Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
19/02/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. № 453-03-15/26.02.2014г.
  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

  На заседание, проведено на 19 февруари 2014г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерството на правосъдието: г-н Илия Ангелов – заместник-министър на правосъдието, г-н Борислав Петков – директор на Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси", г-жа Ирена Борисова и г-н Георги Рупчев – държавни експерти в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела“.

  Заместник-министърът на правосъдието г-н Илия Ангелов представи от името на вносителя Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.
  При изготвянето на конкретни предложения Комисията по правни въпроси отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2014 г.
  След приключване на дискусията Комисията по правни въпроси с 11 гласа «за» прие за сведение Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейскиясъюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерскиясъвет на 31.01.2014 г. и на основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2014 г. да бъдат включени следните проекти на актове:

  1. Предложение на Комисията за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура;
  2. Многогодишната программа относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
  3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност;
  4. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации;
  5. Законодателна и незаконодателна инициатива за нов подход към несъстоятелността на предприятията;
  6. Незаконодателна инициатива относно принципа на правовата държава в ЕС;
  7. Законодателна инициатива за кодифициране и преработване на осем директиви в областта на дружественото право.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума