Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/03/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-32/18.03.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от Явор Бориславов Куюмджиев и Таско Михайлов Ерменков на 19.02.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 12.03.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от Явор Бориславов Куюмджиев и Таско Михайлов Ерменков на 19.02.2014 г.
  На заседанието присъстваха: От Министесртво на икономиката и енергетиката - Зара Добрева - директор на дирекция „Правна“; Светлана Маринова - началник на отдел „Правно-нормативна дейност в енергетиката“, дирекция „Правна“; Венета Цветкова - началник на отдел „Енергийни пазари и инфраструктура“, дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество“ .
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-н Явор Куюмджиев - вносител.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката съдържа четири основни групи промени:
  Първата е относно уеднаквяване на дефинициите на „междусистемен газопровод“ с определенията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 (Газовата директива)
  Втората е създаване на нормативна уредба за морски тръбопроводи за транспортиране на природен газ от страни извън ЕС.
  Третата засяга уреждането на вещно-правни проблеми, възникнали при изграждане на морски газопроводи.
  Четвъртата е уреждане на технически норми, като се дава определение на „междусистемен газопровод“, „морски газопровод“, допълнения в чл. 200 от ЗЕ (добавя се термина „морски газопровод“ ).

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 7 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от Явор Бориславов Куюмджиев и Таско Михайлов Ерменков на 19.02.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума