Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/07/2014 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-53/22.07.2014г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-60/11.06.2014 г., внесен от Цецка Цачева и група народни представители и законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81/30.06.2014 г., внесен от Йордан Цонев

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

  (обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 3.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975 г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр. 44 от 5.06.1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г., попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от 21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989 г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., доп., бр. 10 от 2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от 9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г., изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от 23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г., бр. 26 от 30.03.2004 г., бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 24 от 22.03.2005 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 38 от 11.05.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., доп., бр. 85 от 23.10.2007 г., в сила от 23.10.2007 г., изм., бр. 89 от 6.11.2007 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 22.02.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., доп., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., доп., бр. 19 от 6.03.2012 г., изм. и доп., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 8.09.2012 г., изм., бр. 17 от 21.02.2013 г., доп., бр. 61 от 9.07.2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г., бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така:
  З А К О Н
  за допълнение на Наказателния кодекс

  § 1. В Глава шеста, раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитна система” се създава чл. 252а:
  „Чл. 252а. (1) Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението се наказва с лишаване от свобода от две до пет години.
  (2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до десет хиляди лева.”

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители
  В глава шеста, раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитната система се създава чл.252а:
  Чл. 252а (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини вреда другиму разпространява неверни сведения за финансовото състояние на банка или финансова институция, и от това могат да настъпят значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от една до три години.
  (2) Когато от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици или е получена имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  (3) Длъжностно лице, което не предостави информация, дължаща се по силата на нормативен акт за дейността или състоянието на банка или финансова институция, или предостави такава невярна такава информация, се наказва с наказанието по ал.2.
  (4) Когато от деянието по ал. 3 са настъпили значителни вредни последици или е получена значителна имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от десет до тридесет хиляди лева.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
  § 1. В Особената част, в глава шеста, раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитната система” се създава чл. 250а:
  „Чл. 250а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини вреда другиму разпространява неверни сведения за финансовото състояние на банка или финансова институция, и от това могат да настъпят значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години.
  (2) Когато от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици или е получена имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на длъжностно лице, което не предостави информация, която се дължи по силата на нормативен акт или предостави невярна информация за дейността или състоянието на банка или на финансова институция, и от това могат да настъпят значителни вредни последици.
  (4) Когато от деянието по ал. 3 са настъпили значителни вредни последици или е получена значителна имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от седем до десет години и глоба от двадесет до петдесет хиляди лева.”

  § 2. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в текста преди б. „а” думите „или деецът е избягал от местопроизшествието” се заличават.
  б) в б. „а” думите „пет години” се заменят с „шест години”, а думата „осем” се заменя с „десет”.
  в) в б. „б” думите „десет години” се заменят с „петнадесет години”, а думите „петнадесет години” се заменят с „двадесет години”.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  (5) Ако деецът е избягал от местопроизшествието, наказанието е:
  а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от една до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до осем години;
  б) при смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
  (6) Наказанието по буква „б” на ал. 5 се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица или телесна повреда на едно или повече лица.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до една година” се заменят с „от една до три години”, а накрая се добавя „ и с глоба от двеста до хиляда лева”.
  2. В ал. 2 думите „две години” се заменят с „от една до пет години”, а думите „от сто до триста лева” се заменя с „от петстотин до хиляда и петстотин лева”.
  3. В ал. 3 думите „до две години” се заменят с „една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 343в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Който управлява моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА”

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. § В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., изм., бр. 61 от 9.08.2011 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.11.2011 г.; изм. с Решение № 10 от 15.11.2011 г. на Конституционния съд на РБ; доп., бр. 19 от 6.03.2012 г., в сила от 6.03.2012 г., изм., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 8.09.2012 г., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. и доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр. 21 от 8.03.2014 г.) в чл. 35, ал.2 числото „250” се заменя с „250а”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума