Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
05/03/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-24/06.03.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, № 454-01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 06.02.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 05.03.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, № 454-01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 06.02.2014 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: Александър Стефанов, Атанас Славов и Александър Петров - държавни експерти в отдел „Нормотворчество“; от Министерство на земеделието и храните: Петър Вутов - директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Лилия Стоянова – началник на отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация” и Диана Филева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативни дейности”.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от нар. представител Спас Панчев.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи съдържа три основни групи промени. Първата е относно въвеждането на допълнителни изисквания към лицата, които могат да придобият право на собственост върху земеделски гори и земи от горския фонд за земеделско ползване. Втората е във връзка с реда и условията за отдаване под наем на пасища и ливади от държавния и общинския поземлени фондове. Третата засяга разширяването на дефиницията за обхвата на масивите за ползване на земеделски земи.
  Г-н Вутов изрази становището на Министерството на земеделието и храните, което е в подкрепа на предложения законопроект.
  В дискусията взеха участие нар. представители Димитър Лазаров, Емил Радев, Янаки Стоилов, Петър Петров, Филип Попов и Четин Казак.
  Поставени бяха въпроси дали ограниченията, визирани в чл. 3в, се отнасят за български граждани и юридически лица, в които те участват, обърнато бе внимание, че липсва дефиниция на термина „пребиваване“ и че законопроектът не отчита други придобивни способи, освен продажбата. Г-н Радев изрази становище, че текстът на § 1 може да породи правна несигурност, тъй като не са уредени множество положения, сред които приложимият за вече придобилите земеделски земи дружества режим, които не отговарят на условията и други. Г-н Стоилов заяви принципната си подкрепа за законопроекта, като подчерта, че юридическите въпроси, свързани с придобиването на земята, са удачни, но могат да намерят решенията си в по-добри текстове. Нар. представители Петър Петров и Филип Попов изразиха опасения, че, така предложен, текстът на § 1 е доста неясен и биха подкрепили законопроекта само при условие, че чл. 3в претърпи съответна редакция между първо и второ гласуване. Г-н Казак изказа становище, че идеята пасищата и ливадите да се отдават преимуществено на собственици или ползватели на животновъдни обекти заслужава подкрепа, но текстът на чл. 3в е доста неудачен и би довел до множество правни проблеми, в това число противоречие с разпоредбите на Конституцията на Република България.
  С оглед на гореизложеното, народните представители се обединиха около становището, че от юридическа гледна точка § 1 съдържа основания за противоконстуционност и по никакъв начин не подпомага създаването на благоприятна инвестиционна среда.
  Г-н Панчев заяви, че приема направените бележки, като се ангажира между първо и второ гласуване чл. 3в да претърпи съответната редакция и да бъде съобразен изцяло с тях.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, № 454-01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 06.02.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума