при допуснато от съда предварително изпълнение и допълнително се предвижда обезщетяване на вредите или възстановяване на имота във вида към момента на завземането му от инвеститора в случай, че отчуждението не се осъществи или бъде отменено.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища от Министерството на регионалното развитие и Омбудсмана на републиката, в които е отбелязано, че предложените текстове в частта относно принудителното отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавни нужди, начина на уведомяване за отчуждителния акт и момента на влизането му в сила в значителната си част съдържат разпоредби, придържащи се към общата правна рамка на Административнопроцесуалния кодекс и същите са в съответствие с Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. по к.д. № 5.
  По отношение § 5, § 6 и § 7 се счита, че същите не са съобразени с посоченото по – горе решение на Конституционния съд. Съдът е изложил съображения, че с предоставянето на възможност на инвеститора да влезе във владение на имота - частна собственост и да започне строителни дейности преди да е влязъл в сила административният акт за отчуждаване, държавата и общините противоконституционно нарушават неприкосновеността на частната собственост. Уреждането на подобна възможност ще създаде условия за атакуването й като противоречаща на основни конституционни принципи. Освен това предвиденото обезщетение за пропуснати ползи при предварителния въвод във владение не може да замести предварителното и равностойно обезщетение, регламентирано в чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България.
  В § 7, с който се създава нов чл. 42, не е предвидена възможност за обжалване на административния акт – заповедта на областния управител по ал. 8 за определяне на дължимото обезщетение за пропуснати ползи по ал. 3 – 6, както това е предвидено за заповедта на кмета по ал. 6 на § 8, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на предложения законопроект.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България е изразена принципна подкрепа към законопроекта в частта му относно § 8 от преходните и заключителни разпоредби. С предложените промени се цели да се осигури в максимална степен приоритетното и своевременно изграждане на общински обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение на общините.
  В хода на дискусията г-жа Гигова подчерта, че подкрепя частта от законопроекта, съответстваща на мотивите на решението на конституционния съд, но предвиденото предварително изпълнение – въвод във владение, което е от изключително обществено значение не може да съществува в предлагания вид, т.к. противоречи на цитираното решение, на Конституцията на Република България и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. То трябва да бъде с такава форма, че да не попада в ограниченията на конституцията или на конвенцията.
  Бяха изказани становища, че е необходим дебат относно предварителното изпълнение, поради факта че в Административнопроцесуалния кодекс съществува този институт, а в законопроекта няма норми, които да дерогират приложението му. Необходимо е да се въведе яснота до каква степен ще се допуска или ще се забрани предварителното изпълнение, за да се изпълняват държавните и общински проекти и да се усвояват европейските средства.
  Акцентирано бе, че предлагания дебат относно предварителното изпълнение (§ 7 и § 8, т. 4) е дебат по законосъобразност, защото предвидената възможност да се влезе във владение на имота - частна собственост, и да започне строителни дейности, преди да е влязъл в сила административният акт за отчуждаването нарушава неприкосновеността на частната собственост и е противоконституционна.
  Недопустимо е с аргументи за целесъобразност да се пренебрегват и нарушават основни начала, заложени в Конституцията на Република България. Същата обявява частната собственост за неприкосновена (чл. 17, ал. 3 от Конституцията), като тази неприкосновеност включва забраната други лица да владеят, да ползват или да се разпореждат с нея без съгласието или въпреки несъгласието на собственика. Държавата следва да зачита и гарантира тази неприкосновеност. Единственото изключение от това правило представлява възможността за принудително отчуждаване на частна собственост, предвидена в чл. 17, ал. 5 от Конституцията. То е свързано с даване на предимство на публичния пред частния интерес на собственика на вещта. Принудителното отчуждаване е изключение от принципа за неприкосновеност на частната собственост, поради което е недопустимо конституционните норми да се тълкуват разширително.
  Конституционният съд в мотивите си изрично акцентира, че „не съществува правова държава в света, чието конституционно или гражданско право да позволяват разпореждане с чужда собственост или ползването без правно основание против волята на собственика”, поради което предложеното законодателно решение не може да бъде подкрепено.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 8 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 354-01-51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 28.08.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума