Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/07/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-49/03.07.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 454-01-60/11.06.2014 г, внесен от Цецка Цачева и група народни представители и законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81/30.06.2014 г., внесен от Йордан Цонев

  На свое заседание, проведено на 2 юли 2014 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 454-01-60/11.06.2014 г, внесен от Цецка Цачева и група народни представители и законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81/30.06.2014 г., внесен от Йордан Цонев.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието: Диана Вакараелска - директор на отдел „Нормотворчество”, Христина Василева - държавен експерт и Мария Филипова - старши експерт. От Върховен касационен съд: - Павлина Панова - председател на Наказателната колегия. От Българска народна банка: Нина Стоянова - главен юрист на БНБ. Представители от Обществен съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения на НС.
  По законопроекта, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители в Комисията по правни въпроси постъпи становище от Министерството на правосъдието. В него е изразена тезата, че увеличаването на размерите на наказанията е отклонение от съвременните тенденции в наказателното право за намаляване на наказателната репресия и прилагане на други превантивни мерки.
  От името на вносителя законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители беше представен от народния представител Димитър Лазаров. Той мотивира съдържащите с в проекта предложения за увеличаване на наказанията за пътнотранспортни престъпления, извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техните аналози с продължаващата тенденция за увеличаване на броя на жертвите от такива посегателства. Това, според вносителите на проекта, налага предприемането на законодателни мерки в предложената насока, чрез които да се засили превантивният ефект на тези наказателноправни норми. Димитър Лазаров акцентира, че предложението в проекта за извеждането в самостоятелен състав на случаите, когато деецът на пътнотранспортното престъпление е избягал от местопрестъплението, не изразява воля за създаване на по-леко наказуем състав, а е предназначено да се запазят предвидените и в момента размери на наказанията за тази хипотеза, когато не са налице други квалифициращи обстоятелства.
  Народният представител Йордан Цонев представи мотивите на внесеният от него законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Той акцентира, че проектът е насочен към създаване на механизъм за превенция срещу поведение, чрез което се засяга нормалното функциониране на паричната и кредитната система като съществен елемент от националната сигурност на държавата.
  Принципна подкрепа за двата законопроекта беше изразена и от г-жа Павлина Панова, която формулира и предложения, насочени към подобряване на редакцията на предложените в тях норми.
  В обсъждането на законопроектите участие взеха народните представители Димитър Лазаров, Хамид Хамид, Филип Попов, Данаил Кирилов, Екатерина Заякова, Митхат Метин, Смиляна Нитова и Четин Казак.
  По отношение на законопроекта, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, народните представители Димитър Лазаров, Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Митхат Метин и Четин Казак се обединиха около становището, че увеличаването на санкциите за пътнотранспортните престъпления, извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техните аналози, е крачка към засилване на превантивния ефект, към който са насочени тези наказателноправни норми. Народните представители Филип Попов, Екатерина Заякова и Смиляна Нитова изразиха съмнение, че сам по себе си този подход не би довел до търсения превантивен ефект, тъй като от съществено значение е и прилагането на тези норми в частта относно определянето на наказанието за всеки конкретен случай.
  По отношение на законопроекта, внесен от народния представител Йордан Цонев, с който се предлага криминализирането на разпространението на заблуждаваща или невярна информация за банки или финансови институции, чрез което може да се създаде смут и страх в населението, преобладаващата част от участниците в дискусията адмирираха бързата и своевременна реакция за реализация на законодателна инициатива, което според тях ще има принос в успокояването на обществото. Безспорно е, че създалата се ситуация изисква едновременното предприемане на множество мерки от страна на държавата, които в своята съвкупност да съставляват достатъчните гаранции за недопускане на последващи събития от същия характер. Според народния представител Екатерина Заякова, проектът не съответства на изискването за стабилност на законодателството, тъй като не е предизвикан от явление, което се нуждае от трайна уредба. Според народните представители Филип Попов, Екатерина Заякова и Смиляна Нитова, непрецизната правна техника на предложението, създава сериозен риск от противоречиво тълкуване и противоречива съдебна практика по прилагането му. Според народните представители Димитър Лазаров, Хамид Хамид, Данаил Кирилов и Четин Казак, за да се изрази действителната воля на законодателя, съставът следва да предвиди като съставомерен елемент цел за придобиване на облага или за причиняване на вреда, както и да определи, че поведението е престъпление, само когато деецът знае, че разпространената от него информация е невярна. Така ще се установи по безспорен начин, че престъплението изисква само пряк умисъл, ще се ограничи приложното поле на състава само за онова поведение, което в действителност е общественоопасно и няма да възникнат съмнения за разграничението между състава на престъплението и състава на административното нарушение по Закона за кредитните институции. Народният представител Димитър Лазаров изрази и мнение, че следва да се обмислят и възможностите за предвиждане на наказание конфискация за случаите, когато с извършеното престъпление са причинени значителни вредни последици или са придобити значителни облаги, както и за включването на престъплението в каталога по чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

  След проведената дискусия, Комисия по правни въпроси
  - с 10 гласа „за”, 0 „против” и 5 ”въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-60/11.06.2014 г, внесен от Цецка Цачева и група народни представители;
  - с 10 гласа „за”, 0 „против” и 5 ”въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81/30.06.2014 г., внесен от Йордан Цонев.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума