Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/03/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-33/21.03.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 12.03.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерския съвет – г-н Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”; от Министерството на икономиката и енергетиката – г-н Бранимир Ботев, заместник-министър, г-жа Зара Добрева, директор на дирекция „Правна” и г-жа Маргарита Златанова, началник на отдел „Нормативни актове”, дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от г-н Бранимир Ботев, който посочи, че предложените промени целят опростяване на съществуващите административни режими и облекчаване на бизнеса, както и усъвършенстване на действащата нормативна уредба чрез прецизиране на съществуващите норми и създаването на нови такива, отстраняване на несъответствия и допуснати технически грешки в тях.
  Г-н Джилджов посочи, че с § 72 и следващите, включени в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, се предлагат изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията, Закона за фуражите, Закона за търговския регистър и Закона за местните данъци и такси, които предвиждат въвеждане на комплексно административно обслужване и намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Емил Радев, Снежина Маджарова, Цецка Цачева, Филип Попов, Десислава Атанасова, Димитър Лазаров, Четин Казак, Иван Иванов, Данаил Кирилов и Екатерина Заякова.
  По отношение на измененията, предвидени в Закона за туризма бяха обсъдени въпроси, свързани с извършване на контрол за безопасността на плажове, водни атракциони и на басейни, предвидените часови пояси за предприемане на детски и ученически пътувания, премахването на задължителната категоризация, упражняване на контрол в случаи на детски и ученически посещения в къщи за гости, изискването балнеолечебните центрове да се разкриват като лечебно заведение за извънболнична помощ и дадената дефиниция на „екскурзия”. Г-н Казак посочи, че също така следва да бъдат определени срокове, в които всички подзаконови нормативни актове, предвидени в законопроекта, да бъдат приети.
  Народните представители разискваха и отпадането на задължението в Закона за местните данъци и такси за заплащане на такса при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината, както и предвидените изменения в Закона за търговския регистър. Г-н Радев отбеляза, че предвиденото намаляване на срока за произнасяне по заявления за вписване на първоначална регистрация намалява и възможността да бъде поискано от съда спиране на вписването. Това може да доведе до накърняване интересите на самите заявители в случаи на измама.
  В хода на дискусията народните представители изразиха несъгласието си с преходните и заключителните разпоредби законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма да се предвиждат и изменения в редица други закони. Те се обединиха около мнението, че измененията на всеки един от тези закони следва да бъдат направени в нарочни законопроекти, които да бъдат разгледани от съответните ресорни комисии в Народното събрание. В тази връзка следва Комисията по икономическа политика и туризъм като водеща комисия по този законопроект да направи проверка съгласно чл. 74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за съответствие на този законопроект с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане.

  Комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 „против” и 7 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума