Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
05/02/2014 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-16/26.02.2014 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 г., приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за обществените поръчки

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2, ал. 1, думите „по процедурите, предвидени в“ се заменят с „при условията и по реда на“ и запетаята след думите „този закон” се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „по процедурите, предвидени в“ се заменят с „при условията и по реда на“ и запетаята след думите „този закон” се заличава.

  § 2. В чл. 3, ал. 2, т. 3 и 4 думите „строителство и услуги“ се заменят със „строителство и/или услуги“.
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 3, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. строителството, включително:
  а) изпълнение на строеж или инженеринг (инвестиционно проектиране и изпълнение на строеж);
  б) изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко видове строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, възстановяването, рехабилитацията, ремонта или поддържането на сгради или строителни съоръжения;
  в) извършване с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.“
  2. В чл. 3, ал. 2, т. 3 и 4 думите „строителство и услуги“ се заменят със „строителство и/или услуги“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Е. Костадинов и група народни представители:
  В § 2, чл. 3, ал. 1, т. 2 след „услуги“ се добавя изразът „в това число проектантски услуги по смисъла на ЗУТ“.
  Към § 2, чл. 3, т. 3, б. „а“ след „инженеринг“ отпада изразът „проектиране и изграждане“.
  Към § 2, чл. 3, т. 3, б. „б“ в началото на текста отпада изразът „изпълнение или проектиране и изпълнение“ и се заменя с израза „инженеринг и/или изпълнение“.
  Към § 2, чл. 3, т. 3, б. „в“ след „като“ отпада „предпроектно проучване, проектиране“ и се заменя с израза „проектиране на обекти по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. строителството, включително:
  а) изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
  б) изпълнение или проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и монтажни работи по приложение № 1;
  в) изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.“
  2. В ал. 2 в т. 3 и 4 думите „строителство и услуги“ се заменят със „строителство и/или услуги“.

  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв;“.
  2. Точка 7 се изменя така:
  „7. предоставянето на заеми от и чрез Българската банка за развитие, когато това е предвидено по международни програми или договори, или със закон.”
  3. Точка 8 се отменя.
  Предложение от нар.пр. Станислав Станилов:
  В §3 се правят следните изменения:
  1. Добавя се нова т. 2: „В чл. 4 ал. 4 след думите „научните изследвания и експерименталните разработки,“ се добавя: „включително теренните археологически проучвания,”.
  2. Точка 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  Създава се точка 1а :
  „В чл. 4, т. 4, след думата „разработки“ се добавя „в това число археологическите и теренни проучвания.““
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв;”.
  2. В т. 4 след думата „разработки“ се поставя запетая и се добавя „включително теренните археологически проучвания”.
  3. Точка 7 се изменя така:
  „7. предоставянето на заеми от и чрез Българската банка за развитие, когато това е предвидено по международни програми или договори, или със закон.”
  4. Точка 8 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 3а:
  „§ 3а. В чл. 7, т. 1 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя: „главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната“.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 7, т. 1 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя „главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната“.

  § 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка над праговете по чл. 45в, ал. 2 възложителите са длъжни да осигурят изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да се извърши от експерти, които имат професионална квалификация и практически опит, свързани с конкретния предмет на обществената поръчка. Когато възложителят не разполага със собствени експерти, отговарящи на изискването за професионална квалификация и практически опит, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон.“
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Външните експерти по ал. 7 не могат:
  1. да бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
  2. да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не дават на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.“

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 4, т. 1 се изменя така:
  „1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална квалификация или практически опит, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други, чрез възлагане в съответствие с този закон. Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.”“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Да отпадне § 4, относно чл. 8, ал. 7 и 8.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 8 се създават нова ал. 7 и ал. 8:
  „(7) При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална квалификация или практически опит, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други, чрез възлагане в съответствие с този закон. Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.”.
  (8) Външните експерти по ал. 7 не може да:
  1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
  2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „е възложител, който провежда процедури и сключва“ се заменят с „има правата и задълженията на възложител относно провеждането на процедури и сключването и изпълнението на“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Правилата за организация на работата и изпълнението на функциите на централния орган за обществени поръчки се уреждат с акта за неговото създаване.“

  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.“
  2. В ал. 2 думите „когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен“ се заменят с „когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
  § 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.“.
  2. В ал. 2 думите „правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен“ се заменят с „правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата-членка, в която са установени“.

  § 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;“.
  2. Точка 12 се изменя така:
  „12. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски, и отнасящи се до предприятия на държава- членка или на трета държава;“.
  3. Създава се т. 16:
  „16. договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава членка или в трета страна.“
  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и Любен Татарски:
  „§ 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;“
  2. Създава се нова точка 16 се изменя така:
  „16. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски, и отнасящи се до предприятия на държава членка или на трета държава;“
  3. Създава се т. 17:
  „17. договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава членка или в трета страна.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;
  2. Създават се т. 16 и 17:
  „16. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски, и отнасящи се до предприятия на държава членка или на трета държава;
  17. договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава членка или в трета страна.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В т. 11 след думите „лекарствени продукти“ да се добави „по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“, а думите „чл. 45, ал. 8“ се заменят с „чл. 45, ал. 15“.
  2. Точка 2 става т. 3.
  3. Точка 3 става т. 4.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 6 се добавя нова т. 4 със следното съдържание:
  „4. Създава се т. 13а
  „13а. договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество, или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия:
  а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост, респективно изцяло собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
  б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
  в) повече от 2/3 от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 6, в чл. 12, ал. 1, т. 6 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне две трети от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;“;
  б) в т. 11 след думите „лекарствени продукти“ се добавя „по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“, а думите „чл. 45, ал. 8“ се заменят с „чл. 45, ал. 15“;
  в) точка 13 се изменя така:
  „13. договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество, или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия:
  а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
  б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
  в) най-малко две трети от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя;”;
  г) създава се т. 16:
  „16. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски, и отнасящи се до предприятия на държава-членка на Европейския съюз или на трета страна;”;
  д) създава се т. 17:
  „17. договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава-членка на Европейския съюз или в трета страна.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.”
  3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.

  § 7. В чл. 13, ал. 3, т. 1 след думата „определяне“ се добавя „наличието“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:
  § 9. В чл. 13 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 9:
  „9. възлагани от възложител по чл. 7, т. 1, 3 или 4 на дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия:
  а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
  б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
  в) най-малко две трети от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.“.
  2. В ал. 3, т. 1 след думата „определяне“ се добавя „наличието“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 9 се определя с правилника за прилагане на закона.”

  §. 8. В чл. 16б, ал. 2 след думите „проектиране на“ се добавя „схеми за пространствено развитие, на устройствени планове и на“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.

  § 9. Създава се нов чл. 16в:
  „Чл. 16в. (1) Възложителите могат да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.
  (2) Електронните каталози се изготвят от участниците при спазване на нормативните изисквания за вътрешния оборот на електронни документи, както и на всички допълнителни изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет по ал. 1 и в съответствие с техническите спецификации и формата, определени от възложителя.
  (3) Техническите предложения, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, които ги допълват.
  (4) Използването на електронен каталог, както и изискванията към него се посочват от възложителя в обявлението за обществена поръчка и не могат да представляват техническа пречка за участие в процедурата.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
  § 11. Създава се нов чл. 16в:
  „Чл. 16в. (1) Възложителите може да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.
  (2) Електронните каталози се изготвят от участниците при спазване на нормативните изисквания за вътрешния оборот на електронни документи, както и на всички допълнителни изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет по ал. 1 и в съответствие с техническите спецификации и формата, определени от възложителя.
  (3) Техническите предложения, представени под формата на електронен каталог, може да бъдат придружени от други документи, които ги допълват.
  (4) Използването на електронен каталог, както и изискванията към него се посочват от възложителя в обявлението за обществена поръчка и не може да представляват техническа пречка за участие в процедурата.
  (5) Редът за провеждане на електронни процедури чрез електронни каталози се определя с правилника за прилагане на закона.“

  § 10. Досегашния чл. 16в става чл. 16г и се изменя така:
  „Чл. 16г. (1) Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 на Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (2) Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка по ал. 1, когато същата представлява част от предмета на обществената поръчка, и да обяви, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (3) Възложителите могат да определят обществени поръчки, изпълнението на които е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
  (4) В случаите по ал. 1 - 3 в обявлението се включва информация, че съответно:
  1. обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
  2. изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
  (5) В случаите по ал. 1 и 2:
  1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;
  2. в представянето на кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка.
  (6) В случаите по ал. 1 и 2, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.
  (7) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се отнася и за посочените подизпълнители, както и за подизпълнителите, които ще бъдат наети по време на изпълнение на поръчката.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 10, в чл. 16г, ал.7 думите „както и за подизпълнителите, които ще бъдат наети по време на изпълнение на поръчката“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
  § 12. Досегашният чл. 16в става чл. 16г и се изменя така:
  „Чл. 16г. (1) Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (2) Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка по ал. 1, и представлява част от предмета на обществената поръчка, и да обяви, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (3) Възложителите може да определят обществени поръчки, изпълнението на които е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
  (4) В случаите по ал. 1 - 3 в обявлението се включва информация, че:
  1. обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или
  2. изпълнението на поръчката е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
  (5) В случаите по ал. 1 и 2:
  1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;
  2. в представянето на кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.
  (6) В случаите по ал. 1 и 2, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.
  (7) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.”

  § 11. В заглавието на глава втора се създава изречение трето: „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В наименованието на глава втора се създава изречение трето: „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“.

  § 12. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 8 се изменя така:
  „8. поддържа списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
  2. Точка 22 се изменя така:
  „22. осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки:
  а) финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:
  аа) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;
  бб) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45в, ал. 2;
  б) за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 3, финансирани с бюджетни средства извън тези по буква „а“, на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 12, т. 1 се изменя така:
  „1. Точка 8 се изменя така:
  „8. съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки““
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 12, относно чл. 19, ал. 2, т. 24, да се измени така:
  „24. осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и т. 12, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) издадени са от възложители по чл.7, т.1-4;
  б) поръчките имат стойности по чл. 14, ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 8 се изменя така:
  „8. съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
  2. В т. 18 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
  3. Точка 22 се изменя така:
  „22. осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки:
  а) финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:
  аа) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;
  бб) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45в, ал. 2;
  б) за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 3, финансирани с бюджетни средства извън тези по буква „а“, на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв.;”.
  4. Точка 24 се изменя така:
  „24. осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и т. 12, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) издадени са от възложители по чл.7, т. 1-4;
  б) поръчките са на стойност по чл. 14, ал. 1.“

  § 13. Създава се нов чл. 20:
  „Чл. 20. (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 се включват лица, които имат професионална квалификация и практически опит, свързани с обектите и предметите на обществените поръчки, които:
  а) са предложени от професионални сдружения и организации в съответния бранш или от органи по чл. 19, ал. 2-4 от Закона за администрацията, с посочване на квалификацията и опита им, или
  б) самостоятелно са подали заявление за вписване, към което са приложили доказателства за квалификацията и опита си.
  (2) За всяко от лицата в списъка се конкретизира обхватът на професионалната квалификация и практическият опит по една или повече категории от Общия терминологичен речник (CPV) и се посочва наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (3) Редът за съставяне и поддържане на списъка се определя с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 13, в чл. 20, ал. 2 се изменя така:
  „(2) За всяко от лицата в списъка се конкретизира обхватът на професионалната компетентност и се посочва наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Да отпадне § 13 относно новия чл. 20.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
  § 15. Създава се нов чл. 20:
  „Чл. 20. (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 се включват лица, които имат професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки, и:
  а) са предложени от професионални сдружения и организации в съответния бранш или от органи по чл. 19, ал. 2-4 от Закона за администрацията, с посочване на професионалната им компетентност, или
  б) самостоятелно са подали заявление за вписване, към което са приложили доказателства за професионалната си компетентност.
  (2) За всяко от лицата в списъка се посочва обхватът на професионалната компетентност и наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (3) Редът за съставяне и поддържане на списъка се определя с правилника за прилагане на закона.”

  § 14. В чл. 20а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. мотивите за определените критерии за подбор.“
  2. В ал. 3 след думата „препоръки” се добавя „или конкретни указания”.
  3. В ал. 4 след думата „препоръките” се добавя „или конкретните указания”.
  4. В ал. 5 след думата „препоръки” се добавя „или конкретни указания”.
  5. В ал. 6 след думите „контролните органи по чл. 123, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22, буква „а” и се поставя тире.
  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 14, чл. 20а, ал. 1, т. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 14 в текста на чл. 20а, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и съответствието на критериите за подбор с изискванията на чл. 25, ал. 5, 6 и 7.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. В чл. 20а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. мотивите за определените критерии за подбор и съответствието на критериите с изискванията на чл. 25, ал. 5-7.”.
  2. В ал. 3 след думата „препоръки” се добавя „или конкретни указания”.
  3. В ал. 4 след думата „препоръките” се добавя „или конкретните указания”.
  4. В ал. 5 след думата „препоръки” се добавя „или конкретни указания”.
  5. В ал. 6 след думите „контролните органи по чл. 123, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22, буква „а” и се поставя тире.

  Предложение от нар. пр. Жельо Бойчев:
  Да се създаде нов § 14а:
  „§ 14а. В чл.20б, ал. 1 се изменя така:
  (1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите, доказателства, свързани с избора на процедура, както и одобрената покана за участие, в случаите когато е приложимо.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 15. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение. Регистърът на обществените поръчки е публичен.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
  § 17. В чл. 21, ал. 2 се създава ново изречение първо: „В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение.”, а досегашното изречение първо става изречение второ.

  § 16. В чл. 22, т. 6 след думата „определена“ се добавя „със закон или“.
  Предложение от нар. пр. Жельо Бойчев:
  § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  § 17. В глава втора се създава раздел ІІІ „Профил на купувача“ с членове 22б – 22г:
  „Чл. 22б. (1) Възложителите са длъжни да поддържат „профил на купувача“, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
  (2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
  1. предварителните обявления;
  2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
  3. документациите за участие в процедурите;
  4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;
  5. разясненията по документациите за участие;
  6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
  7. протоколите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
  8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
  9. информация за датите на освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
  10. договорите за обществени поръчки заедно с приложенията към тях;
  11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
  12. рамковите споразумения заедно с приложенията към тях;
  13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
  14. документите, които удостоверяват приемане на работата и които съгласно договорите са основание за извършване на междинни и окончателни плащания;
  15. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
  16. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
  17. информация за датата на освобождаване на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
  18. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;
  19. вътрешните правила по чл. 8б;
  20. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
  21. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка;
  22. всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с правилника за прилагането на закона.
  (3) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
  (4) Ако друго не е определено с този закон, документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
  1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
  2. извършване на плащането;
  3. освобождаването на гаранцията;
  4. получаване от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;
  5. създаването на съответния друг документ.
  (5) Документите и информацията по ал. 2, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
  1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
  2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.
  (6) Извън случаите по ал. 5 документите и информацията по ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва:
  1. по т. 1 – една година от публикуването на профила на купувача;
  2. по т. 19 – една година след промяната или отмяната им;
  3. по т. 20 и 22 – постоянно, със съответната актуализация.
  Чл. 22в. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се визуализира хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.
  (2) Възложителите изпращат на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.
  Чл. 22г. (1) Възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача и за регистрирането на електронните документи, включително за удостоверяването на датата на публикуването в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
  (2) С правилника за прилагане на закона се определя редът, по който се извършва едновременното публикуване на документи в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача, в случаите, определени с този закон, както и редът за удостоверяване на датата на публикуване на документи и информация в профила на купувача.“

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 17, в чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;“
  б) точка 9 се изменя така:
  „9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка“;
  в) в т. 10 и 12 думите „с приложенията“ се заменят със „със задължителните приложения“;
  г) точка 14 се заличава;
  д) точки 15 и 16 стават съответно т. 14 и т. 15;
  е) точка 17 става т. 16 и се изменя така:
  „16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор“;
  ж) точки 18-20 стават съответно т. 17-19
  з) точка 21 става т. 20 и след думите „обществена поръчка“ се поставя запетая и се добавя: „а когато възложителят не приеме някои от препоръките – и мотивите за това;“
  и) точка 22 става т. 21 и в нея думите „правилника за прилагане на закона“ се заменят с „вътрешните правила по чл. 22г“;
  2. В ал. 3, изречение второ думата „правното“ се заменя със „законовото“;
  3. В ал. 4, т. 2 накрая се добавя „за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20 –то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;“
  4. В ал. 6 се правят следните промени:
  а) в т. 2 думите „по т. 19“ се заменят с „по т. 18“;
  б) в т. 3 думите „по т. 20 и 22“ се заменят с „по т. 19 и 21“.
  5. В § 17, в чл. 22г, в ал. 2 думите „С правилника за прилагане на закона“ се заменят със „С вътрешните правила“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В чл. 22б, ал. 2 преди думите „в профила на купувача" се добавя „Без да се накърняват приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация или правилата на конкуренцията," като окончателната редакция на § 17 на ЗИД ЗОП става:
  „(2) Без да се накърняват приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация или правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  По § 17 относно чл. 22б:
  В чл. 22б, ал. 2 да отпаднат т.1, 2, 4, 9, 11, 14, 17, 19, 20 и 21 относно документите, които подлежат на задължително публикуване и съответно да отпадне препращането към тях в останалите алинеи.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
  § 19. В глава втора се създава раздел ІІІ „Профил на купувача“ с чл. 22б – 22г:
  „Раздел ІІІ
  Профил на купувача
  Чл. 22б. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
  (2) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
  1. предварителните обявления;
  2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
  3. документациите за участие в процедурите;
  4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;
  5. разясненията по документациите за участие;
  6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
  7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
  8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
  9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
  10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
  11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
  12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
  13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
  14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
  15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
  16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
  17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;
  18. вътрешните правила по чл. 8б;
  19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
  20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;
  21. всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.
  (3) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
  (4) Ако друго не е определено с този закон, документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
  1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
  2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
  3. освобождаването на гаранцията;
  4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;
  5. създаването на съответния друг документ.
  (5) Документите и информацията по ал. 2, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
  1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
  2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.
  (6) Извън случаите по ал. 5 документите и информацията по ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва:
  1. по т. 1 – една година от публикуването в профила на купувача;
  2. по т. 18 – една година след изменението или отмяната им;
  3. по т. 19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация.
  Чл. 22в. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.
  (2) Възложителите изпращат на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.
  Чл. 22г. (1) Възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
  (2) С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този закон.“

  § 18. В чл. 23, ал. 1 думите „обществените поръчки или публикуват“ се заменят с „обществените поръчки и публикуват“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
  § 20. В чл. 23, ал. 1 думите „или публикуват“ се заменят с „и публикуват“.

  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 думите „обект и предмет“ се заменят с „обект, предмет и прогнозна стойност“;
  б) точка 6 се изменя така:
  „6. критериите за подбор, когато възложителят определя такива, включващи изискване по чл. 49, и/или минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, и/или за техническите му възможности и квалификация, както и посочване на документите, с които те се доказват;“.
  2. В ал. 3 се създава нова т. 3:
  „3. възможност за представяне на оферти за част от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия.”
  3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка.
  (6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и на количеството или обема на обществената поръчка и на предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор не могат да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението единствено на обществени поръчки и/или на конкретно посочени програми или проекти, или източници на финансиране, както и на определен брой изпълнени договори с конкретния предмет на обществената поръчка и други, които са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.“
  4. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „б“ след думата „възможности“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“;
  2. В т. 2 думата „част“ се заменя с „една или повече“;
  3. В т. 3 предложената ал. 6 се изменя така:
  „(6). Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, с които се доказва съответствието с тях трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в релевантния сектор, но не могат да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението единствено на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.“
  4. В т. 4, предложената ал. 8 се изменя така:
  „(8). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В алинея 6, изречение второ след думите „като критерий за подбор" се добавя „може да се изисква признат опит в релевантния сектор, но" и след думите „и други," се добавя „ако такива условия или изисквания са", като окончателният текст на § 19, т. 3 на ЗИД ЗОП става:
  Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка.
  (6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и на количеството или обема на обществената поръчка и на предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит. в релевантния сектор, но не могат да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението единствено на обществени поръчки и/или на конкретно посочени програми или проекти, или източници на финансиране, както и на определен брой изпълнени договори с конкретния предмет на обществената. поръчка и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената, поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
  § 21. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 думите „обект и предмет“ се заменят с „обект, предмет и прогнозна стойност“;
  б) точка 6 се изменя така:
  „6. критериите за подбор, когато възложителят определя такива, включващи изискване по чл. 49, и/или минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, и/или за техническите му възможности, и/или квалификация, както и посочване на документите, с които те се доказват;“.
  2. В ал. 3 се създава нова т. 3:
  „3. възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия;”.
  3. В ал. 5 накрая се добавя „и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, с които се доказва съответствието с тях, трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.“
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.“

  § 20. Създава се чл. 25а:
  „Чл. 25а. (1) За обществени поръчки за строителство с прогнозна стойност над 2 640 000 лв., за които не са предвидени обособени позиции, с обявлението по чл. 25, ал. 2 възложителят определя дял от обществената поръчка, който следва да се изпълни от подизпълнители, който не може да бъде по-малък от 30 на сто и по-голям от 70 на сто от общата стойност на строителството.
  (2) Извън случаите по ал. 1 възложителите могат да включват в обявлението изискване за ползване на подизпълнители, както и минималния дял от обществената поръчка, който следва да се изпълни от тях, ако предметът на поръчката позволява това.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 20 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Да отпадне § 20 относно новия чл. 25а.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 20 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Мая Манолова:
  § 20 се променя, както следва:
  Създава се чл. 25а със следното съдържание:
  „Чл. 25а (1) Обществените поръчки могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции.Когато възлагащият орган не счита за необходимо да разделя на обособени позиции поръчките на стойност по-голяма или равна на праговете, предвидени в чл.45а, той посочва в обявлението за поръчката обяснение за своите причини.
  (2) Възлагащите органи посочван в обявлението за поръчката дали офертите се ограничават само до една или повече обособени позиции.
  Възлагащите органи могат, дори когато е посочена възможността да се подават оферти за всички обособени позиции, да ограничат броя обособени позиции, които могат да се подават от един оферент, стига максималният брой да е посочен в обявлението. Възлагащите органи определят и посочват в документите за обществени поръчки обективни и недискриминационни критерии или правила за възлагането на различни обособени позиции, когато прилагането на избраните критерии за възлагане би могло да доведе до възлагане на един оферент на по-голям от максималния брой обособени позиции.
  (3) Когато повече от една обособена позиция може да се възложи на един и същи оферент, възлагащите органи могат да предвидят възлагане на отделен договор за поръчка за всяка обособена позиция или на един или повече договори, обхващащи няколко или всички обособени позиции.
  Възлагащите органи посочват в документите за обществена поръчка дали си запазват правото да правят такъв избор и ако е така-кои обособени позиции могат да се групират в един договор за поръчка.
  Възлагащите органи първо определят офертите, които най-добре изпълняват критериите за възлагане за всяка отделна обособена позиция. Те могат да възлагат поръчка за повече от една обособена позиция на оферент, който не е класиран на първо място по отношение на всички отделни обособени позиции, включени в съответната поръчка, стига критериите за възлагане да бъдат изпълнени по-добре по отношение на всички обособени позиции, включени в тази поръчка. Възлагащите органи посочват методите, които възнамеряват да използват за такова сравнение, в документите за обществената поръчка. Тези методи са прозрачни, обективни и недискриминационни.
  (4) Възлагащите органи могат да изискват всички изпълнители да координират своите действия под ръководството на икономическия оператор /изпълнител/, на който е възложена обособена позиция, включваща координирането на целия проект или на съответни части от него.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  § 21. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Изречение първо се изменя така:
  „След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки възложителят изпраща съобщение за обществената поръчка до средствата за масово осведомяване.“
  2. В изречение второ думата „публикацията“ се заменя със „съобщението“.
  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 21 се изменя така:
  „В чл. 27, ал. 2, в изречение второ думата „публикацията“ се заменя със „съобщението“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 45а” се заменят с „чл. 45в”.
  2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки възложителят изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка.“, а в изречение второ думата „публикацията“ се заменя със „съобщението“.

  § 22. В чл. 27а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на заинтересовано лице“ се заменят с „или сигнал за нередност“.
  2. В ал. 2 думата „заинтересовано“ се заличава.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от вписването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението заедно с променените документи се публикува едновременно в профила на купувача и в Регистъра на обществените поръчки.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3, предложената ал. 3 се изменя така:
  „(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението, заедно с променените документи, се публикува едновременно в профила на купувача и в Регистъра на обществените поръчки.“
  2. Създава се нова т. 4:
  „4. В ал. 8, т. 2 думите „чл. 29, ал. 2“ се заменят с „чл. 29, ал. 3.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:

  Да отпадне § 22 относно чл. 27а.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 22 т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1 думите „по предложение на заинтересовано лице“ се заменят с „по сигнал за нередност“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 27а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „по предложение на заинтересовано лице“ се заменят с „по сигнал за нередност“.
  2. В ал. 2 думата „заинтересовано“ се заличава.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.“
  4. В ал. 8, т. 2 думите „чл. 29, ал. 2“ се заменят с „чл. 29, ал. 3”.

  § 23. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 – и минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции;”
  б) в т. 7 думите „показателите, относителната им тежест и“ се заличават;
  в) създава се т. 10:
  „10. мотиви за определените критерии за подбор.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. В методиката в съответствие с техническите спецификации могат да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката в съответствие с техническите спецификации следва да се определи и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.”
  3. В ал. 3 думите „по ал. 1, т. 7“ се заменят с „по ал. 2“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) С правилника за прилагане на закона се определят препоръчителни образци на оферта и на приложенията към нея.“
  5. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Документацията за участие се публикува на профила на купувача в първия работен ден, следващ публикуването на обявлението.
  (7) Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място, но е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.“
  6. Алинея 8 се отменя.
  7. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят няма право да иска заплащане на променената документация от лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 23, т. 1, б. „в“ се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 23 относно чл. 28, предложението за допълнение на ал. 1, т. 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 – и минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции”;
  б) в т. 7 думите „показателите, относителната им тежест и“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. В методиката в съответствие с техническите спецификации може да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката в съответствие с техническите спецификации се определя и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) С правилника за прилагане на закона се определят препоръчителни образци на оферта и на приложенията към нея.“
  4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
  (7) Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.“
  5. Алинея 8 се отменя.
  6. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.“

  § 24. Създава се чл. 28а:
  „Чл. 28а. (1) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта:
  1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество – цена;
  2. показателите за оценка представляват самостоятелни характеристики на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и др.; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 могат да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и др.
  (2) Относителните тежести на показателите за оценка могат да се определят по някой от следните начини:
  1. с конкретна стойност в рамките на общата оценка;
  2. чрез подреждане по важност в низходящ ред – когато по обективни причини е невъзможно да се приложи т. 1 или 2.
  (3) Указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва:
  1. да дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, от гледна точка на предмета на обществената поръчка и в съответствие с техническите спецификации;
  2. да дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
  3. да осигуряват на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като:
  а) за количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
  б) за качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
  (4) Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 24, в чл. 28а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2, думите „показателите за оценка представляват“ се заменят със „с показателите за оценка се оценяват самостоятелно“;
  2. В ал. 1 се добавя т. 3:
  „3. За обществени поръчки за строителство с показателите за оценка могат да се оценяват характеристики, свързани с:
  а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на строителни и монтажни работи или на строежа или;
  б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи.“
  3. В ал. 2, т. 2 думите „т. 1 или 2“ се заменят с „т. 1“;
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) При обществена поръчка с предмет инженеринг показателите за оценка включват характеристики по ал. 1, т. 2 и за проекта, и за строителството.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  § 24, относно чл. 28а, да отпаднат ал. 1 – 3 или да се редактира текстът.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. Създава се чл. 28а:
  „Чл. 28а. (1) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта:
  1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество – цена;
  2. с показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и други; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 може да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други;
  3. за обществени поръчки за строителство с показателите за оценка може да се оценяват характеристики, свързани със:
  а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на строителни и монтажни работи или на строежа или
  б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи.
  (2) Относителните тежести на показателите за оценка може да се определят:
  1. с конкретна стойност в рамките на общата оценка, или
  2. чрез подреждане по важност в низходящ ред – когато по обективни причини е невъзможно да се приложи т. 1.
  (3) Указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва да:
  1. дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
  2. дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
  3. осигуряват на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
  а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
  б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
  (4) Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).
  (5) При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка включват характеристики по ал. 1, т. 2 и за проектирането, и за строителството.”

  § 25. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.
  (2) Разяснението се публикува в профила на купувача в 4-дневен срок от получаването на искането. В разяснението не се посочва информация за лицата, които са го поискали.
  (3) Когато от публикуването на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.
  (4) В случаите по ал. 3 решението за промяна се публикува в профила на купувача едновременно с изпращането му за публикуване в регистъра на обществените поръчки. От датата на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от 3 дни.“
  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 25, чл. 29, ал. 2 да се измени така:
  „(2) Разяснението се публикува в профила на купувача в 4-дневен срок от получаването на искането. Едновременно с публикуването, възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са заявили интерес за участие в поръчката, като са изтеглили документацията. То се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници. В разяснението не се посочва информация за лицата, които са го поискали.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
  § 26. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.
  (2) Разясненията по ал. 1 се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
  (3) Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.
  (4) В случаите по ал. 3 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от три дни.“

  § 26. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Информация с поверителен характер или класифицирана информация не се включва в техническите спецификации. Това обстоятелство се посочва в документацията за участие заедно с информация за мястото и реда за нейното получаване. Лицата могат да получат информацията по посочения в документацията ред само ако представят декларация за опазването й от тях и от лицата, на която са я предоставили във връзка с участието в процедурата и/или във връзка с изпълнението на обществената поръчка.“
  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В чл. 31, ал. 1 трето изречение след думата „опазването“ се добавя „на поверителността“, като окончателната редакция на § 26 на ЗИД ЗОП става:
  В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Информация с поверителен характер или класифицирана информация не се включва в техническите спецификации. Това обстоятелство се посочва в документацията за участие заедно с информация за мястото и реда за нейното получаване. Лицата могат да получат информацията по посочения в документацията, ред само ако представят декларация за опазването на поверителността и от тях и от лицата, на която са я предоставили във връзка с участието в процедурата и/или във връзка с изпълнението на. обществената поръчка.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
  § 27. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В техническите спецификации не се включва класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация с информация за мястото за нейното получаване се посочват в документацията за участие. Лицата може да получат информацията при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.“

  § 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 след думите „участникът може“ се добавя „с декларация“.
  2. В ал. 5 думите „и чл. 73, ал. 4“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
  § 28. В чл. 33, ал. 5 думите „и чл. 73, ал. 4“ се заличават.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 27а:
  „§ 27а. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Възложителите признават сертификати от признати органи.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Възложителят няма право да изисква оторизационно писмо за конкретната поръчка, когато е представено оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 29:
  § 29. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Възложителят няма право да изисква оторизационно писмо за конкретната поръчка, когато е представено оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна.“

  § 28. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато възложителят не разполага със собствени експерти, отговарящи на изискването по ал. 2, той осигурява такива чрез възлагане в съответствие с този закон на външни експерти, включително от тези, които са включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с квалификация и опит по категорията от Общия терминологичен речник (CPV), съответстваща на предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 28 се изменя така:
  „§28. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  „1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност равна или по-висока от 9 779 000 лв. възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от Агенцията по обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“
  3. В ал. 7 след думата „друго“ се поставя запетая и се добавя: „както и командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни).““
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В чл. 34, ал. 3 от закона накрая се добавя ново изречение: „Външният експерт, избран съгласно настоящата алинея, се обвързва от задължения за поверителност.“, като окончателната редакция на § 28 на ЗИД ЗОП става:
  В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато възложителят не разполага със собствени експерти, отговарящи на изискването по ал. 2, той осигурява, такива, чрез възлагане в съответствие с този закон на външни експерти, включително от тези, които са включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти, с квалификация и опит по категорията от Общия терминологичен речник (CPV), съответстваща на предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Външният експерт, избран съгласно настоящата алинея, се обвързва от задължения за. поверителност.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Предложението за § 28, относно чл. 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
  § 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима.
  (3) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв. възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“.
  2. В ал. 7 след думата „друго“ се поставя запетая и се добавя: „както и командировъчни пари - пътни, дневни и квартирни.“

  § 29. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.“
  2. В ал. 3 думите „настъпи промяната“ се заменят с „настъпи или се установи промяна“.
  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  По § 29, относно чл. 35 да отпадне предложението за нова т. 4 в ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29 който става § 31:
  § 31. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.“
  2. В ал. 3 думите „настъпи промяната“ се заменят с „настъпи или бъде установена промяна“.


  § 30. В чл. 36а, ал. 3 след думите „отстраняването им“ се добавя „в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.

  § 31. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3, т. 2 думите „изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация“ се заменят с „критериите за подбор, определени от възложителя“.
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 31, в т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет инженеринг, както и при конкурсите за проект не може да се използва критерия най-ниска цена.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 33:
  § 33. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена.”
  2. В ал. 3, т. 2 думите „изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация“ се заменят с „критериите за подбор, определени от възложителя“.

  § 32. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 1 или 2 възложителят едновременно изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
  § 34. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 или 2 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.“

  § 33. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение второ:
  „С правилника за прилагане на закона се определят минималното задължително съдържание на договорите и препоръчителни образци на договора и на задължителни приложения към него.“
  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В чл. 41, ал. 1 от закона: в началото на второто изречение от чл. 41, ал. 1 от закона, създадено от сегашния текст на § 33 на ЗИД ЗОП, се добавя следния текст: „По отношение на договорите, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1-4“, като окончателната редакция на § 33 на ЗИД ЗОП става:
  „В чл. 41, ал. 1 се създава изречение второ
  По отношение на. договорите, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1-4, с правилника за прилагане на закона се определят минималното задължително съдържание на договорите и препоръчителни образци на договора и на задължителни, приложения, към него“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Предложението по § 33, чл. 41, ал. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35:
  § 35. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение второ: „С правилника за прилагане на закона се определят задължителното минимално съдържание на договорите и препоръчителните образци на договора и на приложения към него.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 36:
  § 36. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „и чл. 48, ал. 2” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 33а:
  „§ 33а. Създава се чл. 42а:
  „Чл. 42а. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.““
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. Създава се чл. 42а:
  „Чл. 42а. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.“


  § 34. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 2 след думите „обществена поръчка се“ се добавя „извършва с допълнително споразумение към договора и се“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.“
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Възложителят и изпълнителят могат да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  6. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) При преобразуване на изпълнителя с правоприемник в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, който отговаря на условията по чл. 47, ал. 1 и 5. С договора с правоприемника не могат да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
  (8) При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемник не отговаря на условията по чл. 47, ал. 1 и 5, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължат обезщетение по общия исков ред.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 34 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. Точка 3 става т. 2 и се изменя така: думите „сключването на договора“ се заменят с „прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него“;
  3. В т. 6, в ал. 7, изречение второ се изменя така:
  „Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и на критериите за подбор.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 34, предложението за отменяне на действащата ал. 3 на чл. 43 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 34 се добавя нова т. 1а със следното съдържание:
  „1а. В ал. 2 се създава нова т. 7:
  „7. когато с изменението не се променят или въвеждат условия, които, ако са били налице при първоначалната процедура за възлагане на обществена поръчка, са щели да позволят допускането на участници, различни от първоначално допуснатите, или да позволят приемането на оферта, различна от първоначално приетата.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 34 т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 2:
  а) В основния текст след думите „обществена поръчка се“ се добавя „извършва с допълнително споразумение към договора и се“;
  б) В т.1:
  аа Създава се нова буква „в“ :
  „в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;“
  бб) досегашната буква „в“ става буква „г“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 38:
  § 38. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думите „обществена поръчка се“ се добавя „извършва с допълнително споразумение към договора и се“;
  б) в т. 1:
  аа) създава се нова буква „в“:
  „в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;”
  бб) досегашната буква „в“ става буква „г“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
  (8) При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по ал. 7, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължат обезщетение по общия исков ред.“
  § 35. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „7 дни“ се заменят с „30 дни“.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ:
  „Информацията съдържа данни, определени с правилника за прилагане на закона, включително за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението.”
  3. В ал. 5 и 6 думите „7-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
  4. В ал. 10 думите „обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 и 5“ се заменят с „обществени поръчки” и се създават т. 1 и 2:
  „1. по чл. 3, ал. 1, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5;
  2. по чл. 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2.“
  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 35 т. 4 се изменя така:
  „4. В ал. 10 думите „обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5“ се заменят с „обществени поръчки“ и се създават т. 1 и 2:“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 39:
  § 39. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „7 дни“ се заменят с „30 дни“.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Информацията съдържа данни, определени с правилника за прилагане на закона, включително за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението.”
  3. В ал. 5 и 6 думите „7-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
  4. В ал. 10 думите „поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5“ се заменят с „ поръчки по” и се създават т. 1 и 2:
  „1. член 3, ал. 1, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5;
  2. член 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2.“

  § 36. В глава трета се създава нов раздел VII „Договор за подизпълнение“ с членове 45а и 45б:
  „Чл. 45а. (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, както и с подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на обществената поръчка. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
  (2) Изпълнителите нямат право да сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5.
  (3) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор за заместване или встъпване на нов подизпълнител изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора/допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
  (4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
  (5) Не е нарушение на забраната по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, която не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за подизпълнение.
  (6) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването.
  Чл. 45б. (1) Когато възложителят е приел дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, той заплаща тази дейност на изпълнителя, като информира подизпълнителя за извършеното плащане.
  (2) При искане от страна на подизпълнителя възложителят може да преведе дължимо плащане директно на подизпълнителя за извършените от подизпълнителя и приети от възложителя дейности по договора, като предварително информира изпълнителя за това.
  (3) Изпълнителят може да оспори пред възложителя извършване на плащане към подизпълнител само ако договорът за подизпълнение е прекратен или има неизпълнение от страна на подизпълнителя и изпълнителят писмено е уведомил за това възложителя до приемането на съответната дейност.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 36, в чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в изр. първо запетаята след думата „офертата“ се поставя точка. Думите „както и с подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на обществената поръчка“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изпълнителите нямат право:
  1. да сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
  2. да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители;
  3. да заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
  а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
  б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
  в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.“
  3. В ал. 3 думите „заместване или встъпване на нов подизпълнител“ се заменят със „с който се заменя посочен в офертата подизпълнител“
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.“
  5. В ал. 6 се създава изречение второ:
  „В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1-5.“
  В § 36 чл. 45б се изменя така:
  „Чл. 45б. (1) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.
  (2) При приемането на работата подизпълнителят може да поиска възложителят да преведе дължимото плащане директно на него.
  (3) Когато е направено искане по ал. 2 и изпълнителят не го е оспорил, възложителят извършва плащането към подизпълнителя в срока, определен с договора за обществената поръчка.
  (4) Изпълнителят може да оспори искане за директно плащане, само ако до приемането на работата е представил на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата не е извършена от подизпълнителя.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 36, относно чл. 45а и чл. 45б да се направят следните промени:
  14.1. В чл. 45а, ал. 3-6 да отпаднат.
  14.2. Чл. 45б да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 36 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлагат следната редакция на § 36, който става § 40:
  § 40. В глава трета се създава нов раздел VII „Договор за подизпълнение“ с нов чл. 45а и чл. 45б:
  „Раздел VII
  Договор за подизпълнение
  Чл. 45а. (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
  (2) Изпълнителите нямат право да:
  1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
  2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители;
  3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
  а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
  б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
  в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
  (3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
  (4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
  (5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.
  (6) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1-5.
  Чл. 45б. (1) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.
  (2) При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
  (3) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.
  (4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.”

  § 37. Досегашният раздел VІІ става раздел VІІІ.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41.

  § 38. Досегашният чл. 45а става чл. 45в.
  Предложение от нар. пр. Жельо Бойчев:
  § 38 да се измени така:
  „§ 38. Досегашният чл. 45а става чл. 45в и в ал. 2 от него, в основния текст на т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 думите „изпълнителната власт“ се заменят с „държавна власт“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 42:
  § 42. Досегашният чл. 45а става чл. 45в и в него навсякъде думите „изпълнителната власт” се заменят с „държавна власт“.

  § 39. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „който е“ и запетаята пред тях се заличават;
  б) в т. 1, 2 и 3 в началото се добавя „който е“;
  в) създават се т. 4 и 5:
  „4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
  5. който като изпълнител на обществена поръчка има просрочени ликвидни и изискуеми задължения към подизпълнители, установени с влязло в сила съдебно или арбитражно решение.“
  2. В ал. 2:
  а) точка 3 се отменя;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;”.
  3. В ал. 4, в основния текст думите „ал. 2, т. 2 и 5“ се заменят с „ал. 2, т. 2, 4 и 5“.
  4. Алинея 6 се отменя.
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1
  и 5.“
  6. В ал. 9 се създава изречение второ:
  „В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.“
  7. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.“
  8. Алинея 11 се отменя.
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 39 се правят следните изменения и допълнения:
  21.1. В т. 1, б. „в”, т. 5 се изменя така:
  „5. който:
  а) като изпълнител на обществена поръчка по този закон има неизплатени задължения към подизпълнители, установени с влязло в сила съдебно или арбитражно решение, възникнали за период от 5 години преди датата на подаване на офертата, или
  б) като изпълнител или подизпълнител на обществена поръчка е извършил нарушение на чл. 45а, ал. 2, съответно – чл. 45а, ал. 4, установено с влязло в сила наказателно постановление.”
  21.2. Точка 6 се изменя така:
  „6. В ал. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в изречение първо думата „декларация“ се заменя с „една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника“;
  б) създава се изречение второ: „В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.“
  Комисията не подкрепя предложението по т. 5 и подкрепя предложението по т. 6.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 39, чл.47 да се направят следните промени:
  а) В ал. 1 да отпаднат предложените нови т. 4 и 5.
  б) В действащата, ал.2, т.3 след думите „който има задължения“ да се добави „в размер над 200 000 лв“.
  в) Да отпадне предложението за отмяна на действащата ал. 6, както и на предложенията за промени в ал. 9 и 10.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 43:
  § 43. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „който е“ се заменят с „който”;
  б) в т. 1 в текста преди буква „а” в началото се добавя „е“;
  в) в т. 2 и 3 в началото се добавя „е“;
  г) създава се т. 4:
  „4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.“
  2. В ал. 2:
  а) точка 3 се отменя;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;”.
  3. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „ал. 2, т. 2 и 5“ се заменят с „ал. 2, т. 2, 4 и 5“.
  4. Алинея 6 се отменя.
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.“
  6. В ал. 9 думата „декларация“ се заменя с „една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника“ и се създава изречение второ: „В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.“
  7. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.“
  8. Алинея 11 се отменя.

  § 40. В чл. 48, ал. 1-3 се изменят така:
  „(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2.
  (2) При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9.
  (3) Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 44:
  § 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1-3 се изменят така:
  „(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2.
  (2) При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9.
  (3) Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
  1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или
  2. извлечение от съдебен регистър, или
  3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 41. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 45.

  § 42. В чл. 50 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „(1) Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходимо наличието на определен ресурс, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и др. Максималният ресурс, наличието на който възложителите могат да изискват от кандидатите и участниците трябва да съответства на изискванията по чл. 25, ал. 6 и не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват съответствието си с минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние със:“
  б) точка 3 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 42 т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1)Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходимо наличието на финансов ресурс, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и др. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
  1. удостоверения от кредитни или финансови институции;
  2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  Да отпадне § 42, относно чл. 50.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 46:
  § 46. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
  1. удостоверениe от банкa;
  2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.“

  § 43. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „(1) Възложителите могат да поставят изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите и участниците в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 6. Кандидатите или участниците могат да доказват съответствието си с минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация със:“;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – съответно през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;
  2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
  а) информация за компетентните органи, които са издали актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, или за публичните регистри, в които се съдържа информация за тези актове, която информация съдържа данни за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, и мястото на строителството, или
  б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата, на която е приключило изпълнението, и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и дата и подпис на издателя на удостоверението;“
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители и по-специално на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;”
  г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице“;
  д) създава се т. 13:
  „13. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка и услуга се предоставя:
  а) под формата на удостоверения, издадени или заверени от компетентния орган, когато получателят е бил възложител, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата;
  б) под формата на удостоверение от получателя на доставката или услугата, а когато това е невъзможно, само с декларация от кандидата или участника – когато получателят е частен купувач.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „а“ се изменя така:
  „а)основният текст се изменя така:
  (1) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи, съобразно предмета на поръчката:“
  2. В т. 1, б. „б“ т. 2 се изменя така:
  „2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката – и:
  а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
  б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
  в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.“
  3. В т. 2, в ал. 4, б. „б“ се изменя така:
  „б) под формата на удостоверение от получателя на доставката или услугата, а когато получателят е частен купувач и представянето на удостоверение не е невъзможно, само с декларация от кандидата или участника, в която се включват и данни за контакт с купувача.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 43, чл. 51, ал. 1 да се направят следните промени:
  а) В новата т. 2, б. „а“ да се измени така:
  "а) актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или еквивалентен документ, издаден от държавата в която участникът е изпълнил строителството;”
  б) Предложенията за изменение на т. 7 и 8 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 43 в т. 2 текстът на новата ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка и услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или друг компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 47:
  § 47. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „съобразно предмета на поръчката“;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;
  2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и:
  а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
  б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
  в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;“
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;”
  г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице“;
  д) създава се т. 13:
  „13. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.“

  § 44. Член 51а се изменя така:
  „Чл. 51а. (1) Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
  (2) За целите на ал. 1 трети лица могат да бъдат участниците в обединението – кандидат или участник, посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 44, в чл. 51а, в ал. 2 думите „участниците в обединението – кандидат или участник“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  § 44 относно чл. 51а да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 48:
  § 48. Член 51а се изменя така:
  „Чл. 51 (1) Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
  (2) За целите на ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 49:
  § 49. В чл. 53а, ал. 2 думите „чл. 48, ал. 2” се заменят с „чл. 47, ал. 10“.

  § 45. Член 53б се изменя така:
  „Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава членка.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 45 се изменя така:
  „§ 45. Член 53б се изменя така:
  „Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато:
  1.е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава членка и
  2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Таско Ерменков:
  В чл. 53б след думите „държава членка" се поставя запетая и се добавя „когато условията за вписване в съответния регистър са идентични или по-високи от условията, определени от възложителя.”, като окончателната редакция на § 45 на ЗИД ЗОП става:
  Член 53б се изменя така:
  „Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава членка, когато условията за вписване в съответния регистър са идентични или по-високи от условията, определени от възложителя.”
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 50:
  § 50. Член 53б се изменя така:
  „Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, когато:
  1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава-членка на Европейския съюз, и
  2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.“

  § 46. Създава се чл. 53г:
  „Чл. 53г. Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват съответствието си с определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този закон.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 46 думите „този закон“ се заменят с „този раздел“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 51:
  § 51. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 53г:
  „Чл. 53г. Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.“

  § 47. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ:
  „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 за разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквани по чл. 28, ал. 1, т. 5.”
  2. Създава ал. 7:
  „(7) Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.“
  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  § 47, чл.55, ал.7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 52:
  § 52. В чл. 55 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 за разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквани по чл. 28, ал. 1, т. 5.”
  2. Създава ал. 7:
  „(7) Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.“

  § 48. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1 - 3 се изменят така:
  „1. представяне на участника, което включва:
  а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
  б) декларация по чл. 47, ал. 9, и
  в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;
  2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
  3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.“
  б) в т. 6 думите „отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5“ се заменят с „липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2“;
  в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4“;
  г) точка 8 се изменя така:
  „8. делът от обществената поръчка, който ще се извърши чрез подизпълнители, и предвидените подизпълнители;“
  д) точка 9 се отменя;
  е) точка 10 се изменя така:
  „10. ценово предложение;“
  ж) в т. 14 след думата „документите“ се добавя „и информацията“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) С офертата си участниците могат да предлагат ползването на подизпълнители и когато възложителят не е поставил такова изискване. За всеки от посочените в офертата подизпълнители участникът представя декларация за съгласие да участва в изпълнението на обществената поръчка като подизпълнител и документите по т. 1 и 11.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по чл. 25а изискването на възложителя за ползване на подизпълнители може да не се изпълни, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, и всяко от лицата в обединението ще вземе участие в изпълнението на обществената поръчка в дялове, съответстващи на видовете работи, посочени в представения договор за обединение или в друг документ, подписан от лицата в обединението. Разпределението на дяловете трябва да осигури дела, определен от възложителя за подизпълнители, да се изпълни от поне едно от лицата в обединението.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  а) в т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;
  б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят с „ал. 1, букви „в“ и т. 4 и 5“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11“ се заменят с „документите по ал. 1, т. 4, 5 и 11“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 48 се правят следните изменения:
  1. Точка 1, б. „г” се изменя така:
  „г) точка 8 се изменя така:
  „8. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се възложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;“
  2. В т. 2, чл. 56, ал. 2, изречение второ се изменя така:
  „С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители”.
  3. Точка 3 се отменя.
  4. Точка 4 става т. 3 и се изменя така:
  „3. В ал. 3 се правят следните изменения:“
  5. Точка 5 се изменя така:
  „ В ал. 4 думите „документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11“ се заменят „документите по ал. 1, т. 4, 5 и 11“.
  6. Точка 6 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 48, чл. 56 да се направят следните промени:
  1. Предложената ал. 1, т. 6 да отпадне, тъй като е свързана с бележките по чл.55, ал.7 и по §4 относно чл.8, ал.8.
  2. Да отпадне предложението за нова ал. 2.
  3. Да отпадне новата ал. 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В § 48, т. 3 предлагания текст на ал. 3, чл. 56 придобива следната редакция:
  .,(3) В случаите по чл. 25а изискването на възложителя за ползване на подизпълнители може да не се изпълни, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице и всяко от лицата в обединението ще вземе участие в изпълнението на обществената поръчка в размер, съответстващ на видовете работи, посочени в представения договор за обединение или в друг документ, подписан от лицата в обединението. Разпределението на работите трябва да осигури размера, определен от възложителя за подизпълнители, да се изпълни от поне едно от лицата в обединението. В този случай отношенията между съдружниците се уреждат съобразно договореното между тях за изпълнението на поръчката.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  В § 48, в точка 4, буква „б“ се изменя така:
  „б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят с „ал. 1, т.1, буква „в“ и т. 4 и 5“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 53:
  § 53. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  „1. представяне на участника, което включва:
  а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
  б) декларация по чл. 47, ал. 9, и
  в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;
  2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
  3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;“
  б) в т. 6 думите „отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5“ се заменят с „липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2“;
  в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4“;
  г) точка 8 се изменя така:
  „8. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;“
  д) точка 9 се отменя;
  е) точка 10 се изменя така:
  „10. ценово предложение;“
  ж) в т. 14 след думата „документите“ се добавя „и информацията“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.“
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;
  б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 4 и 5“.
  4. В ал. 4 думите „5, 6 и 11“ се заменят с „5 и 11“.

  § 49. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 върху плика се отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава офертата.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите“ се заменят с „документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 - 14“;
  б) в т. 2 думите „документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания“ се заменят с „техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4“.
  3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
  „Когато документи и информация, съдържащи се в плик 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по едната позиция, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 49, в т. 3 думите „само в плика по едната позиция“ да се заменят с „само в плика по позицията с най-малък пореден номер“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 54:
  § 54. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето: „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 върху плика се отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава офертата.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите“ се заменят с „документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 - 14“;
  б) в т. 2 думите „поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания“ се заменят с „поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4“.
  3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:„Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.“

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 49а:
  „§ 49а. В чл. 58, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато същият е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 55:
  § 55. В чл. 58 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.“

  § 50. В чл. 58а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „и да са посочени в обявлението“.
  2. В ал. 5 след думата „участниците“ се добавя „и документите, които се прилагат към тях“.
  3. В ал. 6 след думите „най-малко 4 години след“ се добавя „прекратяване на процедурата или след“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става §56.

  § 51. В чл. 59 ал. 6 се изменя така:
  „(6) В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.“
  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 51 се изменя така :
  „В чл. 59 се правят следните изменения :
  1. В ал.3 думите „3 на сто“ се заменят с „5 на сто“;
  2. Ал. 6 се изменя така:
  „(6) В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.““
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 57:
  § 57. В чл. 59 се правят следните изменения :
  1. В ал. 3 думите „3 на сто“ се заменят с „5 на сто“.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.“

  § 52. В чл. 61, ал. 1 думите „решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят с „решаване на спора на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който“.
  Предложение от нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 52 се изменя така:
  „В чл. 61, ал. 1 думите „да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят с „до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 58:
  § 58. В чл. 61, ал. 1 думите „да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят с „до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който“.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 52а:
  „§ 52а. Създава се чл.62а:
  „Чл.62а Когато с влязло в сила решение по чл.122г., ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.““
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 59:
  § 59. Създава се чл.62а:
  „Чл.62а Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.“

  § 53. В чл. 63, ал. 2 думите „може да включи“ се заменят с „включва“ и се създава изречение второ: „Когато гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на предмета на поръчката, частично освобождаване се допуска само ако гаранцията за изпълнение е по-голяма от тази за гаранционно поддържане.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 60.

  § 54. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „на юридически лица с нестопанска цел“ се заменят с „други желаещи при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето“.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници едновременно с публикуването му в профила на купувача.“
  3. В ал. 9:
  а) в изречение първо думата „получаването“ се заменя с „публикуването“;
  б) изречение второ се изменя така:
  „Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които счита, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници едновременно с публикуването му в профила на купувача.”“
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. В ал. 9, изречение първо се изменя така:
  „Участниците отстраняват установената от комисията нередовност в срок 5 работни дни от публикуването на протокола по ал. 7.““
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 54, чл.68, ал.9 да отпадне думата “публикуване”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 61:
  § 61. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „на юридически лица с нестопанска цел“ се заменят с „други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето“.
  2. В ал. 5, изречение трето и ал. 7 след думата „документите“ се добавя „и информацията“.
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.“
  4. В ал. 9 изречение второ се изменя така: „Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.“

  § 55. В чл. 69, ал. 1, т. 1 след думата „документи“ се добавя „или информация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 62.

  § 56. В чл. 69а ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 56, в чл. 69а, ал. 3, изречение първо се изменя така:
  „Не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 56, чл.69а, ал.3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 63:
  § 63. В чл. 69а ал. 3 се изменя така:
  „(3) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.“

  § 57. В чл. 73 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 едновременно с изпращането на решението на участниците.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 64:
  § 64. В чл. 73 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.“

  § 58. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Заявлението за участие в предварителния подбор съдържа информацията и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1-5, 8 и 11-14.
  (4) Към заявлението се прилагат и изискванията на чл. 56, ал. 2-6.“
  2. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 65:
  § 65. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Заявлението за участие в предварителния подбор съдържа документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1-5, 8 и 11-14.
  (4) Към заявлението се прилагат и изискванията на чл. 56, ал. 2-5.“
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 59. В чл. 79 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата по реда на чл. 34 - 36.“
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.“
  3. Алинеи 13 и 14 се изменят така:
  „(13) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 12 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати. Поканата за представяне на оферти в ограничената процедура се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок от:
  1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано - не е направено искане за налагане на временна мярка;
  2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
  3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
  (14) Едновременно с решението по ал. 12 възложителят изпраща на кандидатите и препис-извлечение от протокола на комисията, в което се включва цялото му съдържание с изключение на информацията, за която кандидатите са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и на информацията, защитена със закон.“
  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 59, т. 3, в чл. 79, ал. 14 се изменя така:
  „(14) Едновременно с изпращането на решението по ал. 12 на кандидатите възложителят публикува в профила на купувача решението, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 66:
  § 66. В чл. 79 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата по реда на чл. 34 - 36.“
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.“
  3. Алинеи 13 и 14 се изменят така:
  „(13) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 12 възложителят го изпраща в един и същи ден до всички кандидати. Поканата за представяне на оферти в ограничената процедура се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок от:
  1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано - не е направено искане за налагане на временна мярка;
  2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
  3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
  (14) В деня на изпращане на решението по ал. 12 на кандидатите възложителят публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 67:
  § 67. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „чл. 29, ал. 3” се заменят с „чл. 29, ал. 2”.
  2. В ал. 7, т. 2 думите „чл. 29, ал. 2” се заменят с „чл. 29, ал. 3”.

  § 60. В чл. 82 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „ и 9 свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания“ се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията по чл. 79, ал. 1 започва работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите след получаване на списъка с представените оферти.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 68.

  § 61. В чл. 83, ал. 6 думите „достъп до“ се заличават.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 61 се изменя така:
  „§ 61. В чл. 83, ал. 6 се изменя така:
  „(6) Възложителят изпраща решението по ал. 4 на всички участници и едновременно с изпращането публикува в профила на купувача решението, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 69:
  § 69. В чл. 83 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 4 на всички участници и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се нов § 61а:
  „§ 69. В чл. 83а, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Решението по ал. 3 се мотивира от лицата, на които възложителят е възложил изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите.““
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 70:
  § 70. В чл. 83а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Решението по ал. 3 се мотивира от лицата, на които възложителят е възложил изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите.“

  § 62. В чл. 83г се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.“
  2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят едновременно изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с протокола при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в диалога се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13, изречение второ.”
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 62, т. 2 се изменя така:
  „2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят изпраща решението на всички кандидати и едновременно с изпращането публикува в профила на купувача решението, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.““
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 71:
  § 71. В чл. 83г се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.“
  2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят в един и същи ден изпраща решението на всички кандидати и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в диалога се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.”

  § 63. В чл. 83д т. 4 се изменя така:
  „4. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 72.

  § 64. В чл. 83ж ал. 2 се изменя така:
  „(2) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 1 възложителят едновременно изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за представяне на оферти се изпраща до определените кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13, изречение второ.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 73:
  § 73. В чл. 83ж ал. 2 се изменя така:
  „(2) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за представяне на оферти се изпраща до определените кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.”

  § 65. В чл. 87, ал. 1 думите „чл. 77, ал. 3 - 5“ се заменят с „чл. 77,
  ал. 3 и 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 74.

  § 66. В чл. 88 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.“
  2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят едновременно изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с протокола при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13, изречение второ.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 75:
  § 75. В чл. 88 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.“
  2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с протокола при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.”

  § 67. В чл. 89, ал. 8 думите „достъп до“ се заличават.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 67 се изменя така:
  „§ 67. В чл. 89, ал. 8 се изменя така:
  „(8) Възложителят изпраща решението по ал. 6 на всички участници и едновременно с изпращането публикува в профила на купувача решението, заедно с доклада на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.““
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 76:
  „§ 76. В чл. 89 ал. 8 се изменя така:
  „(8) Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 6 на всички участници и публикува в профила на купувача решението, заедно с доклада на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.“
  § 68. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;“.
  2. В т. 13 след думите „за услуги“ се добавя „в областта на физическото възпитание и спорта или“.
  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 68 относно чл.90, ал. 1, т.3 да се измени така:
  „3. по технически или творчески причини или по причини, свързани със защита на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Емил Костадинов и група народни представители:
  Към § 68, чл.90, ал.1 отпада израза „могат да“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 68, т. 1 (касаещ чл. 90, ал. 1, т. 4) след думите „процедура на договаряне с обявление“ да се добавят думите „включително при обжалване на актове по процедурата за възлагане на обществена поръчка“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Таню Киряков и Христо Монов:
  По § 68:
  1. Точка 2 да отпадне.
  2. Да се създаде т. 3, която да стане т. 2:
  „2. поръчката е за доставки или за услуги в областта на физическото възпитание и спорта и е на стойност по чл. 14, ал. 3, т. 2.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 68, т. 2 от законопроекта да се промени както следва:
  "2. Точка 13 се изменя така:
  ,.13. поръчката е за услуги по категории № 21 или 26 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 1.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 77:
  § 77. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;“.
  2. Създава се т. 14:
  „14. поръчката е за доставки или за услуги в областта на физическото възпитание и спорта и е на стойност по чл. 14, ал. 3, т. 2.“.

  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  Да се създаде нов § 68а:
  „§ 68а. Чл. 92 се изменя така:
  Чл. 92. Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица, освен в случаите когато се прилага чл. 93”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 78:
  § 78. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 се създава изречение второ: „В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението и доклада по ал. 5 до всички участници и ги публикува в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3.“
  2. Алинея 8 се отменя.
  3. В ал. 9 и 10 думите „ал. 1-8” се заменят с „ ал. 1-7”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  „Създава се § 68а:
  „§68а. В чл. 93, т. 3 се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 79:
  § 79. В чл. 93 т. 3 се отменя.

  § 69. В чл. 93а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Рамково споразумение може да се сключи с по-малко от трима потенциални изпълнители на обществени поръчки само ако не е налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) С рамковото споразумение се определя редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.“
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 69, чл. 93а предложената нова ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 80:
  § 80. В чл. 93а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Рамково споразумение може да се сключи с по-малко от трима потенциални изпълнители на обществени поръчки само ако не е налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) С рамковото споразумение се определя редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.“
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  § 70. В чл. 93б се създава ал. 4:
  „(4) Офертите се изготвят в съответствие с рамковото споразумение и съдържат:
  1. срок за изпълнение на поръчката, ако такъв не е определен с рамковото споразумение;
  2. предлагана цена;
  3. техническо предложение за изпълнение на поръчката, когато уговореният с рамковото споразумение критерий за оценка е икономически най-изгодна оферта.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 81.

  § 71. В чл. 94, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. схема за пространствено развитие или устройствен план;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 82.

  § 72. В чл. 98, ал. 1 думите „чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 57, ал. 1 и ал. 3-6“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 83.

  § 73. В чл. 99 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „петима“.
  2. В ал. 3 думите „най-малко 1/3“ се заменят с „най-малко 2/3“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 84:
  § 84. В чл. 99 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „петима“.
  2. В ал. 3 думите „най-малко 1/3“ се заменят с „най-малко две трети“.

  § 74. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „съставя протокол за класирането им“ се заменят с „ги класира“.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Протоколът се изпраща на участниците в процедурата и едновременно с изпращането се публикува в профила на купувача.“
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) В срок до 7 дни след вземане на решението по ал. 6 възложителят едновременно:
  1. изпраща на агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс;
  2. изпраща на участниците в конкурса решението по ал. 6, а в случаите по ал. 4 – и допълнения протокол;
  3. публикува в профила на купувача документите по т. 2.“
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 74, т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Журито разглежда проектите и ги класира. Класирането на проектите се извършва по показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. При инвестиционните проекти един от показателите е проектна стойност на строежа.”“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 85:
  § 85. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Журито разглежда проектите и ги класира. Класирането на проектите се извършва по показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. При инвестиционните проекти един от показателите е проектна стойност на строежа.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Възложителят в един и същи ден изпраща протокола на участниците в процедурата и го публикува в профила на купувача.“
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) В срок до 7 дни след вземане на решението по ал. 6 възложителят в един и същи ден:
  1. изпраща на агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс;
  2. изпраща на участниците в конкурса решението по ал. 6, а в случаите по ал. 4 – и допълнения протокол;
  3. публикува в профила на купувача документите по т. 2.“

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В Чл.101а да се създаде ал.3:
  “(3) Възложителят не събира оферти с публична покана когато по технически или творчески причини или по причини, свързани със защита на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 75. Член 101б се изменя така:
  „Чл. 101б. (1) С поканата не могат да се определят критерии за подбор. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа:
  1. наименование и адрес на възложителя;
  2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
  3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
  4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 37а;
  5. срок и място за получаване на офертите;
  6. дата, час и място на отваряне на офертите.
  (2) Възложителят едновременно публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.
  (3) В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2 - 6. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
  (4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
  (5) Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3, когато:
  1. поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия;
  2. поръчката не е приключила с избор на изпълнител.
  (6) При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да даде писмени разяснения по условията на обществената поръчка, които публикува незабавно в профила на купувача.“
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 75, в чл. 101б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „критерии за подбор“ да се заменят с „изисквания към финансовото и икономическото състояние“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 75, чл. 101б да се направят следните промени:
  а) В новата ал. 1, в основния текст да отпадне изр. първо и т. 2.
  б) Новата ал. 2 да се измени така:
  „(2) Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 работни дни. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача, заедно с приложенията към нея.”
  в) В новата ал. 4 думите „профила на купувача” да се заменят с „на портала”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 86:
  § 86. Член 101б се изменя така:
  „Чл. 101б. (1) С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа:
  1. наименование и адрес на възложителя;
  2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
  3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
  4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а;
  5. срок и място за получаване на офертите;
  6. дата, час и място на отваряне на офертите.
  (2) Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.
  (3) В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2-6. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
  (4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
  (5) Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.
  (6) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.“

  § 76. В чл. 101в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. техническо предложение;“.
  2. В т. 4 след думата „валидност“ се добавя „на офертата“.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 76, т. 2 се изменя така:
  „2. В т. 4 думите„когато е приложимо“ и запетаята преди тях да се заменят с „на офертата“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 87:
  § 87. В чл. 101в, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. техническо предложение;“.
  2. В т. 4 думите „когато е приложимо“ се заменят с „на офертата“.

  § 77. Член 101г се изменя така:
  „Чл. 101г. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включват длъжностни лица и/или външни експерти с квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
  (2) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3.
  (3) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68,
  ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
  (4) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което едновременно се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача в съответствие с чл. 22б, ал. 3.“
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 77, чл. 101г, ал. 1, изречение второ се изменя така:
  „В комисията се включва поне едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр Страхил Ангелов и група народни представители:
  § 77 относно чл. 101г, ал.3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 88:
  § 88. Член 101г се изменя така:
  „Чл. 101г. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
  (2) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4.
  (3) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
  (4) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.“

  § 78. В чл. 101д накрая се поставя запетая и се добавя „ако същата е в съответствие с техническите спецификации“.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 78 се правят следните изменения и допълнения:
  „§78. Член 101д се изменя така:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.“;
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.”“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 89:
  § 89. Член 101д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „ако същата е в съответствие с техническите спецификации“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.”

  § 79. Член 101е се изменя така:
  „Чл. 101е. (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
  (2) При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
  1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
  2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
  (3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
  1. откаже да сключи договор;
  2. не представи някой от документите по ал. 2;
  3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5.
  (4) Възложителят публикува на профила на купувача в съответствие с чл. 22б, ал. 3:
  1. договора и допълнителните споразумения към него;
  2. документите за извършени плащания по договора.“
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 79, в чл. 101е, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Възложителят публикува на профила на купувача в съответствие с чл. 22б, ал. 3 договора и допълнителните споразумения към него.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 79, чл. 101е да отпадне новата ал.4.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 90:
  § 90. Член 101е се изменя така:
  „Чл. 101е. (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
  (2) При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
  1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
  2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
  (3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
  1. откаже да сключи договор;
  2. не представи някой от документите по ал. 2;
  3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5.
  (4) Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 договора и допълнителните споразумения към него.“

  § 80. В чл. 103, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;“.
  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 80 относно чл.103, ал.2, т.2 да се измени така:
  „2. по технически или творчески причини или по причини, свързани със защита на изключителни права обществената поръчка може да бъде възложена само на определено лице.“
  Мотиви: Предложението е аналогично на това по §68 относно чл.90, ал.1, т.3, поради което и мотивите са същите.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 80, относно чл. 103 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 12 думите „ по чл. 14, ал. 3" се заменят е „ по чл. 14, ал.1
  2. Да се създаде нова ал. 6 в чл. 103:
  „(6) Възложителите могат да не прилагат чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключват договори на основание:
  1. ал. 2, т. 2 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават изключителни права;
  2. ал. 2, т. 3."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 91.

  § 81. В чл. 109, ал. 2 думите „могат да“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 92.

  § 82. В наименованието на част трета „а“ думите „отбраната и“ се заменят с „отбраната и/или“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 93.

  § 83. В чл. 119в, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на процедурите по ал. 1;“.
  2. Точка 4 се отменя.
  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 83, относно чл. 119в, да се направят следните промени:
  1. Предложеният текст за нова т. 3 в ал. 3 да замени действащата т. 4 в ал. 3. а предложението за отмяна на действащата т. 4 да отпадне.
  2. Да се създаде нова ал. 8:
  „(8) Възложителите могат да не прилагат чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключват договори на основание ал. 3, т. 3 и 4.”

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 94.

  § 84. В чл. 119ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) За обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 с обявлението по чл. 25, ал. 2 възложителят определя дял от обществената поръчка, който следва да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто.
  (2) С офертата си участниците могат да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. 1.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) С офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от максималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили.“
  3. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и основният й текст се изменя така:
  „(4) Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които възнамерява да сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да:“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 84 се правят следните изменения и допълнения:
  В т. 1, в ал. 1 думата „определя“ се заменя с „може да определи“;
  В т. 2, в ал. 3, думата „максималния“ да се замени с „минималния“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Томислав Дончев и група народни представители:
  § 84 отпада
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Жельо Бойчев:
  В § 84, относно чл. 119ж да се направят следните промени:
  1. Предложената нова ал. 1 да се измени така:
  „(1) За обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 с обявлението по чл. 25, ал. 2. възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който следва да се изпълни от подизпълнители, като посочи минимален и максимален процент от стойността на поръчката. Максималният процент не може да е повече от 30 на сто.
  2. В предложената нова ал. 3 думите „по-малък от максималния процент" да се заменят е „по-малък от минималния процент".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 95:
  § 95. В чл. 119ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 1 и 2, и ал. 3:
  „(1) За обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 с обявлението възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто.
  (2) С офертата си участниците може да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. 1.
  (3) С офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили.“.
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и в нея текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да:“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.

  § 85. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. публикуването на документацията в профила на купувача – срещу решението за откриване на процедурата;”
  б) досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3;
  в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5 и в тях думата „получаване“ се заменя с „публикуването в профила на купувача“;
  г) досегашната т. 5 става т. 6.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8:
  а) в т. 1 думите „по ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7“ се заменят с „по ал. 5,
  т. 1, 2, 3 и 6 и ал. 7“;
  б) в т. 2 думите „по ал. 5, т. 3“ се заменят с „по ал. 5, т. 4“;
  в) в т. 3 думите „по ал. 5, т. 4“ се заменят с „по ал. 5, т. 5“.
  4. В ал. 9 думите „по ал. 5, т. 1“ се заменят с „по ал. 5, т. 1 и 2“.
  5. В ал. 10 думите „по ал. 5, т. 1“ се заменят с „по ал. 5, т. 2“.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 85 се изменя така:
  „§ 85. В чл. 120, ал. 6 се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 85 чл. 120, ал. 5, да се направят следните промени:
  а) Новата т. 1 да отпадне.
  б) Предложението за промяна в т. 3 и 4 на ал. 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 96:
  § 96. В чл. 120 ал. 6 се отменя.

  § 86. В чл. 121, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки;“.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  § 86 се изменя така:
  „§ 86. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки“.
  2. В ал. 4, т. 3 думите „определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет“ и запетаята преди тях се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 86, относно чл. 121, да се направят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 4 досегашните точки 4 и 5 стават т. 5 и 6 и се добавя нова т.4:
  “4. документ за внесен депозит в размер равен на трикратната стойност на определената гаранция за участие.”
  б) Създава се ал.9:
  “(9) Депозитът по ал. 4, т. 4 се освобождава в 10-дневен срок от влизане в сила на:
  1. решението на КЗК;
  2. определението за прекратяване на производството;
  3. разпореждането за отказ за образуване на производство пред КЗК.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 97:
  § 97. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки“.
  2. В ал. 4, т. 3 думите „определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет“ се заличават.

  § 87. В чл. 122б ал. 3 се изменя така:
  „(3) Страните се призовават по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като срокът за призоваване е не по-малко от 3 дни преди заседанието.“
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 87, в чл. 122б, в ал. 3 се създава изречение второ:
  „На страните могат да бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочения от тях електронен адрес.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 98:
  § 98. В чл. 122б ал. 3 се изменя така:
  „(3) Страните се призовават по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието. На страните може да бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочения от тях електронен адрес.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 87а:
  „§ 87а. В чл. 122г, ал. 4 думите „в размер 10 на сто“ се заменят с „в размер до 10 на сто“.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 99:
  § 99. В чл. 122г, ал. 4 думите „в размер 10 на сто“ се заменят с „в размер до 10 на сто“.

  § 88. В чл. 122д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството за обществени поръчки по чл. 45в, ал. 2, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуване на производството“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 100:
  § 100. В чл. 122д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки по чл. 45в, ал. 2, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 89а:
  „§ 89а. Създава се нов чл. 122о:
  „Чл. 122о. За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси са пропорционални и се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Възложителите се освобождават от такси, но не и от разноски по производствата.
  (3) Ако с процесуално действие страна стане причина за отлагане на делото, тя понася независимо от изхода на делото разноските за новото заседание, по събирането на новите или повторното събиране на събраните вече доказателства, разноските на другата страна и на нейния представител за явяване по делото, а също така заплаща допълнителна държавна такса в размер на една трета от първоначално платената, но не по-малко от 1000 лв.““
  Предложението за ал. 3 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 101:
  § 101. Създава се нов чл. 122о:
  „Чл. 122о. (1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси са пропорционални и се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Възложителите се освобождават от заплащане на държавни такси.”

  § 89. В чл. 123, ал. 1 след думите „този закон“ се поставя запетая и се добавя „както и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения,“ и се поставя запетая.
  Предложение на нар. пр. Таско Ерменков:
  Предложение по § 89 от проекта на ЗИД ЗОП:
  В чл. 123. ал. 1 след думите „този закон" се поставя запетая и се добавя „както и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения," и се поставя запетая, и се добавя второ изречение, което гласи:
  ..Контролът по предходното изречение не се разпространява върху качеството на изпълнението но съответния договор".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 102:
  § 102. В чл. 123, ал. 1 след думите „този закон“ се поставя запетая и се добавя „както и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения“ и се създава изречение второ: „Контролът не се осъществява върху качеството на изпълнението по съответния договор.“

  § 90. Създават се нови чл. 126а-126г:
  „Чл.126а. При осъществяване на дейността по тази глава контролните органи имат право да ползват електронна платформа„Електронен мониторинг“ (Е-мониторинг), която събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до протоколите на всички комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки, рамковите споразумения, договорите между възложителите и изпълнителите, допълнителните споразумения към тези договори и договорите за подизпълнение.
  Чл. 126б. При осъществяване на дейността по тази глава контролните органи имат право да ползват електронна платформа „Електронен одит“ (Е-одит). Платформата „Е-одит“ разполага с комуникационна система, която позволява на физически лица и институции да предоставят в структурирана форма сигнали за отклонение от законосъобразното провеждане на процедурите по този закон и на изпълнението на договорите за обществените поръчки.
  Чл. 126в. Сигналите по чл. 126б служат за потвърждаване и усъвършенстване на методите за проверка или за контрол, както и за анализите за разработване на антикорупционни мерки.
  Чл. 126г. Условията и редът за въвеждане и ползване на платформите по чл. 126а и чл. 126б се определят с правилника за прилагане на закона.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 103:
  § 103. В глава дванадесета се създават чл. 126а-126г:
  „Чл. 126а. При осъществяване на дейността по тази глава контролните органи имат право да ползват електронна платформа „Електронен мониторинг“ (Е-мониторинг), която събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до протоколите на всички комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки, рамковите споразумения, договорите между възложителите и изпълнителите, допълнителните споразумения към договорите и договорите за подизпълнение.
  Чл. 126б. При осъществяване на дейността по тази глава контролните органи имат право да ползват електронна платформа „Електронен одит“ (Е-одит). Платформата „Е-одит“ разполага с комуникационна система, която позволява на физически лица и институции да предоставят в структурирана форма сигнали за отклонение от законосъобразното провеждане на процедурите по този закон и на изпълнението на договорите за обществените поръчки.
  Чл. 126в. Сигналите по чл. 126б служат за потвърждаване и усъвършенстване на методите за проверка или за контрол, както и за анализите за разработване на антикорупционни мерки.
  Чл. 126г. Условията и редът за въвеждане и ползване на платформите по чл. 126а и 126б се определят с правилника за прилагане на закона.“

  § 91. В чл. 128б, ал. 1 думите „чл. 25, ал. 5 или 10“ се заменят с
  „чл. 25, ал. 5, 9 или 10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 104.

  § 92. В чл. 128в, ал. 4 след думите „Възложител, който“ се добавя „наруши чл. 28, ал. 6 или 7 или“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 105:
  § 105. В чл. 128в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „Възложител, който“ се добавя „наруши чл. 28, ал. 6 или 7 или“
  2. В ал. 6 думите „чл. 29, ал . 2” с заменят с „чл. 29, ал. 3”.
  3. В ал. 7 думите „чл. 89, ал. 8 или чл. 92а, ал. 8” се заменят с „или чл. 89, ал. 8”.

  § 93. В чл. 129, ал. 5 думите „чл. 101а, 101б или 101е“ се заменят с „чл. 101а, 101б, 101в, 101г или 101е“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става § 106:
  § 106. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 5” се заменят с „чл. 12, ал. 6” и думата „комунални” се заличава.
  2. В ал. 5 след думите „чл. 101а, 101б” се добавя „101в, 101г“.

  § 94. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „обществените поръчки“ се добавя „или не публикува в срок документите и информацията, подлежаща на вписване в профила на купувача” и се поставя запетая.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Възложител, който не публикува документ или информация, подлежаща на вписване в профила на купувача, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. или с глоба от 1500 до 3000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 1500 до 3500 лв.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 94 се изменя така:
  „§94. В чл. 132, в ал. 1 след думите „обществените поръчки“ се добавя „или не публикува в срок документите и информацията, подлежаща на вписване в профила на купувача“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Страхил Ангелов и група народни представители:
  В § 94, чл. 132 да са намали размера на предложените санкции.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 107:
  § 107. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „обществените поръчки“ се добавя „или не публикува в срок документите и информацията, подлежаща на вписване в профила на купувача” и се поставя запетая.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) На възложител, който не публикува документ или информация, подлежаща на вписване в профила на купувача, се налага имуществена санкция или глоба до 2000 лв., а на лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – се налага глоба в размер до 1500 лв.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията предлага да се създаде § 108:
  § 108. В чл. 133, ал. 2 думите „чл. 132, ал. 2” се заменят с „чл. 132, ал.3”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамиди група народни представители:
  Създава се § 94а:
  „§ 94а. Създава се чл. 133а:
  „Чл. 133а (1) Изпълнител, който наруши забраните по чл. 45а, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.
  (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на подизпълнител, който наруши забраната по чл. 45а, ал. 4.““

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 109:
  § 109. Създава се чл. 134:
  „Чл. 134 (1) Изпълнител, който наруши забраните по чл. 45а, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на подизпълнител, който наруши забраната по чл. 45а, ал. 4.”

  § 95. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1б думите „след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят „по реда на закона“.
  2. Точка 1в се изменя така:
  „1в. „Договор за подизпълнение" е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет – изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка, с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.“
  3. Създава се т. 5а:
  „5а „Електронен каталог“ (Е-каталог) е онлайн платформа, която позволява да бъдат предлагани доставки, които вече са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.“
  4. Точка 8 се изменя така:
  „8. „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда или могат съществено да затруднят, или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.”
  5. Точка 14б се изменя така:
  „14б. „Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.“
  6. В т. 16а след думата „който“ се добавя „е вписан в списък на фирма, която“.
  7. Точка 20 се отменя.
  8. В т. 25 думата „лица“ се заменя с „хора“.
  9. Точка 28а се отменя.
  10. Създава се т. 32а:
  „32а. Управление на системата на единна сметка и фискалния резерв включва:
  а) централизация на средства, постъпления и плащания чрез транзитни сметки и СЕБРА и свързаните с това услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване съгласно Закона за публичните финанси;
  б) управление на ликвидността на системата на единна сметка и инвестирането на временно свободни средства във финансови инструменти съгласно Закона за публичните финанси;
  в) управление на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
  г) управление на останалите сметки и активи, включени във фискалния резерв.”

  Предложение от нар. пр. Екатерина Заякова и Дора Янкова:
  В Допълнителни разпоредби, § 1, т. 1г, се създава нова подточка „в” със следното съдържание:
  „б )поддръжка на площите за обществено ползване, включително и зелените площи в урбанизираните територии, съгласно предвидените затова средства от общинския съвет за съответната финансова година.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 95, в § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 8а:
  „8а. В т. 28 накрая след думата „функция” се добавя: „и за който възложителят е предвидил издаването на отделно разрешение за строеж и на отделен акт за въвеждане в експлоатация”;
  2. Създава се нова т. 28а:
  „28а. „Съобщение до средствата за масово осведомяване“ е електронен документ с титуляр възложителят, който се изпраща едновременно по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко пет местни и национални печатни медии (ежедневни вестници) и до най-малко пет лицензирани радио- и телевизионни оператори.“
  3. В т. 30 се създава изречение трето:
  „При инженеринг техническите спецификации включват и задание за проектиране, а в останалите случаи на строителство – техническата документация за изпълнение на строителството, включително одобрен инвестиционен проект, когато има такъв.“
  4. „“Професионална компетентност“ представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Павел Шопов:
  § 1, т. 21 от Допълнителни разпоредби се изменя така:
  „Публичноправна организация“ е юридическо лице, създадено със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер и за което е изпълнено някое от следните условия:
  а) финансирано е с повече от 50 на сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
  б) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице;
  в) има управителен или контролен орган, повече от половината от членовете на който се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Павел Шопов:
  § 1. § 1, т.21 от Допълнителни разпоредби се изменя така:
  „Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което са изпълнени следните условия:
  а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното общественоосигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
  б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3; или е обект на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т.1 или 3; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Мърков:
  В § 95 се създава т. 7а със следното съдържание: „т. 7а. В т. 21 се правят следните изменения:
  а) в б. „а“ отпада изразът „или Националната здравноосигурителна каса“;
  б) в заключителния абзац, след израза „и/или общинския бюджет“ се поставя точка и текстът до края на изречението отпада.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Емил Костадинов и група народни представители:

  Към „Допълнителни разпоредби“ § 95, т.9 - създава се нов чл.28а със следното съдържание:
  „чл.28а. По смисъла на този закон „инженеринг“ е изготвяне на работен проект (работни чертежи и детайли) по предварително одобрен по смисъла на ЗУТ инвестиционен проект и извършване на СМР по същия.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става § 110:
  § 110. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1б думите „след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка“ се заменят с „по реда на закона“.
  2. Точка 1в се изменя така:
  „1в. „Договор за подизпълнение“ е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка, с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.“.
  3. Създава се т. 5а:
  „5а „Електронен каталог“ (Е-каталог) е онлайн платформа, която позволява да бъдат предлагани доставки, които вече са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.“.
  4. Точка 8 се изменя така:
  „8. „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.”.
  5. Точка 14б се изменя така:
  „14б. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.“.
  6. В т. 16а след думата „който“ се добавя „е вписан в списък на лице, което“.
  7. Точка 20 се отменя.
  8. Създава се т. 22а:
  „22а. „Професионална компетентност“ представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.“.
  9. В т. 25 думата „лица“ се заменя с „хора“.
  10. В т. 28 накрая се добавя: „и за който възложителят е предвидил издаването на отделно разрешение за строеж и на отделен акт за въвеждане в експлоатация”.
  11. Точка 28а се изменя така:
  „28а. „Съобщение до средствата за масово осведомяване“ е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.“
  12. В т. 30 се създава изречение четвърто: „При проектиране и изпълнение на строеж техническите спецификации включват и задание за проектиране, а в останалите случаи на строителство – техническата документация за изпълнение на строителството, включително одобрен инвестиционен проект, когато има такъв.“
  13. Създава се т. 32а:
  „32а. „Управление на системата на единна сметка и фискалния резерв“ включва:
  а) централизация на средства, постъпления и плащания чрез транзитни сметки и СЕБРА и свързаните с това услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване съгласно Закона за публичните финанси;
  б) управление на ликвидността на системата на единна сметка и инвестирането на временно свободни средства във финансови инструменти съгласно Закона за публичните финанси;
  в) управление на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
  г) управление на останалите сметки и активи, включени във фискалния резерв.”

  Комисията предлага да се създаде § 111:
  § 111. В Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 в категория № 25 и в Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 4 в категория № 25 думите „Социални и” се заличават.

  § 96. Навсякъде в закона думите „чл. 45а“ се заменят с „чл. 45в“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 112:
  § 112. В останалите текстове от закона думите „чл. 45а“ се заменят с „чл. 45в“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 97. (1) В срок до един месец от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика актуализира списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
  (2) Агенцията по обществени поръчки публикува актуализирания списък по ал. 1 в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ и визуализира хипервръзка от него към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 97, който става § 113:
  § 113. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика актуализира списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
  (2) Агенцията по обществени поръчки публикува актуализирания списък по ал. 1 в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ и показва хипервръзка от него към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

  § 98. В срок до 31 декември 2013 г.:
  1. Министерският съвет приема Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
  2. Агенцията за обществени поръчки съставя списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8.
  3. Възложителите приемат вътрешните правила по чл. 22г, ал. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 98, който става § 114:
  § 114. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон:
  1. Министерският съвет привежда правилника за прилагане на закона в съответствие с този закон;
  2. Агенцията за обществени поръчки съставя списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8;
  3. възложителите утвърждават вътрешните правила по чл. 22г, ал. 1.

  § 99. (1) Процедурите, открити до влизане в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  (2) Когато към влизането в сила на този закон има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 99 се създава ал. 3:
  „(3) Член 42а се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 115:
  § 115. (1) Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  (2) Когато към влизането в сила на този закон има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.
  (3) Член 42а се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на този закон.

  § 100. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в чл. 87 се създава ал. 10:
  „(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 7 от Закона за обществените поръчки или от орган, който организира процедура за предоставяне на концесия по Закона за концесиите, органът по приходите предоставя удостоверение за наличието или липсата на задължения на задължено лице, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 116:
  § 116. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*),изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 30.03.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г., бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 29.05.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 1.12.2013 г., изм., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 87 се създава ал. 10:

  „(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 7 от Закона за обществените поръчки или от орган, който организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, органът по приходите предоставя удостоверение за наличието или липсата на задължения на задължено лице, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“

  § 101. В Закона за електронното управление се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3 след думата „служебно“ се добавя „и безплатно“.
  2. В § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби след думите „лечебни заведения“ се добавя „възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги” и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 117:
  § 117. В Закона за електронното управление (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3 след думата „служебно“ се добавя „и безплатно“.
  2. В § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби след думите „лечебни заведения“ се добавя „възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги” и се поставя запетая.

  § 102. В Закона за интеграция на хората с увреждания чл. 30 се изменя така:
  „Чл. 30. Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 118:
  § 118. В Закона за интеграция на хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 1.12.2006 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., доп., бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 24 от 26.03.2010 г., изм., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) чл. 30 се изменя така:
  „Чл. 30. Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки.“

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  Създава се § 102а:
  „§ 102а. В Закона за сметната палата, в чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието на текста думите „режима на“ се заличават
  2. В ал. 1 след думите „обществени поръчки“ се добавя „или на договорите за обществени поръчки“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 119:
  § 119. В Закона за Сметната палата (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., изм., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите „режима на“ се заличават.
  2. В ал. 1 след думите „обществени поръчки“ се добавя „или на договорите за обществени поръчки“.

  § 103. В Закона за търговския регистър, в чл. 23, ал. 4 се създава изречение второ:
  „Забраната се отнася и до възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън изброените в изречение първо лица.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 120:
  § 120. В Закона за търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 104 от 11.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 31.12.2011 г., изм. и доп., бр. 25 от 27.03.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г.) в чл. 23, ал. 4 се създава изречение второ: „Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.“

  Предложение на нар. пр. Павел Шопов:
  § 2. В „Релевантни актове от Европейското законодателство" да се добави:

  „Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги" и „Директива 2004/17 на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Павел Шопов:
  § 2. В „Релевантни актове от Европейското законодателство" да се добави:
  „Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги" и „Директива 2004/17 на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 104. Законът влиза в сила от 1 октомври 2013 г. с изключение на § 4, § 9, § 10, § 11, т. 1, § 13, § 15, § 17, § 18, § 21, § 22, § 25, § 26, § 28, § 33, § 35, § 54, т. 2 и т. 3, буква „а”, § 56, § 57, § 62, т. 2, § 64, § 66, т. 2, § 74, т. 2, § 75, § 85 и § 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид и група народни представители:
  В § 104 думите „1 октомври 2013 г.“ се заменят с „1 февруари 2014 г.“, след думите „с изключение на“ се добавя „§ 33а, който влиза в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“ и“, а думите „1 януари 2014 г.“ се заменят с „1 май 2013г.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 104, който става § 121:
  § 121. Законът влиза в сила от 1 юли 2014 г. с изключение на § 37, който влиза в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“ и § 5, § 11, § 12, § 13, § 15, § 17, § 19, § 20, § 22, § 23, § 26, § 27, § 30, § 35, § 39, § 61, т. 3, § 63, § 64, § 71, т. 2, § 73, § 75, т. 2, § 85, т. 2, § 86, § 96 и § 103, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХАМИД ХАМИД
  Форма за търсене
  Ключова дума