Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/06/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-46/24.06.2014г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 30.05.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 18 юни 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 30.05.2014 г.
  Народният представител Светла Бъчварова представи мотивите на законопроекта, който съдържа допълнения в две насоки. Първата засяга необходимостта от промяна на административното разпределение на площите в процедурата по чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Друга група допълнения касае неприети текстове на преходни и заключителни разпоредби във връзка с последното изменение на закона. Такива са нормите относно ревизия на сключените през последните пет години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, започналите, но недовършени производства по реда на чл. 37и - 37п, срокът, в който лицата изпълняват изискванията на чл. 3, ал. 7, както и санкцията за това, и срокът, в който Министерският съвет привежда в съответствие със закона Правилника за неговото прилагане.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Снежина Маджарова, Янаки Стоилов, Филип Попов, Смиляна Нитова и Четин Казак.
  В хода на дискусията народният представител Данаил Кирилов изрази мнение, че чрез разпоредбата на § 1 се ограничава правото на собственост върху земеделските земи. Г-жа Бъчварова поясни, че този текст касае само служебни споразумения и не ограничава собствениците да ползват земята си. Също така бе поставен въпросът дали при проверката съгласно § 2 договорите следва да съответстват на действащото към момента на сключването им законодателство или на действащото към момента на проверката. Народните представители Янаки Стоилов, Филип Попов, Смиляна Нитова и Четин Казак изразиха принципна подкрепа на законопроекта. Г-н Казак подчерта необходимостта от прецизиране на текста на § 2 във връзка с начина, по който ще се извърши нарочната проверка, и правните последици от нея, като също така изрази препоръка да се осмислят още веднъж внимателно ограниченията относно правото на собственост, залегнали в чл. 3, ал. 7. Народните представители се обединиха около становището, че законопроектът следва да бъде подкрепен с оглед значимостта на материята, която урежда.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисия по правни въпроси с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 30.05.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума