Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
04/12/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-49/06.12.2013
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47/27.11.2013 г., внесен от Министерски съвет

  На свое заседание, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47/27.11.2013 г, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието: Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието, Диана Вакарелска – директор на дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“ и Елена Владимирова – държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“; от Министерски съвет - Алеко Джилджов – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”; от Национално сдружение на общините - Лилия Христова – експерт.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от заместник – министърa на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева.
  Проектът предлага две групи изменения и допълнения:
  - въвеждането на комплексното административно обслужване на гражданите, като се предлага законова дефиниция на това понятие и се възлага задължение на органите на администрацията да го въведат до 1 януари 2015 г. и
  - уредба на ниво закон на възможността да се провеждат студентски стажове в администрацията.
  В обсъждането на проекта участие взеха народните представители Филип Попов, Емил Радев, Хамид Хамид, Екатерина Заякова, Снежина Маджарова, Явор Нотев и Четин Казак.
  В подкрепа на законопроекта, те акцентираха, че това е логичната следваща стъпка в посока към улесняване на гражданите в ползването на административни услуги. Този ефект ще се постигне чрез премахването на задължението на гражданите да представят пред един административен орган документи, които се съхраняват при друг административен орган и чрез развиването на уредбата, свързана с предоставянето на електронни услуги.
  Народните представители поставиха въпроса дали и доколко администрацията има готовност, техническа и финансова, да приложи комплексното административно обслужване, тъй като законопроектът предвижда то да се въведе най-късно до 1 януари 2015 г. Представителите на вносителя увериха, че процесът на практика вече е стартиран чрез пилотно въвеждане на този вид обслужване в някои администрации на централно и на местно ниво.
  Според народните представители, предложените изменения и допълнения за въвеждането на комплексното административно обслужване пораждат и необходимостта от обсъждане на допълнителни въпроси, свързани с него. От съществено значение за ефективността на тази дейност е дали и каква такса следва да се заплаща за обмена на информация между самите административни органи във връзка с обслужването на гражданите и дали следва да се предвиди специален състав на административно нарушение за неизпълнението на задълженията на административните органи по този обмен. Предвид изричното акцентиране в мотивите на законопроекта, че комплексното административно обслужване обхваща и дейността на лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, възниква и необходимостта от отразяване на тази особеност и в съдържанието на самия закон.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47/27.11.2013 г, внесен от Министерски съвет


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума