Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/07/2013 първо гласуване

  Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, №354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, №354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02. 07. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Милка Гечева – началник на ДНСК и г-жа Жанет Жикова – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие. От името на вносителите проектът за решение бе представен от г-н Димчо Михалевски.
  Основната причина за предлаганият проект на решение са зачестилите случаи в последните месеци назад във времето на незаконно строителство в зоната на Черноморското крайбрежие, които са в резултат на неизпълнени задължения на органи на изпълнителната власт по опазване на околната среда, произтичащи от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  С предлаганото решение Народното събрание ще задължи изпълнителната власт да предприеме незабавни мерки за извършване на преки геодезически измервания и изработване на специализирани карти и регистри за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, както и да стартира процедура по реда на Закона за защитените територии за опазване на изключително ценни територии в зоната на крайбрежието чрез създаването на Национален парк «Българско Черноморие» и включването им в неговия териториален обхват.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект за решение. Предлаганият мораториум ще осигури опазването на околна среда и съхраняването на биологичното разнообразие на територията на Черноморското крайбрежие и ще предотврати евентуални негативни последици, които биха могли да настъпят в тези територии.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, №354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума