Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
04/12/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-50/06.12.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 302-01-45/25.11.2013 г, внесен от Министерски съвет

  На свое заседание, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 302-01-45/25.11.2013 г, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието, г-н Борислав Петков – Директор на Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, г-жа Елена Дойчева – държавен експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ г-жа Елена Владимирова – държавен експерт в Дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“.
  В Комисията по правни въпроси постъпи становище от Висшия съдебен съвет в подкрепа на законопроекта.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) има за цел транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Съгласно член 9 от Директивата, държавите членки следва да я въведат в националното си законодателство в срок до 27 октомври 2013 г.
  Най-общо, предназначението на тази директива е да се акцентира върху правото на обвиняемия да получи устен и писмен превод в рамките на наказателното производство и то с такова качество, което да му гарантира ефективното упражняване на правото на защита в същото производство. И в момента действащият НПК предвижда, че обвиняем, който не владее български език може да се ползва от родния си или друг език, за което му се назначава преводач и допуска участието на преводача по време на разпита на лицето, което не владее български. С проекта се въвеждат онези изисквания на директивата, за които няма действаща уредба:
  - правото обвиняемия да получи писмен превод на определени документи и правила за обжалване на отказ за предоставянето му;
  - правила, които да гарантират качеството на превода и правото на възражение от страна на обвиняемия срещу качеството на превода.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Снежина Маджарова, Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Иван Иванов, Емил Радев, Смиляна Нитова, Явор Нотев, Филип Попов и Четин Казак.
  Като се обединиха около становището за необходимостта от своевременното приемане на закона, за да не бъде образувана наказателна процедура срещу държавата за неспазване на срока за въвеждане на директивата, те акцентираха върху следните дискусионни въпроси:
  Проектът съдържа законова делегация за издаване на наредба от министъра на правосъдието, която да определи изискванията за квалификацията на преводачите. Според вносителя, това е начинът, по който вътрешното законодателство въвежда онази част от директивата, която урежда правото на качествен превод на обвиняемия. В същото време, проектът не съдържа предложение за срок за издаване на наредбата. Това създава риск за прилагането през периода от време от влизане в сила на закона за изменение и допълнение на НПК до издаването на тази наредба. Особено безпокойство предизвиква и твърде широкия обхват на въпросите, които се предлага да бъдат уредени на подзаконово ниво. Минималните изисквания за лицата, които могат да бъдат назначени като преводачи и реда, по който могат да бъдат избирани, би следвало да са определени на ниво закон, какъвто е например моделът на уредбата за вещите лица в Закона за съдебната власт. Подзаконовата уредба следва само да детайлизира правилата, съдържащи се в закона. В тази връзка е и отправената препоръка към Министерството на правосъдието занапред да се избягва подхода чрез преходни и заключителни разпоредби на закон за изменение и допълнение на друг закон да се изменя Закона за съдебната власт.
  Безспорно е, че извършването на преводите, които Директивата изисква, без значение дали са устни или писмени, е дейност, която предполага разходването на значителни финансови средства, с оглед заплащането на услугата. В тази връзка народните представители поставиха изрично въпроса за финансовото обезпечаване на прилагането на тези изменения, а от страна на вносителя се изрази уверение, че финансовата обосновка на проекта е била съгласувана с министъра на финансите по правилата Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
  По повод установеното изтичане на срока за транспониране на Директивата, която се въвежда с този законопроект, бе отправена препоръка към Министерството на правосъдието занапред такива законопроекти да се внасят своевременно в Народното събрание, като се отчита и необходимото технологично време за развитие на законодателната процедура според сроковете, определени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  След проведената дискусия, Комисия по правни въпроси с 15 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 302-01-45/25.11.2013 г, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума