Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
19/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354 – 01 – 54, внесен от Димчо Михалевски
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354 – 01 – 54, внесен от Димчо Михалевски на 17. 09. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и на Националното сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът бе представен пред членовете на комисията от г-н Димчо Михалевски. Предложените в законопроекта изменения и допълнения в Закона за общинската собственост, респективно - и тези в Закона за държавната собственост, са съобразени с Решение № 6 на Конституционния съд по КД № 5 от 2013г. и целят да запълнят създалата се празнота в закона в следните основни аспекти:
  Предвидено е съобщаването на актове за отчуждаване да се извършва по реда на АПК, а като алтернатива - и чрез „Държавен вестник“ в случаите, когато адресът на заинтересованото лице не е известен или то не е открито на посочения от него адрес.
  Имотът ще се смята за отчужден след като акта за отчуждаване влезе в сила, респективно – при обжалване – след постановяване на съдебното решение, и след като бъде изплатено определеното във влезлия в сила акт, респективно - в съдебното решение, равностойно парично обезщетение. В тази връзка е предвидено и отпадане на задължението за изплащане на определеното в заповедта на кмета обезщетение преди акта да е влязъл в сила и последващото изплащане на разликата заедно с лихви, ако при обжалване съда постанови по висок размер.
  Премахва се и възможността за допускане на предварително изпълнение, тъй като тази възможност е в противоречие с решението на Конституционния съд.
  Освен това е предложено съкращаване на сроковете за обжалване на актовете за отчуждаване, респективно - за насрочване на делата и разглеждането им в съда с аргумент от мотивите на КС, че бързината в производството по отчуждаване може да се постигне чрез оптимизация на процеса, а не чрез обявените вече за противоконституционни разпоредби, които имаха такава цел.
  Предвидено е и отпадане на разпоредби от ЗУТ, които са свързани с обявените за противоконституционни текстове за предварителен въвод във владение и започване на строителство. Предложена е и редакция на разпоредбите в ЗУТ, регламентиращи правото на държавата и общините на първи купувач, с която се премахва изключението, че това право не се прилага при съсобственост.
  Направени са и някои редакционни промени, с оглед прецизиране на отделни текстове във връзка с предложените изменения и допълнения.


  В хода на дискусията представителите на Министерството на регионалното развитие, на Националното сдружение на общините и членовете на комисията подкрепиха единодушно необходимостта от приемане на предложените със законопроекта промени, чрез които да се решат създадените практически проблеми и празнотите в законодателството след решението на Конституционния съд.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 18 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354 – 01 – 54, внесен от Димчо Михалевски, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума