Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/02/2014

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 453-03-23/05.03.2014г.
  Относно: Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 354-02-157, внесен от Захари Димитров Георгиев, Петър Василев Мутафчиев и Пламен Василев Славов на 10.12.2013 г. и Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание № 454-02-2, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 15.01.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 27.02.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 354-02-157, внесен от Захари Димитров Георгиев, Петър Василев Мутафчиев и Пламен Василев Славов на 10.12.2013 г. и Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание № 454-02-2, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 15.01.2014 г.
  С проекта за решение, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, се предлага създаване на постоянна комисия по въпросите за имигрантите и бежанците. Предвижда се тя да осъществява непосредствената практическа дейност във връзка с бежанците и имигрантите, както и да бъде органът, който е най-близко до нормативното уреждане на законодателните инициативи, свързани с тези проблеми.
  Проектът за решение, внесен от Захари Димитров Георгиев, Петър Василев Мутафчиев и Пламен Василев Славов, бе представен от нар. представител Петър Мутафчиев. Същият предвижда намаляване на времето за поставяне на процедурни въпроси от две на една минута и въвеждане на мерки в случай на неспазване на забраната за засягане на основния въпрос при взимане на думата по процедурен такъв – предупреждение, съответно отнемане на думата (§1). Урежда се, че редът, по който председателят дава думата, когато желаещите да направят реплика или да обяснят отрицателен вот са повече от трима, е при редуване на народни представители от различни парламентарни групи. (§ 2, § 3). Проектът предлага и нова редакция на чл. 56 относно това кога народният представител може да поиска думата за лично обяснение, а имено – когато е споменат поименно и засегнат лично. Прави се уточнение, че от обявяването на гласуването до завършването му не се допускат, както изказвания по същество, така и процедурни въпроси. Регламентира се, че процедурата по оспорване на гласуването и резултата от него се прави веднага след приключването му, като оспорването и искането за повторно гласуване е до 30 секунди. Предлага се резултатът от повторното гласуване да бъде окончателен.
  Предложените изменения целят оптимизиране на дейността на Народното събрание, както и ограничаване на злоупотребите с права, уредени с правилника за организацията и дейността му.
  В дискусията взеха участие нар. представители Емил Радев, Десислава Атанасова, Филип Попов и Четин Казак.
  Като изрази принципната си подкрепа за проекта на решение, внесен от Захари Георгиев, Петър Мутафчиев и Пламен Славов, г-н Филип Попов подчерта, че чрез съдържащите се в него предложения се постига баланс и максимална ефикасност на работата на народните представители. Г-н Радев и г-жа Атанасова изразиха съмнение относно това дали 30 секунди биха били достатъчни за оспорване и искане за повторно гласуване. Г-жа Атанасова направи предложение времето за обяснение на председателя по действащата в момента ал. 4 да бъде намалено от две минути на една.  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 8 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, подкрепи Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 354-02-157, внесен от Захари Димитров Георгиев, Петър Василев Мутафчиев и Пламен Василев Славов на 10.12.2013 г.;
  - с 0 гласа „за”, 0 „против” и 8 „въздържал се”, отхвърли Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание № 454-02-2, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 15.01.2014 г.


  Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния проект на решение:


  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  (Обн., ДВ, бр. 53 от 18.06.2013 г., в сила от 18.06.2013 г., изм. и доп., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 12.07.2013 г., бр. 97 от 8.11.2013 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  § 1. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „2 минути“ се заменят с „ 1 минута“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато при изказване по процедурен въпрос народният представител прави изказване по същество, председателят го предупреждава. Ако нарушението продължи или се повтори, председателят му отнема думата.“.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 2. В чл. 55, ал. 3 се създава изречение второ: „Когато желаещите да направят реплика са повече от трима, председателят дава думата, като редува народни представители от различни парламентарни групи.“.

  § 3. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „засегнат лично или поименно“ се заменят със „споменат поименно и засегнат лично“.
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Когато желаещите за обяснение на отрицателен вот са повече, председателят дава думата, като редува народни представители от различни парламентарни групи.“.

  § 4. В чл. 64 в ал. 2 накрая се добавя „по същество и по процедурни въпроси“.

  § 5. В чл. 67 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Процедурата по гласуването или резултатът от него могат да бъдат оспорени веднага след приключването му. Оспорването и искането за повторно гласуване е до 1 минута. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.“.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на ………….2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума