Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/07/2013 първо гласуване

  Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, №354-02-13, внесен от Сергей Станишев и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г. съвместно с Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, №354-02-13, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 31. 05. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Милка Гечева – началник на ДНСК и г-жа Жанет Жикова – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие. От името на вносителите проектът за решение бе представен от г-н Димчо Михалевски.
  Една от основните причини за предлагания проект на решение е, че в последно време за зачестили случаите на издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи – предимно използвани за жилищни нужди, които продължително време са били ползвани като такива в резултат на бездействие от страна на компетентните органи. При изпълнението на заповедите за премахването на такива строежи не се отчитат последиците за обитателите им, включително и риска за засегнатите лица да останат бездомни. Според мотивите на вносителите, в практиката на Европейския съд за правата на човека са налице няколко случая на спечелени дела срещу държавата срещу подобни действия. Изложени са аргументи от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и от Протокол №1към Конвенцията относно правото на всяко физическо или юридическо лице мирно да се ползва от своята собственост. Предвидените мерки в действащото законодателство не позволяват спазване на принципа за съразмерност и предварителна оценка на предприетите от държавата принудителни мерки. Това от своя страна обуславя необходимостта от приемане на законови промени, с които да се прецизират разпоредбите от националното ни законодателство в областта на незаконното строителство.
  В тази връзка се предлага в кратък срок да бъдат изготвени и внесени за разглеждане от Народното събрание пакет от законови промени, с които да се въведат допълнителни и ясни критерии за премахване на незаконни строежи, които засягат обществени интереси, както и съответните изисквания към компетентните органи за извършване на предварителна оценка на последиците от премахването, риска за обитателите и предприемане на предварителни алтернативни мерки за преодоляване на негативните явления.
  В хода на дискусията изказалите се членове на комисията подкрепиха предложения проект, като всички обърнаха внимание, че се касае за временна мярка, в срока на действие на която трябва да се намерят адекватни законодателни решения, които да съответстват на принципите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и да бъдат съобразени с практиката на Европейския съд за правата на човека. Направени бяха и предложения за прецизиране на текста на т. 1 от проекта за решение, като думите «жилищни нужди» се заменят с «постоянно обитаване като единствено жилище» и да се създадат нови т. 5 и 6 със следното съдържание:
  5. Срока на действие на мораториума по т. 1, 2 и 3 е до 30 ноември 2013 г.
  6. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, №354-02-13, внесен от Сергей Станишев и група народни представители с предложените изменения и допълнения от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума