Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
09/07/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 354 – 01 – 37, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители
  Д О К Л А Д  На извънредно заседание, проведено на 9 юли 2013 г. съвместно с Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354 – 01 – 37, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 04. 07. 2013 г.
  В заседанието взеха участие г-н Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, представители на Министерството на регионалното развитие, на Камарата на архитектите, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на Камарата на строителите.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Димчо Михалевски.
  Предлаганите промени в Закона за устройство на територията са във връзка с Решението на НС от 29 май 2013г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе преобразувано в Министерство на регионалното развитие и бе създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Основната цел на предлагания законопроект е да бъдат определени функциите на двете министерства, правомощията на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране, както и да бъдат уредени заварените правоотношения, свързани с досегашните правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Законопроектът предвижда министърът на регионалното развитие да осъществява държавната политика по устройство на територията, да координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт и на органите на местното самоуправление и местната администрация, да извършва методическо ръководство и да упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията, както и да назначава Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и да организира неговата работа.
  Предвижда се министърът на регионалното развитие да разрешава изработването и да одобрява общите устройствени планове на селищните образувания с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на проектите за подробни устройствени планове за обекти с национално значение или разположени на територията на повече от една област, както и парцеларните планове за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии I и II категория. Министърът на регионалното развитие ще съгласува идейните инвестиционни проекти и ще одобрява техническите и работните инвестиционни проекти и ще издава разрешенията за строеж за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение. Тези правомощия на министъра на регионалното развитие съобразяват спецификата на инвестиционните предложения, обхващащи повече от една област, както и тези за изграждането на обекти с национално значение, необходимостта от провеждане на допълнителни съгласувателни процедури във връзка с управлението на публичната държавна собственост, както и ефективност в работата на администрацията.
  В изпълнение на правомощията си в областта на устройство на територията министърът на регионалното развитие ще определя правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ще утвърждава решенията на НЕСУТРП, с които са приети специфични правила и нормативи и ще издава подзаконовите нормативни актове в областта на устройството на територията. Министерството на регионалното развитие упражнява мониторинг и осъществява дейностите по противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси.

  Законопроектът предвижда министърът на инвестиционното проектиране да осъществява държавната политика по инвестиционното проектиране и строителството, да извършва методическо ръководство и да упражнява контрол върху цялостната дейност на Дирекцията за национален строителен контрол, както и да издава подзаконовите нормативни актове, предвидени в ЗУТ в процеса на инвестиционното проектиране и строителството.
  Правомощията на министъра на инвестиционното проектиране включват методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на новите общи устройствени планове на общините, както и правомощието да разпределя средствата от държавния бюджет за финансирането им, определени в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  Министърът на инвестиционното проектиране ще осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи. Предвижда се той да съгласува и одобрява инвестиционни проекти и да издава разрешения за строеж за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв., както и да издава самостоятелно или съвместно с министъра на регионалното развитие и с други компетентни министри наредби за определяне на съществените изискванията към строежите, както и подзаконови нормативни актове, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както и други изисквания за безопасност и за устойчиво развитие на природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия.
  Министърът на инвестиционното проектиране ще предлага на Министерския съвет наредба за определяне на реда за издаване на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти и на разрешение за издаване на български технически одобрения, и упражнява контрол върху дейността на лицата, получили разрешения за извършване на тези дейности.
  Министърът на инвестиционното проектиране ще упражнява контрол по спазването на ЗУТ при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. При упражняване на правомощията си по ЗУТ министърът на инвестиционното проектиране се подпомага от национален експертен съвет по инвестиционно проектиране.
  В съответствие с предложеното разпределение на функциите между Министерството на регионалното развитие и на Министерството на инвестиционното проектиране и правомощията на двамата министри по Закона за устройство на територията, в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са уредени правомощията на министъра на регионалното развитие по заварените случаи и са предложени промени и в други закони, в които до сега са уредени правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Министерството на регионалното развитие поема функциите в областта на:
  • регионалното развитие, европейско териториално сътрудничество и устройството на територията;
  • развитието на пътната инфраструктура, експлоатацията, изграждането, реконструкцията и модернизацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места;
  • управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост;
  • държавната жилищна политика;
  • административно-териториалното устройство и местното самоуправление;
  • гражданска регистрация и административно обслужване;

  Министерството на инвестиционното проектиране поема функциите по:
  • разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
  • хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти;
  • подобряване на състоянието на съществуващия сграден фонд и за усъвършенстване на управлението и поддържането му;
  • създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър, специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и специализираните карти за устройствено планиране;
  • упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията;
  • осъществяване на методическо ръководство, координация и контрол по инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи;
  • хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на инвестиционното проектиране и строителството.

  В хода на дискусията изказалите се членове на комисията, както и представителите на браншовите организации подкрепиха предложените промени, като обърнаха внимание, че с тяхното приемане ще се даде възможност за нормализиране и ускоряване на дейността на двете министерства. Същевременно бяха направени предложения за прецизиране на част от текстовете, свързани с разпределяне на правомощията между двамата министри с оглед на по-голяма яснота и избягване на противоречия в практиката по прилагане на закона, както и бележки от правно-технически и редакционен характер, които ще бъдат взети предвид от комисията при подготовката на законопроекта за второ гласуване.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354 – 37 – 10, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума