Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
12/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Мария Пирянкова – директор на дирекция „Кадастрални и специализирани карти” в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, представители на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Лиляна Павлова. Тя обърна внимание на членовете на комисията, че внесеният законопроект е същия, като двата законопроекта, които бяха внесени в предишния мандат на Народното събрание – първия от Министерски съвет, който не бе подкрепен на първо гласуване, и втория – от народни представители, аналогичен на първия, който бе приет само на първо гласуване и поради предсрочното прекратяване на мандата, не бе разгледан за второ гласуване в КРПМС.
  Основната цел на предложените промени е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица. Измененията и допълненията на закона обхващат само частта за кадастъра. Основните промени са насочени към подобряване на реда за създаване и на реда за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри с оглед повишаване сигурността на кадастралните данни. Създава се възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт.
  Предоставя се възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност. Предвидена е възможност и физически и юридически лица да могат да финансират изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри.
  Прецизира се реда за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър. Правоспособността по геодезия на физическите лица се дава от Камарата на инженерите по геодезия. Правоспособностите по геодезия и по кадастър на търговци – юридически лица или еднолични търговци, се дават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С оглед осигуряване на по-голяма сигурност дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.
  Създават се условия за подобряване обслужването на гражданите и потребителите на кадастрална информация чрез въвеждане на възможност за откриване на изнесени работни места на службите по геодезия, картография и кадастър не само в седалищата на районните съдилища, но и в други по-малки населени места.
  За синхронизиране на законопроекта със свързани разпоредби в други закони са предложени изменения и допълнения в Закона за геодезията и картографията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за транслитерацията, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за устройство на територията, Закона за водите и Закона за културното наследство.
  В хода на дискусията представителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и изказалите се членове на комисията изразиха становище, че законодателството в тази област се нуждае от сериозни и неотложни промени и че част от предложените разпоредби в законопроекта са полезни и необходими. Същевременно бе обърнато внимание, че законопроекта съдържа същите разпоредби, които още при обсъждането на предишните два законопроекта са били обект на сериозни възражения от страна на професионалните и браншови организации, работещи в областта на кадастъра. В предложения законопроект тези въпроси не са решени – напротив, предложени са същите разпоредби, които бяха обект на критика от страна на браншовите организации и отделни ведомства.
  Принципни възражения бяха изказани по отношение отпадане на правоспособността на службите по геодезия, картография и кадастър да осъществяват дейностите, а само да организират и контролират. Необяснимо е защо се признава правоспособност само на служителите от специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на дейностите по Закона за кадастъра за имоти, управлявани от тези министерства, но не се признава правоспособност и за структурите на Министерството на земеделието и храните и на общините, които също разполагат със свои геодезисти и също имат имоти, които са в тяхно разпореждане.
  Не се възприеха предложените промени, свързани с условията, реда и компетентните органи за даване на правоспособност по геодезия на физически лица и на юридически лица и еднолични търговци - не се решават проблемите за членството в двете камари – КИИП и КГ и режима за предоставяне на правоспособност от камарите и от АГКК. Сериозни възражения предизвикаха разпоредбите, съгласно които само търговци да бъдат правоспособни лица по кадастъра.

  Не бяха подкрепени разпоредбите с които се предоставя възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Не се възприе и предложението производството по създаване на кадастрална карта да може да се открива по искане на физически и юридически лица, без да е определен ясно кръга на заинтересуваните лица и условията при които това ще се допуска.
  Председателят на комисията информира народните представители, че с оглед на безспорната необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба в комисията е проведена работна среща с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, народни представители и експерти, работещи в различни области от кадастъра и имотния регистър, на която е обсъдена необходимостта от промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. В резултат на дискусията е очертана необходимостта от спешни и наложителни промени в действащата нормативна уредба в няколко основни направления, като след обобщаване на постъпващите предложения и постигането на консенсус между заинтересованите държавни институции, общини, професионални камари и други организации ще бъде подготвен и внесен законопроект за изменение и допълнение в ЗКИР.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 6 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354 – 01 - 46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума