Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/04/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-39/10.04.2014г.
  Относно: Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 07.03.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 2.04.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 07.03.2014 г.
  На заседанието присъстваха от Министерски съвет: г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие и г-н Георги Йончев - държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика” към Министерски съвет; от Министерство на регионалното развитие: г-жа Албена Михайлова, директор на дирекция „Правна” и г-жа Елисавета Кисьова, началник на отдел в дирекция „Правна”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Даниела Бобева.
  Законопроектът предвижда отмяна на Закона за публично-частното партньорство. Мотивите към законопроекта подчертават, че законът е неработещ, с ограничен обхват и до момента не са осъществени значителни проекти, свързани с публично-частното партньорство. Липсват достатъчно механизми, които да гарантират съответствието между държавните и общинските приоритети в областта на публично-частното партньорство, което затруднява единното планиране и приемане на обща концепция за публично-частни партньорства и води до блокиране на дейността на институциите и създава проблеми за реализиране на големите инфраструктурни проекти.
  Посочва се също, че подзаконовата рамка е недостатъчно разработена като не са приети нужните методологии, указания и образци на документи и не са разписани подробно критериите за включване на ПЧП проекти в стратегическото планиране; все още не е създаден регистър на ПЧП при Министерство на финансите, необходим за осигуряване на публичност; липсват достатъчно стимули за инициатива от страна на заинтересовани лица.
  Г-жа Бобева подчерта, че отмяната на Закона за публично-частното партньорство няма да създаде пречки за реализиране на публично-частни партньорства, а напротив ще облекчи създаването на такива. Ще се използва максимално редът на Закона за концесиите, както и разпоредбите на действащите специални закони като по този начин ще се позволи един по-секторен подход в реализирането на публично-частните партньорства.
  В хода дискусията народният представител Данаил Кирилов изрази мнение, че независимо, че съществуват проблеми по отношение на Закона за публично-частното партньорство, те не са неотстраними и не се налага отмяна, а по-скоро ревизия на закона. Прилагането на Закона за концесиите по отношение на частна държавна собственост или частна общинска собственост е свръх тежка форма. Освен това, според него, Законът за публично-частното партньорство предвижда по-гъвкави и по-работещи и модерни от правно техническо естество решения.
  Народният представител Емил Радев посочи, че отмяната на Закона за публично-частното партньорство ще свали контрола при разходването на държавни средства и разпореждането с държавно и общинско имущество. Той подчерта също така, че с отмяната ще отпадне и изискването за смесените дружества да приведат уставите си в съответствие като дадат на държавата и общините блокиращи квоти в общото събрание.

  Комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 07.03.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума