Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/07/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-54/22.07.2014г.
  Относно: Законoпроект за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България“ ЕАД, внесен от Министерски съвет на 17.07.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 22 юли 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България“ ЕАД, внесен от Министерски съвет на 17.07.2014 г.
  На заседанието присъстваха г-н Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, г-жа Борислава Стоянова – държавен експерт в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката и г-н Стефан Цалов – представител на „Джереми България“ ЕАД.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-н Димитров.
  Споразумението има за предмет предоставяне от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и „Джереми България“ ЕАД на неотменим мандат на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да осъществява безвъзмездно от името на „Джереми България“ ЕАД функции по отношение на Мецанин фонда, съгласно учредителните споразумения, сключени между ЕИФ, от името и за сметката на „Джереми България“ ЕАД, съгласно договора за Холдингов фонд.
  Датата на влизане в сила на мандата е тази, на която са налице кумулативно изискванията: договорът за Холдингов фонд да е прекратен, ЕИФ да прехвърли акциите си в „Джереми България“ ЕАД на МИЕ или на лице, определено от него, ЕИФ да преустанови осъществяването на дейността на Холдингов фонд и да не е обявено основателно прекратяване на Рамковото споразумение или Финансовото споразумение. Като предварително условие за влизане в сила е предвидено уговарянето в Операционното споразумение за Мецанин фонд на фигурата, статуса и участието, без право на глас, на наблюдател в заседанията на Консултативния съвет. Изключение относно влизането в сила е предвидено във връзка с правилата за назначаване на наблюдател и тези за консултативния механизъм – те влизат в сила от датата на подписване на Споразумението и запазват действието си до датата на неговото прекратяване или до 1 януари 2016 г., в случай че Споразумението не влезе в сила.
  Предвидено е срокът на Споразумението да е до прекратяване или приключване на Мецанин фонда или до излизане на „Джереми България“ ЕАД от него, като са уговорени и случаи на прекратяването му преди някоя от тези дати в случай на виновно неизпълнение на някоя от страните. Специална клауза урежда, че ако ратификацията на Споразумението не се извърши до 30 септември 2014 г., то същото ще се счита за недействително.
  Съгласно чл. 9 и 10 от Споразумението, то се тълкува в съответствие с материалните закони на Република България, а в случай на спор компетентен е нарочен арбитраж в съответствие с арбитражните правила на Международната търговска камара.
  В хода на дискусията нар. представител Четин Казак постави въпрос какво налага спешната ратификация на мандатното споразумение. Г-н Димитров отговори, че с оглед времевия период, по-бързото ратифициране на споразумението ще доведе до по-скорошно инвестиране на средствата в българската икономика.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България“ ЕАД, внесен от Министерски съвет на 17.07.2014г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума