Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
10/04/2014 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-38/10.04.2014г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от Цецка Цачева Данговска, Красимир Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г., приет на първо гласуване на 03.04.2014 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение на
  Изборния кодекс
  (ДВ, бр. 19 от 2014 г.)

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Наименованието на закона се изменя така:
  „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г.)“
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 46 се правят следните изменения:
  т.1, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник – председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“.
  т.2, ал. 8 се изменя така:
  „(8) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по ал. 7, се запазва съотношението между представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията“.
  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  § 1, т. 2 се изменя така:
  „т. 2. В чл. 46, ал. 8 се правят следните изменения:
  Думите „При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по ал. 7“ се заменят с „При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия от президента“, а пред думата „представените“ се добавя „парламентарно“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  § 1. т.2 относно чл. 46, ал. 2 се изменя така:
  „При назначаване на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник – председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.“
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.“

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се нов § 2 със следното съдържание:
  „§ 2. В чл. 218, ал. 4 думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 218, ал. 4 думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 3 със следното съдържание:
  „§ 3. В чл. 238, ал. 4, изр. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 3:
  § 3. В чл. 238, ал. 4, изречение второ думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 4 със следното съдържание:
  „§ 4. В чл. 261, ал. 1, т. 4 думата „квадратчетата“ се заменя с „кръгчетата“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 4:
  § 4. В чл. 261, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 5 със следното съдържание:
  „§ 5. В чл. 265, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 5:
  § 5. В чл. 265, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 6 със следното съдържание:
  „§ 6. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 7 след думата „квадратчето“ се добавя „и/или кръгчето“.
  2. В ал. 3, т. 6 след думата „квадратче“ се добавя „или кръгче“.
  3. В ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“ и накрая се добавя „и кръгчета“.“
  Предложенията по т. 1 и т. 2 са оттеглени.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и предлага да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 278, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 7 със следното съдържание:
  „§ 7. В чл. 279, ал. 1, т. 4, буква „а“ след думата „квадратче“ се добавя „или кръгче“.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 8 със следното съдържание:
  „§ 8. В чл. 280, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 7:
  § 7. В чл. 280, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 9 със следното съдържание:
  „§ 9. В чл. 371, ал. 1, т. 4 думата „квадратчетата“ се заменя с „кръгчетата“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 8:
  § 8. В чл. 371, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 10 със следното съдържание:
  „§ 10. В чл. 421, ал. 1, т. 5 думата „квадратчетата“ се заменя с „кръгчетата“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 9:
  § 9. В чл. 421, ал. 1, т. 5 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 11 със следното съдържание:
  „11. В чл. 427, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 10:
  § 10. В чл. 427, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 12 със следното съдържание:
  „§12. В чл. 437 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, т. 7 след думата „квадратчето“ се добавя „и/или кръгчето“.
  2. В ал. 3, т. 6 след думата „квадратче“ се добавя „или кръгче“.
  3. В ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“ и накрая се добавя „и кръгчета“.“
  Предложенията по т. 1 и т. 2 са оттеглени.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за т. 3 и предлага да се създаде § 11:
  § 11. В чл. 437, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 13 със следното съдържание:
  „§ 13. В чл. 438, ал. 1, т. 5, буква „а“ след думата „квадратче“ се добавя „или кръгче“.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 14 със следното съдържание:
  „§ 14. В чл. 439, ал. 6 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 12:
  § 12. В чл. 439, ал. 6 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

  Заключителна разпоредба

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Наименованието на подразделението на закона се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Създава се § 15 със следното съдържание:
  „В срок до три дни от влизането в сила на този закон президентът предприема необходимите действия за привеждане на състава на Централната избирателна комисия в съответствие с чл. 46, ал. 3.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 2 в Заключителни разпоредби
  „Президентът издава указ за попълване състава на Централната избирателна комисия съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизане в сила на този закон.“
  § 2 става § 3
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 13:
  § 13. Президентът на републиката издава указ за попълване състава на Централната избирателна комисия съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизането в сила на този закон.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

  Предложение от нар. пр.Четин Казак:
  Досегашният § 2 става § 16.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума