Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
17/03/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-31/18.03.2014г.
  ОТНОСНО: изслушване на кандидати за състав на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарни групи, народни представители и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, които не са парламентарно представени

  На свое заседание, проведено на 17 март 2014 г., Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарни групи, народни представители и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, които не са парламентарно представени.
  Изслушването се проведе на основание чл.47, ал.1 от Изборния кодекс и т. 6 от Решението на Народното събрание за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник – председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
  Председателят на Комисията по правни въпроси г-н Четин Казак представи обобщена информация за всеки от кандидатите, които бяха изслушани по поредността на внасянето на предложенията. Той обърна внимание, че според т.3 от Решението на Народното събрание, документите на кандидатите, които не са приложени към предложенията за тях, следва да бъдат представени в срок до 18 март 2014 г.
  1. Иванка Атанасова Грозева е предложение за член на ЦИК на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход” – НДСВ. Предложението е внесено на 11 март 2014 г.
  Г-жа Грозева е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 20 г. юридически стаж. За периода 2001 – 2011 г. последователно е била член на районна избирателна комисия, общинска избирателна комисия, Централна избирателна комисия за местни избори и на Централна избирателна комисия за произвеждане на други видове избори. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и копие на удостоверението за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - копие от трудова книжка;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Станимир Илчев, заместник-председател на политическа партия НДСВ. Като акцентира върху опита на г-жа Грозева, придобит като член на различни по вид избирателни комисии за произвеждане на различни видове избори, той обърна внимание на доказаното й умение за работа в екип, коректният й стил и професионализъм, особено при решаването на сложни казуси.
  2. Ивайло Кирилов Ивков е предложение за член на ЦИК на Коалиция от партии „Синята коалиция”. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 12, 33 ч.
  Г-н Ивков е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Висшия институт на МВР „Георги Димитров”. От 1992 г. и до момента е адвокат. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – копие от служебна бележка, издадена от Софийска адвокатска колегия и копие от адвокатска карта;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Божидар Лукарски. Той подчерта специфичния опит на г-н Ивков като арбитър в УЕФА, което според вносителите, ще допринесе за работата му в ЦИК.
  В отговор на поставените му въпроси от народните представители Мая Манолова и Данаил Кирилов, г-н Ивков изрази мнение, че предвид липсата на опит в организацията за произвеждането на избори не би могъл да формулира конкретни дефицити в работата на ЦИК при предходни избори. Според него, уредбата в Закона за адвокатурата, която предвижда, че адвокат не може да е лице, което работи по трудово правоотношение, не създава пречка за членовете на ЦИК. Актът, от който възниква качеството член на ЦИК - решението на Народното събрание, респ. Указа на президента, определят правоотношенията на членовете като приравнени на трудовите, а не като полагане на труд по трудово правоотношение. Уредбата в Изборния кодекс, от своя страна, не предвижда като основание за несъвместимост за членовете на ЦИК, упражняването на свободна професия, каквато е адвокатската. Поради това няма пречка член на ЦИК да упражнява адвокатска дейност.
  В хода на изслушването в Комисията по правни въпроси постъпи заявление от г-н Николай Гацев, в което се заличаване на направените изявления от името на „Синя коалиция”, тъй като са направени от лица, които нямат правно основание да извършват това действие. Копие от заявлението и приложените към него документи са приложени към настоящия доклад.
  3. Маргарита Иванова Златарева е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева и Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-жа Златарева е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има 39 г. юридически стаж, от който 9 г. съдия в Конституционния съд. От 2006 г. и до момента е доцент по граждански процес в Нов български университет. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - копия от трудови книжки;
  Не е представено към датата на провеждането на изслушването свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-жа Цачева. Тя подчерта, че именно опитът на г-жа Златарева е причината още на този етап от развитието на процедурата предложението на политическа партия ГЕРБ да е номинирането й за председател на ЦИК.
  В отговор на поставения й въпрос от народния представител Мая Манолова, г-жа Златарева изрази принципната си подкрепа за решението към ЦИК да се създаде Обществен съвет. Според нея именно това е формата на участие на гражданските организации в изборния процес. В същото време, според г-жа Златарева, присъствието на много хора по време на заседанията на ЦИК създава риск от затрудняване на работата на комисията, предвид кратките срокове, в които тя следва да се произнесе с важни за правилното протичане на изборите решения.
  4. Мария Христова Бойкинова е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-жа Бойкинова е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Университет за национално и световно стопанство. Има повече от 10 г. стаж. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и ксерокопие на удостоверението за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - справка за актуално състояние от Адвокатски съвет – София;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Цецка Цачева. Тя посочи, че кандидатът е доказан юрист с опит, което ще допринесе съществено за работата й като член на Централната избирателна комисия.
  В допълнение на представянето си Г-жа Бойкинова подчерта, че е била член и заместник - председател на секционни избирателни комисии, както и че от студентските си години има опит в изборния процес.
  В отговор на поставения й въпрос от г-жа Петя Тянкова, секретар по правни въпроси на президента, г-жа Бойкинова отговори, че ролята на Обществения съвет, определена в Изборния кодекс, е да следи работата на избирателната комисия отблизо, както и дали решенията й са правилни и обосновани.
  5. Емануил Христов Христов е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-н Христов е с висше образование специалност „Математика”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Климент Охридски”. Има повече от повече от 40 г. стаж. За периода 2011 до сега е член на Централната избирателна комисия за местни избори, избори за президент и вицепрезидент на Република България, национален и местни референдуми, избори на народни представители. Към предложението са приложени:
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше образование, ксерокопие от диплома за завършена следдипломна специализация с квалификация „математик”, удостоверение за завършен курс за допълнително обучение от Бургаски свободен университет, удостоверения за професионално обучение от Център за професионално обучение при „Информационно обслужване” АД;
  - свидетелство за съдимост.
  Допълнително са представени и:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – копие от трудова книжка.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-жа Цецка Цачева, която подчерта, че това е една номинация на математик с опит в Централната избирателна комисия и досегашен неин член.
  В допълнение на представянето си г-н Христов подчерта, че три четвърти от професионалния му опит е свързан с информационно обслужване и изграждане на информационни системи. Той посочи, че е изцяло запознат с технологията за произвеждане на избори, което би било полезно в Централната избирателна комисия, където са основно юристи.
  6. Йорданка Цвяткова Ганчева е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева и Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-жа Ганчева е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Технически университет гр. Варна. Има повече от 7 години юридически стаж. Била е член на общинска избирателна комисия през 2011 г. и на районна избирателна комисия за произвеждане на референдум през 2012 г. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопия от диплома за завършено висше юридическо образование и от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - копие от трудова книжка, копие от служебна книжка, копия от удостоверения, издадени от ЦИК;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Цачева. Тя наблегна на опита на кандидата в областта на произвеждането на избори, който би бил от значение за дейността й като член на ЦИК.
  В допълнение на представянето си г-жа Ганчева изтъкна и опита си в държавната администрация, при натрупването на който е придобила по-детайлни впечатления за процеса на организация на избори.
  В отговор на поставения й от народния представител Филип Попов въпрос, г-жа Ганчева подчерта значението на Обществения съвет към ЦИК за осигуряването на прозрачността и публичността в работата на ЦИК. Като гаранция за правилността на дейността му, тя посочи, че правата на Обществения съвет са законово определени и дейността му не може да ги надхвърля.
  7. Румен Лилянов Цачев е предложение за член на ЦИК от народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-н Цачев е с висше образование специалност „Публична администрация” със специализация „Държавна администрация” и специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Университет за национално и световно стопанство. Има повече от 30 г. стаж. За периода 2009 – 2013 г. е последователно член на Районна избирателна комисия за избори за народни представители и избори за членове на ЕП, председател на Общинска избирателна комисия за избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове и председател на Районна избирателна комисия за избори за народни представители. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от дипломи за завършено висше образование и по двете специалности, както и копие на удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - копие от осигурителна книжка и от служебна книжка;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-жа Цецка Цачева. Тя посочи, че това е опитен и подготвен кандидат, който ще бъде полезен в работата на ЦИК. Г-жа Цачева подчерта, че специализацията му по държавна администрация ще бъде ценна при работата с администрациите на Централната избирателна комисия, Народното събрание и Президентството.
  В допълнение на представянето си г-н Цачев увери, че има необходимия опит за член на Централната избирателна комисия.
  Народният представител Екатерина Заякова постави въпрос на кандидата за разликата между отменения и новия Изборен кодекс във връзка с начина на вземане на решение от Централната избирателна комисия и по–конкретно за новото решение, че при липса на необходимото мнозинство се смята, че е налице решение за отхвърляне, а не че органът не е взел решение, каквато е била предходната уредба. В отговора си г-н Цачев подчерта, че когато се взема решение в един колективен орган, е важно да има разбирателство между членовете му и то да е взето по определения в закона ред.
  8. Георги Славчев Баханов е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-н Баханов е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Климент Охридски”. Има повече от 10 г. стаж. За периода 2003 – 2007 г. е председател на Общинска избирателна комисия. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование, ксерокопие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – удостоверение, издадено от Адвокатска колегия – Благоевград, и копие от трудови книжки;
  - удостоверение от Централна избирателна комисия за местни избори;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-жа Цецка Цачева, която отбеляза, че това е кандидатура на един дългогодишен юрист и професионалист с опит в административната работа като заместник областен управител и с дългогодишен опит в избирателна комисия, който ще бъде полезен в изпълнение на задълженията на Централната избирателна комисия.
  Г-н Баханов подчерта, че предвид останалите номинации счита, че ще бъде създаден добър екип, който ще произведе прозрачни и честни избори.
  9. Цветозар Томов Томов е предложение за член на ЦИК на народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Красимир Велчев от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” – ГЕРБ, по предложение на 8 неправителствени организации. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 14, 03 ч.
  Г-н Томов е с висше образование специалност „Журналистика” от СУ „Климент Охридски” и докторантура по социология, история на социологията в Института по социология. Има повече от 25 г. стаж. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография.
  Към датата на провеждането на изслушването не са представени:
  - ксерокопие от диплома за завършено висше образование;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-жа Цецка Цачева, която отбеляза, че името на г-н Томов е широко известно на българската общественост и че неговата номинация е по предложение на неправителствени организации. Тя подчерта, че е била впечатлена от начина, по който г-н Томов е защитил номинацията си по време на изслушването, проведено от Комисията по взаимодействие с гражданските организации и движения към Народното събрание.
  Кандидатурата на г-н Томов беше подкрепена и от г-жа Мая Манолова, която подчерта, че такива номинации ще спомогнат обществото да има по-голямо доверие в Централната избирателна комисия, както и че такива номинации са гаранции за честни избори.
  В отговор на поставения му въпрос от проф. Михаил Мирчев от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ), г-н Томов отбеляза, че уредбата в Изборния кодекс относно определянето на термина „социологическа агенция” трябва да се разглежда по-либерално и личното му мнение е, че не вижда проблем, която да е организация, в рамките на правилата, да прави социологически изследвания във връзка с изборите. Той обаче уточни, че това тълкуване следва да бъде съгласувано и с юристите в ЦИК.
  Като въпрос към кандидата народния представител Иван Иванов изрази мнение, че присъствието на г-н Томов в ЦИК ще бъде гаранция за превенция срещу опити за манипулация на общественото мнение чрез представяне на различни резултати от социологически агенции. В допълнение на казаното от г-н Иванов, г-н Томов посочи, че важна роля тук имат и медиите, а Централната избирателна комисия може да упражнява контрол в рамките на законовите й правомощия. Според него отговорността за представените социологически данни е за агенцията, която е провела проучването.
  10. Севинч Османова Солакова е предложение на политическа партия „Движение за права и свободи” – ДПС. Предложението е внесено на 13 март 2014 г.; 15 ч. 19 мин.
  Г-жа Солакова е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има близо 20 г. юридически стаж. През 1995 г. е била член на Централната комисия за местни избори, а през 1996 г. - заместник-председател на Централната комисия за избиране на президент и вицепрезидент на РБ. През 1997 г. и от 2001 до 2005 г. е била заместник-председател на Централната комисия за избиране на народни представители. От 1999 до 2003 г. – заместник-председател на Централната комисия за местни избори. През 2001 г. е член на Централната комисия за избиране на президент и вицепрезидент на РБ, а от 2011 г. до сега – секретар на Централната избирателна комисия. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография.
  Към датата на изслушването не са представени ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование, документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж, и свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Четин Казак. Той обърна внимание, че г-жа Солакова има близо 20 г. юридически стаж, част от който като секретар по юридическите въпроси на президента на Република България и като директор на дирекция „Правна“ в Министерството на земеделието и храните. Кандидатът е заемал и длъжностите член и заместник-председател на Централната комисия за местни избори, заместник-председател и член на Централната комисия за избиране на президент и вицепрезидент на РБ, заместник-председател на Централната комисия за избиране на народни представители, а от 2011 г. до сега е секретар на Централната избирателна комисия.
  В допълнение на представянето си г-жа Солакова уточни, че висшето й образование включва не само специалността „Право“, но и специализация по „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски”, както и обучение в Института за подготовка на учители в гр. Силистра, а професионалният й опит е съсредоточен в сферата на административното право и процес и избирателното право.
  11. Ерхан Юксел Чаушев е предложение на политическа партия „Движение за права и свободи” – ДПС. Предложението е внесено на 13 март 2014 г.; 15 ч. 19 мин.
  Г-н Чаушев е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има над 15 години професионален опит. През 2007 г. е бил член на Централната комисия за избиране на членове на Европейския парламент и член на Централната избирателна комисия за местни избори. През 2009 г. е бил член на Централната комисия за избиране на членове на Европейския парламент и член на Централната избирателна комисия за парламентарните избори. От 2011 до 2014 г. е член на Централната избирателна комисия за: избиране на президент и вицепрезидент на РБ и местни избори (2011 г.), за произвеждане на национален референдум (2013 г.) и на парламентарни избори (2013 г.). Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  Допълнително бяха представени ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование, документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж, и свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Четин Казак. Той подчерта, че кандидатът е с над 15 г. професионален опит, който включва работа като юрисконсулт в дружествата „Метални конструкции – холдинг“ ЕАД и „Химко“ АД, а от 2002 до 2010 г. и като член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол. Г-н Чаушев е бил член на Централната комисия за избиране на членове на Европейския парламент през 2007 и 2009 г., на Централната избирателна комисия за местни избори през 2007 г., на Централната избирателна комисия за парламентарните избори през 2009 г., а от 2011 до 2014 г. е бил член на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на РБ и местни избори (2011 г.), на Централната избирателна комисия за произвеждане на национален референдум (2013 г.) и на Централната избирателна комисия за парламентарни избори (2013 г.).
  В изложението си кандидатът обърна внимание, че основният проблем, който ще стои пред новите членове на ЦИК, е провеждането на определен вид всестранно обучение на районните и секционните избирателни комисии относно дейностите, свързани с недействителните бюлетини и обработката на протоколите. Също така г-н Чаушев подчерта необходимостта от навременното приемане на Правилник за дейността на ЦИК, приоритизирането на задачите с оглед кратките срокове и провеждането на разяснителна кампания за гражданите, като съществени насоки, в които трябва да се ориентира работата на новите членове на ЦИК.
  12. Метин Мехмедов Сюлейманов е предложение на политическа партия „Движение за права и свободи” – ДПС. Предложението е внесено на 13 март 2014 г.; 15 ч. 19 мин.
  Г-н Сюлейманов е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Бургаски свободен университет. Има над 10 години професионален опит, от които 8 като адвокат. Участвал е при провеждането на всички избори от 1994 г. до сега, като е бил член в секционна и районна избирателни комисии. Той подчерта, че от 2005 до 2009 г. кандидатът е бил народен представител в 40-то Народно събрание и член на Комисията по правни въпроси и на Комисията по образование и наука. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – удостоверение от Висшия адвокатски съвет и справка от Адвокатски съвет – Шумен, отразяващи вписването в Регистъра на адвокатите към Адвокатски съвет - Шумен и актуалното състояние на кандидата.
  Допълнително са представени ксерокопие от трудова книжка и свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Четин Казак. Той подчерта, че кандидатът има над 10 г. професионален опит, от които 8 като адвокат, а от 2005 до 2009 г. е народен представител в 40-то Народно събрание и член на Комисията по правни въпроси и на Комисията по образование и наука. От 1994 г. до сега участва при провеждането на всички избори, като е бил член и на секционни, и на районни избирателни комисии. Г-н Казак акцентира, че благодарение на професионалния си опит кандидатът несъмнено би се справил с поставените му задачи в тази област.
  Г-н Сюлейманов обърна внимание, че освен юридическото си образование, има и специализация по „Икономика и езиково обслужване на бизнеса“, а адвокатската му практика е свързана с административното право и процес, но в случай, че бъде избран за член на ЦИК, би я преустановил, докато заема тази длъжност.
  13. Мария Веселинова Мусорлиева е предложение за член на ЦИК на народния представител Павел Шопов. Предложеното е внесено на 13 март 2014 г., 15, 56 ч.
  Г-жа Мусорлиева е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър”. Има повече от 20 г. юридически стаж. От 2009 г. член на ЦИК, а от 2011 г. и заместник председател на ЦИК. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание ;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - свидетелство за съдимост.
  Към датата на провеждането на изслушването не са представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Явор Нотев. Като акцентира върху авторитета на г-жа Мусорлиева в юридическите среди, той подчерта, че опитът й като член на дисциплинарни комисии към адвокатския съвет, ще допринесе за работата й като член на ЦИК.
  В допълнение на представянето й, г-жа Мусорлиева изтъкна опита си като международен наблюдател на избори в редица чужди държави. Като адмирира приемането на новия Изборен кодекс, тя обърна внимание, че предвидените в него кратки срокове за определени дейности на ЦИК, ще изискват максимална концентрация и организация на много високо ниво на бъдещия състав на ЦИК. Според нея има известен риск именно поради кратките срокове, да се създаде впечатление, че ЦИК не съблюдава заложените в Изборния кодекс правила за прозрачност и публичност.
  14. Ивилина Вергинова Алексиева е предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители, направено по предложение на множество неправителствени организации - Институт за модерна политика; ГК „Равни пред закона“; Център за независим живот; сдружение „Регион“; Европейски младежки алтернативи – Сливен; сдружение „Активно общество“ – Видин; Независимият съюз за защита на потребителите; Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите; Читалище „Вселена – 2003“ - Видин; Асоциация на рециклиращата индустрия; сдружение „Младежки инициативи в общността“; Национално сдружение „Диабет, преддиабет и метаболитен синдром“; сдружение „Глобална инициатива - София“; Фондация „Бъдеще 21 век“; сдружение „Модерна Враца“; непартийно движение „Модерна България“. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 30 ч.
  Г-жа Алексиева е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 15 г. стаж. През периода април 2005 – април 2009 г. е била член на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори на народни представители. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и копие на удостоверението за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – копие от акт за встъпване в длъжност на адвокат от 2001 г. и справка от регистъра; копие от трудов договор с Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (2005 г.), копие от длъжностната характеристика и копие от заповед за прекратяване на трудовото правоотношение (2009 г.); копие от трудов договор с Фондация „Институт за модерна политика“ (2009 г.); копие от трудова книжка; копие от служебна книжка; копие от осигурителна книжка; извлечение от Указ № 78/2005 г. на Президента на Републиката за назначаване на ЦИК за произвеждане на избори на народни представители;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Мая Манолова и г-н Борислав Цеков, представител на Института за модерна политика. Те обърнаха внимание на факта, че като представител на гражданското общество, г-жа Алексиева е защитавала много и различни каузи, а разностранният й опит като юрист, като наблюдател по време на избори, както и на експерт, работил по първия Изборен кодекс, би бил изключително полезен за един председател на ЦИК. С тази номинация вносителите отбелязаха, че изпълняват обещанието си да предложат за председател на ЦИК лице, което няма партийна обвързаност и е разпознаваемо сред гражданските организации като професионалист, доказал се като коректив на институциите по време на мандата на 40-то, 41-то и 42-то Народно събрание.
  От името на гражданските организации, които подкрепят кандидатурата, г-н Цеков изтъкна, че г-жа Алексиева по подходящ начин съчетава специализирания юридически поглед, активното гражданско застъпничество за честни избори и практическия опит в изборния процес, доказателство за което са и нейните публикации.
  В допълнение към представянето от вносителите, г-жа Алексиева сподели личния си мотив да приеме предизвикателството да участва като член на ЦИК – възможността да допринесе за това ЦИК да бъде професионална, да демонстрира почтеност, да изгради доверие, да съдейства за държавността в България, от различна позиция, след като години наред, при извършването на мониторинг на изборния процес, Институтът за модерна политика е проявявал критично отношение към тази дейност.
  15. Александър Андреев Андреев е предложение за член на ЦИК на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 33 ч.
  Г-н Андреев е с висше образование специалност „Право” от СУ „Св. Климент Охридски” и висше икономическо образование и двете с образователно-квалификационна степен „магистър”. Има повече от 20 г. стаж. През периода 2007 – 2014 г. последователно е бил член на Централна избирателна комисия за местни избори, на Централна избирателна комисия за избиране на народни представители, на Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, член и говорител на Централна избирателна комисия от 2013 г. до момента. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и от приложението към нея и копие на удостоверението за юридическа правоспособност;
  - свидетелство за съдимост.
  Допълнително бяха представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - удостоверение от Софийския адвокатски съвет, според което Александър Андреев е вписан в регистъра на адвокатите на 15.04.1993 г. и към настоящия момент продължава без прекъсване да упражнява адвокатска професия.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-н Спас Панчев. Той акцентира върху опита на г-н Андреев като преподавател и доктор по Международно частно право, дългогодишното му членство в ЦИК, международният му опит като участник в качеството на наблюдател в избори в други държави, доказал, че може да работи в екип и оценен положително и от колегите си в ЦИК, доказателство за което е изборът му за говорител на ЦИК.
  Като допълнение към представянето, г-н Андреев посочи участието си в семинари, организирани от Националното сдружение на общините в Република България с цел обучение по повод участието в изборния процес. Според кандидата пред ЦИК стоят редица предизвикателства, следва да бъдат приети много решения в кратък срок и всеки член на този орган трябва да положи максимални усилия за нормалното функциониране на ЦИК, за да се проведат нормални и прозрачни избори.
  16. Росица Борисова Матева е предложение за член на ЦИК на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 38 ч.
  Г-жа Матева е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 20 г. стаж. През периода 2005 – 2009 г. е била член на 25-та Районна избирателна комисия в София за провеждането на парламентарни избори, избори за президент и вицепрезидент и избори на членове на Европейския парламент от Република България. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопия от диплома за завършено висше юридическо образование (без приложението) и от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - свидетелство за съдимост.
  Допълнително бяха представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – удостоверение от Адвокатска колегия – Ловеч, според което Росица Матева е вписана в регистъра на адвокатите на 04.11.1993 г. и е с непрекъснати адвокатски права до момента.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Мая Манолова. Тя обърна внимание, че г-жа Матева е високо квалифициран и перфектен юрист, добре позната в адвокатските среди като отговорен адвокат с висок професионализъм, като юрист с практически опит в изборния процес в качеството си на член на районна избирателна комисия в гр. София и на наблюдател.
  В допълнение на представянето си, г-жа Матева уточни, че е била член на 25-та Районна избирателна комисия в гр. София.
  В отговор на поставения й въпрос г-жа Матева заяви категоричното си становище, провеждането на обучение от ЦИК за останалите избирателни комисии е не само право, но и задължение на ЦИК и изтъкна, че като член на районна избирателна комисия, тя многократно е провеждала обучение на секционни избирателни комисии.
  17. Таня Анчева Цанева е предложение за член на ЦИК на народния представител Мая Манолова и група народни представители, по инициатива на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ). Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 40 ч.
  Г-жа Цанева е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 30 г. стаж. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование (без приложението) и копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – копия на: удостоверение от Сдружение „ГИСДИ“ за осигурителен стаж; Удостоверение от „Форум“ АД за осигурителен стаж; Удостоверение от Министерството на външните работи за осигурителен стаж; Удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина за осигурителен стаж; Удостоверение от Софийски градски съд за осигурителен стаж; Заповед № 01-51/2014 г. на Председателя на Държавната агенция за бежанците при МС за назначаване на длъжност Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“; служебна бележка от Народното събрание относно експертна дейност по граждански договор през 1995-1996 г.; удостоверение за актуално състояние, издадено от Софийски градски съд през 2003 г., видно от което Таня Цанева е член на УС на сдружение „ГИСДИ“; удостоверение за актуално състояние, издадено от Софийски градски съд през 2005 г., видно от което Таня Цанева е член на УС на сдружение „ГИСДИ“; удостоверение за актуално състояние, издадено от Софийски градски съд през 2013 г., видно от което Таня Цанева е член на УС на сдружение „ГИСДИ“
  Към датата на провеждането на изслушването не е представено свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Мая Манолова. Тя представи г-жа Цанева като едно от ярките лица на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, с богат опит в изборния процес през последните 20 години, участвала като наблюдател в изборите. С нейната номинация вносителите изпълняват обещанието си да предложат кандидат от гражданското общество, и именно издигането на подобни кандидатури е лост за изграждане на доверие в ЦИК.
  От името на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, г-н Мирчев допълни, че г-жа Цанева е юрист с опит в много сфери на дейност – в бизнеса, държавните институции, изборната администрация и политическите процеси като цяло. Тя притежава комплексна компетентност, а богатата й юридическа практика й дава възможност, както за критика към закона, така и за правилното му прилагане. Г-жа Цанева познава всички необходими за изборния процес дейности и ги е ръководила през последните 20 години, тъй като именно сдружения като ГИСДИ са световно утвърдена спирачка срещу злоупотреби в изборите.
  Г-жа Цанева изтъкна удовлетворението си от приемането на новия Изборен кодекс и изрази надежда, че новата ЦИК ще успее да дефинира понятието „социологически агенции“, което е останало недефинирано в закона. Според нея Общественият съвет към ЦИК трябва да бъде не само коректив, но би следвало да вземе участие и в обучителното звено. Заявява, че ще продължава да отстоява принципите на законност, публичност, прозрачност, достъпност и равнопоставеност.
  В отговор на поставения й въпрос относно нейната позиция във връзка с възможността за допълване на закона чрез тълкуване от ЦИК, г-жа Цанева изрази становище, че в правомощията на ЦИК е да тълкува, а не да дописва закона.
  18. Камелия Стоянова Нейкова е предложение за член на ЦИК на народния представител Мая Манолова и група народни представители, по инициатива на Професионално обединение на държавните служители, фондация „Обща кауза“ и сдружение „Нова алтернатива“. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 41 ч.
  Г-жа Нейкова е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Русенски университет „Ангел Кънчев”. Има повече от 20 г. стаж. През периода 2001 – 2009 г. последователно е била член на Районни избирателни комисии, Общински избирателни комисии, Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Централна избирателна комисия за избиране на народни представители. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж - копие от трудова книжка; копие от служебна бележка от териториална дирекция на НАП – София за юридически стаж;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Мая Манолова. Тя акцентира върху респектиращия юридически опит на г-жа Нейкова, включително специализиран – била е член на различни избирателни комисии. Работата й по изготвянето на новия Изборен кодекс безспорно указва, че познава в детайли Изборния кодекс, включително в неговото развитие – извършените промени, мотивите за тях и момента на приемането им.
  От името на сдружение „Професионално обединение на държавните служители”, г-жа Олга Чернева допълни, че г-жа Нейкова е достойна кандидатура за ЦИК, тъй като има опит като държавен служител, на ръководни и експертни длъжности, познава много добре изборния процес, ползва се с висок авторитет, диалогична е и със своите знания и качества може да допринесе за авторитета на ЦИК.
  Г-жа Нейкова обърна внимание на обстоятелството, че с оглед насрочените частични местни избори, ще се наложи новите членове на ЦИК да прилагат както новия, така и отменения Изборен кодекс. Кандидатът подчерта предимствата на действащата уредба в сравнение с предходната нормативна база.
  В отговор на поставеният й въпрос във връзка със законовата уредба на правомощията на общинските избирателни комисии, г-жа Нейкова изрази мнение, че те продължават да упражняват правомощията си, като има възможност за допълване на техния състав.
  19. Румяна Кирилова Стоева /Сидерова/ е предложение за член на ЦИК на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 43 ч.
  Г-жа Сидерова е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 30 г. стаж. През периода 2001 – април 2014 г. последователно е била член на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент; Централната избирателна комисия за местни избори; Централната избирателна комисия за народни представители; Централната избирателна комисия за избор на членове на Европейския парламент от Република България; заместник-председател на Централната избирателна комисия от 2011 г. и до момента. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и приложението към нея;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – удостоверение от Софийския адвокатски съвет, за това, че от вписването в регистъра на адвокатите на 03.10.1980 г. до момента упражнява адвокатска професия без прекъсване и има над 33 години адвокатски стаж; копие от Определение от 29 юни 1977 г. на Софийския градски съд за успешно завършен едногодишен стаж;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителите кандидатурата беше представена от г-жа Мая Манолова. Тя акцентира върху дългогодишния опит на г-жа Сидерова като член на ЦИК, изключителният й професионализъм и фактът, че е запозната в детайли с дейността на ЦИК. Към тази оценка се присъедини и г-н Явор Нотев, който описа г-жа Сидерова като изключително принципен, честен и достоен човек.
  В допълнение на представянето си г-жа Сидерова изтъкна опита си в провеждането на избори, включително като наблюдател и застъпник, опитът си в местното самоуправление и адвокатската си практика, участието си в работни групи по изготвянето на двата изборни кодекса.
  В отговор на поставените й въпроси за основните предизвикателства пред ЦИК и възможните противоречия между членовете на ЦИК, основани на политически възгледи, г-жа Сидерова подчерта, че основно предизвикателство е създаването на добра организация на дейността, включително на Обществения съвет и, че не бива да се допуска споровете да блокират дейността на ЦИК, а прилагането на правните норми трябва да бъде пречупено на първо място през интересите на гражданите.
  20. Владимир Георгиев Пенев е предложение за член на ЦИК на народния представител Павел Шопов. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 16, 50 ч.
  Г-н Пенев е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър”. Има повече от 16 г. юридически стаж. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - свидетелство за съдимост.
  Към датата на провеждането на изслушването не са представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Явор Нотев. Той изтъкна професионалния и житейски опит на г-н Пенев, като го определи като авторитетна личност, на която може да с гласува доверие. Според г-н Нотев, фактът, че кандидатът не е участвал до момента в избирателни комисии не е пречка да бъде избран, тъй като отговаря на всички изисквания за член на ЦИК и се е доказал в друго професионално поприще като добър адвокат.
  В допълнение на представянето си г-н Пенев акцентира, че е юрист с богат професионален стаж в областта на административното и гражданското право, като адвокат е бил процесуален защитник във всички съдебни райони на страната, което е допринесло за натрупването на юридически опит.
  21. Иван Милков Гавазов е предложение за член на ЦИК на народния представител Дора Янкова от Парламентарната група на „Коалиция за България“. Предложението е внесено на 13 март 2014 г., 17, 00 ч.
  Г-н Гавазов е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има повече от 9 г. стаж. През периода 1998 –2013 г. последователно е бил член на секционни избирателни комисии и районни избирателни комисии за провеждане на местни, национални и европейски избори, както и на национален референдум. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование (без приложението към нея).
  Допълнително бяха представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – копие от трудова книжка, протокол за вписване като адвокат от Адвокатска колегия гр. Смолян от дата 01.06.2007г. и свидетелство за съдимост.
  Кандидатурата беше представена от г-жа Дора Янкова. Тя наблегна върху практическия опит, който г-н Гавазов е придобил с участието си в общински, районни и секционни избирателни комисии. Според нея работата му като адвокат е допринесла за опита му и като процесуален представител по обжалване на процедура по проведени кметски избори, както и за умението да води преговори при наличие на възникнали проблеми и конфликтни казуси.
  В допълнение на представянето си г-н Гавазов увери, че ако бъде избран за член на ЦИК, би работил за създаването на обучително звено за секционните комисии, което смята, че би било от голяма полза за работата им. Според него от съществена полза за ЦИК би било в тази насока работата да се основе на приемственост в дейността на досегашните състави на ЦИК.
  22. Ясен Георгиев Стоев е предложение за член на ЦИК на народния представител Георги Страхилов Свиленски от Парламентарната група на „Коалиция за България“. Предложението е внесено на 13.03.2014 г.; 17 ч. 38 мин.
  Г-н Стоев е с висше образование специалност „Право“, образователно-квалификационна степен „магистър” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има над 20 г. юридически стаж. През 2013 г. е бил член на Комисия по приемане, отчитане и оставяне за съхранение на всички изборни книжа и документи към 24-ти Многомандатен избирателен район град София. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - свидетелство за съдимост.
  Към датата на провеждането на изслушването не са представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж.
  Кандидатурата беше представена от г-н Свиленски, който наблегна на опита на кандидата в областта на наказателното право.
  В допълнение на представянето си г-н Стоев подчерта, че е юрист с 23 годишен стаж като адвокат и че е участвал в избирателни комисии. Според него оценката за правилата, съдържащи се в новия Изборен кодекс, зависи основно от това, как ще бъде прилаган на практика. Той смята, че за работата на ЦИК е от съществено значение да се създаде добре подготвено административно звено. Г-н Стоев увери, че ако бъде избран за член на ЦИК, в решенията си ще се ръководи само от закона и професионалния си опит и смята, че опитът му за работа в екип също би спомогнал в работата му като член на ЦИК.
  23. Таня Андонова Дишлиева е предложение за член на ЦИК на народния представител Жельо Иванов Бойчев от Парламентарната група на „Коалиция за България“. Предложението е внесено на 13.03.2014 г.; 17 ч. 48 мин.
  Г-жа Дишлиева е с висше образование специалност „Право“, образователно-квалификационна степен „магистър” от Университета за национално и световно стопанство. Има над 13 г. юридически стаж. През 2009 г. е била член на Районна избирателна комисия в изборен район № 23 – София град – за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ. От 2011 г. до сега е член на Общинска избирателна комисия – Столична община. През 2013 г. е била член на Районна избирателна комисия в изборен район № 23 – София град – за произвеждане на национален референдум и член на Районна избирателна комисия в изборен район № 23 – София град – за произвеждане на изборите за народни представители. Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - ксерокопие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът е назначен за член на РИК в изборен район № 23 – София град – за произвеждане на: изборите за народни представители на 21.05.2009 г., изборите за народни представители на 12.05.2013 г., национален референдум на 27. 01.2013 г.
  Към датата на изслушването не са представени документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж и свидетелство за съдимост.
  Кандидатурата беше представена от г-н Жельо Бойчев, народен представител от Коалиция за България, който подчерта, че има преки лични впечатления от работата на г-жа Дишлиева, тъй като е работил с нея и смята, че е много отговорна, безпристрастна и всеотдайна към това, което работи.
  В допълнение на представянето си г-жа Дишлиева обърна внимание, че освен като адвокат, има много голям опит от участия в районни избирателни комисии, което би било в полза на работата й ако бъде избрана за член на ЦИК.
  24. Цветан Александров Милев е предложение за член на ЦИК на народния представител Таско Михайлов Ерменков от Парламентарната група на „Коалиция за България“. Предложението е внесено на 13.03.2014 г.; 17 ч. 57 мин.
  Г-н Милев е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Югозападния университет „Неофит Рилски, гр. Благоевград и с висше образование специалност „Мениджмънт“, образователно-квалификационна степен „магистър” от Университета за национално и световно стопанство. Има над 15 години стаж, от които близо 10 г. юридически стаж. От 2007 г. до сега е член на Общинска избирателна комисия – Столична община. Бил е член на Районна избирателна комисия към 24-ти МИР за произвеждане на: парламентарни избори (2005 г.), избори за президент и вицепрезидент на РБ (2006 г.), избори за членове на Европейския парламент от РБ (2007 г.), избори за членове на Европейския парламент от РБ (2009 г.), парламентарни избори (2009 г.), национален референдум (2013 г.), парламентарни избори (2013 г.). Към предложението са приложени:
  - писмено съгласие по образец, приложение № 1 към Решението на Народното събрание;
  - писмена декларация, че отговоря на условията по чл.50, приложение № 2 към Решението на Народното събрание;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - ксерокопие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше икономическо образование;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж – удостоверение от Софийския адвокатски съвет за вписване в регистъра на адвокатите и актуално състояние, копие от акт за встъпване в длъжност на адвокат;
  - свидетелство за съдимост.
  От името на вносителя кандидатурата беше представена от г-н Жельо Бойчев, народен представител от Коалиция за България. Той подчерта, че г-н Милев е много добър професионалист, работил дълги години като член на избирателни комисии при произвеждани парламентарни и общински избори. Според него този опит е гаранция за добрата подготовка на г-н Милев в организиране на процеса по произвеждане на избори.
  В допълнение на представянето си г-н Милев акцентира, че е доказал професионализма си като адвокат, тъй като е работил дълги години в областта на търговското право. Наред с това, от 2005г. насам е участвал в работата на районни избирателни комисии. Като изрази адмирациите си за изготвения подробен и обстоен Изборен кодекс, той подчерта, че в него за първи път са уредени някои важни въпроси, като напр. районирането на големите градове. Г-н Милев увери, че ако бъде избран за член на ЦИК, би работил в насока за развитие на звеното за обучение на районите секционни комисии, тъй като не всички членове на районни избирателни комисии са юристи, което налага те да бъдат обучавани по-обстойно, за да се гарантира правилното протичане на изборния процес.

  Приложения:
  1. Копие от заявление от г-н Николай Гацев, вх. № 423-00-9/17.03.2014г.
  2. Копие от пълномощно;
  3. Копие от решение на Общото събрание на Синя коалиция от 15 март 2014 г.;
  4. Копие от лична карта на г-н Николай Гацев.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума