Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/04/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-36/02.04.2014 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на 19.03.2014 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92/09.12.2013 г., внесен от Мая Манолова и Кирил Добрев и законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-01-10/04.02.2014 г., внесен от Министерския съвет, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС

  Общ проект!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


  (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм. бр. 10, 26 и 101 от 2009 г., бр. 62 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)


  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. председателите и заместник-председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор и неговите заместници;“.
  2. В т. 8 накрая се добавя „и кметските наместници.“
  3. В т. 9 накрая се добавя „и обществените посредници“.
  4. В т. 23 думите „и членовете на органите на управление или контрол“ се заменят с „членовете на органите на управление или контрол и служителите, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности.“
  5. Създава се нова т. 24:
  „24. членовете на комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, извън тези по т. 27;“

  6. Досегашните т. 24 и 25 стават съответно т. 26 и 27.

  § 2. В чл. 13, ал. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „14-дневен“.

  § 3. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Декларация по ал. 1 не се подава при промяна на длъжността в една и съща администрация.“

  § 4. В чл. 15 думата „7-дневен“ се заменя с „14-дневен“.

  § 5. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно само да се оттегли от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба, като подаде декларация по чл. 12, т. 4.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 думите „Алинеи 1 и 2 не се прилагат“ се заменят с
  „Алинея 1 не се прилага“.

  § 6. В чл. 20, ал. 1, изречение първо запетаята и думите „ако то е декларирало частен интерес” се заличават.

  § 7. В чл. 21, ал. 1 думите „заемащо публична длъжност“ се заменят с „което е заемало публична длъжност“.

  § 8. В чл. 22, ал. 1 думите „заемащо публична длъжност“ се заменят с „заемало публична длъжност“.

  § 9. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, наричана по-нататък "комисията" е независим държавен орган.“
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо след думата „председател“ се добавя „заместник-председател и един член“;
  б) в изречение второ след думата „председателя“ се добавя „заместник-председателя“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Членовете на комисията се избират, съответно назначават след проведена публична процедура, утвърдена от съответния орган. Процедурата съдържа условията и реда за номинирането, представянето и изслушването на кандидатите. Изслушването е публично.“
  4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея се създават изречения второ и трето: „Народното събрание се произнася по доклада с решение. Докладът се предоставя за сведение на президента на републиката и на Министерския съвет и се публикува на страницата на комисията в интернет.”
  6. Създава се ал. 9:
  „(9) Народното събрание осъществява парламентарно и гражданско наблюдение върху дейността на комисията”.

  § 10. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „юридическо образование“ се поставя запетая и се добавя „придобита юридическа правоспособност“.
  2. В ал. 2, т. 6 след думата „комисията“ се поставя запетая и думите „или с председателя“ се заменят със „с председателя или със заместник-председателя”.

  § 11. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „председателя“ се добавя “заместник-председателя“;
  б) в т. 2 цифрата „6“ се заменя с „три“.
  2. В ал. 2 след думата „председателя“ се добавя “заместник-председателя“.

  § 12. В чл. 22г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и се публикуват в срок до три дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание“.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Предложенията се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, и внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването.
  (3) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от 7 дни преди изслушването може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.“
  3. Досегашната ал.2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Народното събрание избира поотделно членовете на комисията, в т.ч. председател, заместник-председател и един член.“

  § 13. В чл. 22д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „Председателят“ се поставя запетая и се добавя „заместник-председателят“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „а заместник-председателят - с 10 на сто“.

  § 14. Член 22е се изменя така:
  „Чл. 22е. (1) Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
  1. установява наличието или липсата на конфликт на интереси;
  2. осъществява превантивна дейност във връзка с конфликта на интереси и несъвместимостите;
  3. води и поддържа регистрите по чл. 22и;
  4. извършва анализи на прилагането на закона;
  5. прави предложения и подава сигнали до органите по избора или назначаването, както и до комисиите по чл. 25, ал. 2, т. 1, 3 и 4;
  6. изготвя и приема методически указания по прилагането на закона;
  7. приема и внася в Народното събрание годишен доклад за дейността си;
  8. приема правилника по чл. 22а, ал. 6;
  9. приема вътрешни правила за работата на комисията и на нейната администрация;
  10. приема проекта на годишен бюджет на комисията;
  11. осъществява сътрудничество със сродни чуждестранни и международни институции;
  12. изпълнява и други правомощия, предвидени в този закон.
  (2) Председателят:
  1. представлява комисията;
  2. организира и ръководи дейността й;
  3. издава наказателни постановления за извършени нарушения на този закон;
  4. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета;
  5. назначава държавните служители в администрацията на комисията и прекратява служебните отношения с тях;
  6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в администрацията на комисията;
  7. изпълнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт.
  (3) Заместник-председателят изпълнява функции, възложени му от председателя, и го замества при негово отсъствие.“

  § 15. В чл. 22ж ал. 4 се отменя.

  § 16. В чл. 22з се създава ал. 4:
  „(4) Комисията може да поиска от съда разкриването на банкова тайна, когато това е необходимо за целите на закона.“.

  § 17. В чл. 22и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думата „сигнали“ се добавя „решения на комисията или искания“, след думите „за конфликт на интереси“ се добавя „или несъвместимост“, а думите „за установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „по тях“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В регистъра по ал. 1, т. 1 се описват пореден номер, дата и кратко описание на основанието за образуване на производството, подателят, номер, дата и съдържание на решението.“

  § 18. В наименованието на глава шеста накрая се добавя: „или несъвместимост“.

  § 19. Чл. 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Производство се образува от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
  1. с постъпване на сигнал в комисията;
  2. по решение на комисията;
  3. по искане на лице, заемащо публична длъжност.
  (2) Предварителна проверка се извършва от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по предложение на член на комисията въз основа на данни за конфликт на интереси или несъвместимост, съдържащи се в медийни публикации или събрани по образувано или прекратено производство, по ред, определен в правилника по чл. 22а, ал. 7.“

  § 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24, ал. 1 и ал. 4 след думата „интереси“ се добавя „или несъвместимост“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Разпределението на получените сигнали в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.“

  § 21. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По образувано производство комисията изисква необходимата информация и документи от комисиите по ал. 2, т. 1, 3 и 4, съответно от органа по избора или назначаването.“
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „по сигнала” се заменят с „по ал. 1”;
  б) в т. 3 след думите „общинските съветници“ съюзът „и” се заменя със запетая и след думата „кметовете” се поставя запетая и се добавя „обществените посредници и кметските наместници“.
  3. В ал. 3 думата „сигнала“ се заменя с „ал. 1“, а думата „него” се заменя с „нея”.

  § 22. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „заемащо публична длъжност“ се заменят със „срещу което е образувано производството“.
  2. Създават се ал. 2-4:
  „(2) Комисията предоставя на лицето, срещу което е образувано производството, за запознаване всички доказателства, събрани в хода на производството, и го изслушва.
  (3) Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи нови доказателства, които комисията да събере.
  (4) В производството пред комисията лицето, срещу което е образувано производството, може да се представлява от адвокат или друго лице по реда на Гражданския процесуален кодекс с писмено пълномощно.“

  § 23. Създават се чл. 26а и 26б:
  „Чл. 26а. За всяко от образуваните производства се определя докладчик измежду председателя, заместник-председателя и членовете на комисията. Определянето се извършва на случаен принцип чрез електронно разпределение при спазване поредността на постъпването на сигнала, искането или решението на комисията по чл. 23, ал. 1.
  Чл. 26б. Комисията прекратява образуваното производство с решение, когато:
  1. има влязъл в сила акт със същия предмет и страни;
  2. има висящо производство по този закон със същия предмет и страни;
  3. компетентен да се произнесе е друг орган;
  4. сигналът или искането са анонимни;
  5. сигналът или искането не съдържат конкретни данни за нарушение и такива не са представени в срока, определен от комисията;
  6. на други основания, предвидени в закон.”

  § 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен по решение на Комисията с 30 дни.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) С решението по ал. 1 комисията установява или не установява конфликт на интереси или несъвместимост.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) С решението, с което се установява конфликт на интереси, комисията налага административното наказание по чл. 35 и се произнася по чл. 33, ал. 2 и 3.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „председателя“ се поставя запетая и се добавя „заместник-председателя“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 след думата „съобщава” се добавя „в 10-дневен срок от приемането му”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Решението, с което се установява конфликт на интереси и се налага административно наказание може да се оспори от заинтересованото лице в 14-дневен срок от съобщаването му пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В частта за обжалване на наложеното административно наказание се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


  § 25. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Административнопроцесуалният кодекс.“

  § 26. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. (1) Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е основание за освобождаване от длъжност на лицето, заемащо публична длъжност, освен когато в Конституцията или в специален закон е предвидено друго.
  (2) Освобождаването от длъжност по ал. 1 се извършва по реда, определен в специалния закон.”

  § 27. В глава осма се създават чл. 33а и 33б:
  „Чл. 33а. (1) Отнема се в полза на държавата възнаграждението, получено от лицето, заемащо публична длъжност, за периода на изпълнение на правомощията или задълженията по служба, породили конфликта на интереси.
  (2) Отнема се в полза на държавата облагата, придобита от лицето, заемащо публична длъжност, или от свързано с него лице, в резултат на конфликта на интереси, ако има материален характер, освен ако подлежи на отнемане на друго основание, а ако липсва или е отчуждена – присъжда се нейната равностойност.
  Чл. 33б. Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на съответната институция.”

  § 28. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „1000 до 3000 лв.” се заменят с „200 до 2000 лв.”.
  2. В ал. 2 думите „ 3000 до 5000 лв.“ се заменят с „1000 до 3000 лв.“.

  § 29. В чл. 35, ал. 1 числото „5000” се заменя с „3000”.

  § 30. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Лице, което не предостави поисканите от комисията информация и документи в определените от нея срокове, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до 2000 лв.”.

  § 31. В чл. 39 думите „или 21“ се заличават, а думите „10 000 до 15 000 лв.“ се заменят с „2000 до 4000 лв.“.

  § 32. Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. (1) Лице, заемало публична длъжност, което след освобождаването му от длъжност наруши ограничение, предвидено в глава пета, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
  (2) На едноличния търговец или юридическото лице, с което лицето по чл. 21 или 22 е сключило договор или което се представлява или управлява от лице по чл. 21 или 22, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
  (3) Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
  2. в случаите по ал. 2 – имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.”

  § 33. В чл. 43 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Глобите и имуществените санкции по чл. 34, 36-41 се налагат с наказателно постановление, издадено от председателя на комисията. Актовете за установяване на административното нарушение се съставят от длъжностно лице, определено от председателя.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 34. Образуваните към датата на влизане в сила на този закон производства за установяване на конфликт на интереси се довършват по досегашния ред.
  § 35. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
  бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от
  2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от
  2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.), в чл. 74, ал. 1, т. 3 след думите „председателя на Държавната комисия по хазарта“ се поставя запетая и се добавя „председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума