Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/12/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-53/18.12.2013 г.
  ОТНОСНО: приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  На свое заседание, проведено на 18 декември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за откриването на процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и приемането на процедурни правила.
  В дискусията участие взеха народните представители Янаки Стоилов, Цецка Цачева, Мая Манолова и Четин Казак, които се обединиха около становището, че откриването на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет е въпрос, който не търпи отлагане.
  За осигуряването на публичността и прозрачността на протичането на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, Комисията по правни въпроси предлага да се създаде специална секция на интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет”. В нея следва да се публикуват решенията на Народното събрание, които са свързани с произвеждането на избора, предложенията за кандидати за главен инспектор, документите, които кандидатите следва да представят и стенограмите от заседанията на Комисията по правни въпроси като специализирана постоянна комисия на Народното събрание по смисъла на Закона за съдебната власт. Информацията в специализираната секция се публикува на български и английски език и се обновява периодично.
  Заседанията на Комисията по правни въпроси, на които се изслушват кандидатите за главен инспектор са публични и се излъчват в реално време в специализираната секция на интернет страницата на Народното събрание.

  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание следния проект на решение:


  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
  1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители до 27 декември 2013 г. до Комисията по правни въпроси.
  Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните документи:
  - писмено съгласие на кандидата по образец, приложение № 1 към Решението;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - декларация по образец, приложение № 2 към Решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
  - свидетелство за съдимост;
  - удостоверение от Национална следствена служба;
  Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
  Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:
  - концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
  - декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
  2. Публично оповестяване на документите
  Предложенията заедно с документите по т.1 се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, предложил съответната кандидатура.
  Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  Становищата и въпросите се публикуват на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
  3. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване
  Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи.
  В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомлението.
  До изслушване не се допускат кандидати, които:
  - не отговарят на изискванията по чл.42, ал.2 от Закона за съдебната власт;
  - не са представили документите по т. 1;
  След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
  4. Изслушване на допуснатите кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати, по поредността им в списъка.
  Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 мин.
  На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепция си за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 15 мин. за всеки кандидат.
  Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 мин.
  На всеки кандидат се предоставя право на отговор след на задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 мин.
  Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично се излъчва в реално време в интернет чрез специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
  5. Подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор от Народното събрание на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет до провеждането на изслушването на кандидатите.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Приложение№ 1
  към Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.  Декларатор:  Приложение№ 2
  към Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.


  Декларатор:


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума