Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
05/03/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-28/13.03.2014г.
  Относно:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92, внесен от Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев на 09.12.2013 г. и
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-01-10, внесен от Министерския съвет на 04.02.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 5 март 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92/09.12.2013 г, внесен от Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев и законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-01-10/04.02.2014 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието; г-н Александър Стефанов, г-н Атанас Славов и г-н Александър Петров – държавни експерти в Отдел „Нормотворчество“ в Министерството на правосъдието.
  Мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, внесен от Министерския съвет, бяха представени от г-жа Сабрие Сапунджиева.
  Мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, внесен от нар.пр. Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев, бяха представени от името на вносителите от нар.пр. Смиляна Нитова – Кръстева.

  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Димитър Лазаров, Емил Радев, Десислава Атанасова, Филип Попов, Снежина Маджарова, Четин Казак, Данаил Кирилов, Митхат Метин и Петър Петров.
  Като се обединиха около необходимостта от изменения и допълнения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, те акцентираха върху следните дискусионни въпроси във внесения от народните представители законопроект, които следва да се имат предвид при разглеждането на законопроектите за второ гласуване:
  - Относно стесняването на приложното поле на закона по отношение на някои лица (например членовете на Сметната палата и на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса);
  - Относно включването в обхвата на лицата, заемащи публични длъжности на някои категории лица (например по т. 23 на чл. 3), което би могло да доведе до отклоняване вниманието на комисията от ръководните служители;
  - Относно възможността Народното събрание да осъществява гражданско наблюдение върху дейността на Комисията, предвид обстоятелството, че е държавен орган;
  - Относно възможността за разкриване на банкова тайна;
  - Относно възможността по чл. 23а, ал. 2 член на комисията еднолично да извършва предварителна проверка и възможността за проверка по анонимни сигнали и медийни публикации;
  - Относно неяснотата при уреждане на реда за обжалване на административното наказание (§ 26 в частта за чл. 27, ал. 6);
  - Относно различните предложения за продължителността на сроковете за произнасяне на комисията (чл. 27, ал. 1);
  - Относно възможността за присъждане на равностойността на облагата, когато тя липсва;
  - Следва да се направят редакционни поправки на някои допуснати несъответствия и неточности.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92, внесен от Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев на 09.12.2013 г.
  - със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-01-10, внесен от Министерския съвет на 04.02.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума