Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/03/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-30/18.03.2014г.
  Относно: Законoпроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 402-02-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014г.
  На свое заседание, проведено на 12 март 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 402-02-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на образованието и науката: Мариела Деливерска - директор на дирекция „Наука“ и Мария Живакова - експерт в дирекция „Наука“.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-жа Деливерска.
  Споразумението предвижда, че с присъединяването към Конвенцията, Република България се присъединява и към Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Във връзка с това следва да се предприемат всички съответни мерки, с цел привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването към тези актове.
  Предвидено е, че България получава пълни права на глас в Съвета на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници с влизане в сила на Конвенцията. Това става в деня на депозиране на документите за ратификацията, а Протоколът за привилегии и имунитети влиза в сила 30 дни след датата на депозиране на инструментите за ратификацията. Денонсирането на Конвенцията е възможно чрез уведомяване на депозитаря, след като тя е била в сила в продължение на шест години, като така съответната държава се оттегля от Общия бюджет, задължителните и изборните програми. Предвидено е, че Протоколът има действие до изтичане срока на Конвенцията. Урежда се, че споровете относно тълкуване или приложение на Конвенцията се отнасят до Арбитражен трибунал, чието устройство е описано в чл. 15 от нея.

  След изслушване на мотивите, Комисия по правни въпроси с единодушие предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 402-02-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума